Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: http://www.mat.umk.pl/web/wmii/sprawy-studenckie/praktyki-zawodowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Studenci kierunku informatyka - studia inżynierskie: 100-120 godzin praktyki (4 ECTS).


Studenci studiów I stopnia kierunku matematyka – specjalności nienauczycielskich, kierunku informatyka – studia licencjackie oraz studiów międzyobszarowych – matematyka i ekonomia: 75-90 godzin praktyki (3 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z kierunkiem matematyka/informatyka (K_W14 dla mat., K_W15 dla inf., ) lub z zakresu matematyki i nauk ekonomicznych (K_W23 dla mat. i ek.),


- wie, z jakich źródeł zdobyć informacje o ofertach praktyk i wymaganiach pracodawców,


- rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań (K_W01 dla mat.).
Efekty uczenia się - umiejętności:

- umie wyznaczyć sobie cele zawodowe, określić kwalifikacje zawodowe, które chce nabyć,


- na podstawie posiadanej wiedzy o rynku pracy umie rozstrzygnąć, w instytucjach jakiej branży powinien uzupełniać wiedzę i doświadczenie zawodowe,


- rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać w oparciu o wiedzę specjalistyczną zdobytą na uczelni,


- potrafi uczyć się samodzielnie (K_U39 dla mat., K_U37 dla mat. i ek.).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę nieustannego zdobywania nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K06 dla inf., K_K05 dla mat. oraz mat.i ek. ),


- zauważa wiele aspektów rzeczywistości, widzi zależności i wyciąga wiarygodne wnioski z posiadanych danych (K_K01 dla mat. oraz mat. i ek., K_K03 dla inf.),


- dotrzymuje terminów, konsekwentnie realizuje powierzone mu zadania (K_K08 dla inf., K_K06 dla mat. oraz mat.i inf.),


- dba o wysoką jakość efektów pracy; samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując czasami trudne decyzje; ulepsza istniejące rozwiązania, proponuje nowe (K_K02,K_K03,K_K07 dla mat., K_K02, K_K04, K_K07 dla inf),


- zna i przestrzega zasad i norm etycznych; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej (K_K08 dla mat. oraz mat. i ek.,K_K09 dla inf. ),


- rozumie wagę umiejętności pracy w zespole oraz czytelnego określenia priorytetów i zadań członków zespołu; dąży do realizacji celów zespołu poprzez: odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych, konstruktywne podejście do problemów; rozumie potrzebę koordynacji zadań (K_K01 dla inf., K_K09 dla mat. oraz mat. i ek.),


- w zrozumiały sposób wyraża swoje myśli, uważnie słucha tego, co mają do powiedzenia inni (K_K05 dla inf.,K_K04 dla mat. oraz mat. i ek.).


Metody dydaktyczne:

Jako, że opisywany przedmiot to praktyka zawodowa odbywana w zakładach pracy, więc z punktu widzenia Uczelni można widzieć tu metodę praktyczną. Zakładowy opiekun praktyki może w trakcie jej odbywania zlecić studentowi prace, w których mogą pojawiać się inne metody.

Skrócony opis:

Studenci studiów I stopnia odbywają zawodowe praktyki studenckie na zasadach określonych w Regulaminie zawodowych praktyk studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UMK zatwierdzonym przez Radę Wydziału w dniu 1 września 2017r.

Pełny opis:

1. Studenci objęci obowiązkiem zaliczenia praktyk zawodowych:

1.1. Studenci studiów I stopnia kierunku matematyka – specjalności nienauczycielskich, kierunku informatyka – studia licencjackie oraz studiów międzyobszarowych – matematyka i ekonomia odbywają obowiązkowe trzytygodniowe ciągłe praktyki zawodowe.

1.2. Studenci studiów I stopnia kierunku informatyka – studia inżynierskie odbywają obowiązkowe czterotygodniowe ciągłe praktyki zawodowe.

2. Charakter praktyki musi odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów.

3. Student może zaliczyć praktykę:

3.1. korzystając z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię lub

3.2. odbywając ją w wybranym przez siebie zakładzie pracy

lub

3.3. na podstawie wykonywanej przez studenta pracy lub innej działalności o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki.

Literatura:

Brak specyficznej literatury zalecanej przez wydziałowego opiekuna praktyki (w trakcie odbywania praktyki zakładowy opiekun praktyki może zlecić studentowi zapoznanie się z różnymi dokumentami, aktami prawnymi, literaturą fachową etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się przez studenta z obowiązków określonych w programie i planie praktyk.

Praktykę zalicza wydziałowy opiekun praktyk na podstawie:

- dokumentów podpisanych przez zakładowego opiekuna praktyk: sprawozdania z zawodowej praktyki studenckiej zawierającego charakterystykę przebiegu praktyki i wyszczególnienie wykonywanych czynności, oraz formularza oceny praktykanta

lub

- zgody dziekana na zaliczenie studentowi jako praktyki wykonywanej przez niego pracy lub innej działalności o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki po uprzednim złożeniu przez studenta podania do dziekana z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzającymi wykonywanie pracy lub innej działalności.

Praktyki zawodowe:

Opisywane ,,Praktyki zawodowe" są samodzielnym przedmiotem, którego zaliczenie wymagane jest w trakcie trwania studiów I stopnia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)