Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiIOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność programowania obiektowego, znajomość zasad użytkowania komputerów.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 36 godzin w tym

• wykład – 20 godzin;

• laboratorium – 16 godzin.

2. Czas potrzebny na pracę indywidualną studenta - 60 godzin, w tym

• 40 godzin na przygotowanie się do laboratorium

• 20 godzin na powtórzenie materiału z wykładu.

3. Czas potrzebny na przygotowanie się do zaliczenia:

• 30 godzin na przygotowanie prac domowych do zaliczenia laboratoriów

• 54 godzin na powtórzenie materiału do zaliczenia wykładu;

RAZEM: 180 godzin

6 punktów ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języków i paradygmatów programowania oraz inżynierii oprogramowania (K_W02).


2. Ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania (imperatywny, obiektowy), szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowania i ukrywania informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) (K_W10).


3. Ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (narzędzia do analizy wymagań i modelowania, narzędzia do testowania, narzędzia do podglądu kodu, narzędzia do zarządzania konfiguracjami i wersjami oprogramowania), cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (refaktoryzacji) (K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_U03).


2. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (K_U04).


3. Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML) (K_U16).


4. Ocenia przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów (K_U21).


5. Projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową (K_U22).


6. Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych (K_U23).


7. Potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych (K_U25).


8. Tworzy, ocenia i realizuje plan testowania oprogramowania (K_U26).


9. Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami (K_U27).


10. Posługuje się wzorcami projektowymi (K_U28).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi, dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych, motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów (K_K01).


2. Skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób, właściwie posługuje się terminologią fachową, potrafi nawiązać kontakt w obrębie swojej dziedziny i z osobą reprezentującą inną dziedzinę (K_K02).


3. Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K03).

Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Laboratorium


Skrócony opis:

Zapoznanie się z metodykami tworzenia oprogramowania. Tworzenie kompleksowych projektów systemów informatycznych, obejmujących między innymi specyfikację, dokumentację i testowanie. Używanie wzorców projektowych.

Pełny opis:

Wykład.

1. Wprowadzenie i przedstawienie podstawowych koncepcji.

2. Systemy kontroli wersji.

3. Klasyczne i zwinne metodyki tworzenia oprogramowania.

4. Specyfikacja wymagań.

5. Język UML.

6. Dokumentacja.

7. Testowanie oprogramowania.

8. Wzorce projektowe.

Laboratorium.

1. Zarządzanie projektem z wykorzystaniem systemu GIT.

2. Praca z narzędziami wspierającymi zwinne metodyki tworzenia oprogramowania.

3. Testowanie oprogramowania.

4. Implementacja wzorców projektowych.

5. Rysowanie diagramów UML.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Helion, 2010

2. https://git-scm.com/book/pl/v1/Pierwsze-kroki

3. A. Jaszkiewicz, Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997.

4. M. Krzemiński, Agile: szybciej, łatwiej, dokładniej, Helion, Gliwice, 2014.

5. https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bays, Metodyka wprowadzania oprogramowania na rynek, WNT, Warszawa 2001.

2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML Przewodnik użytkownika wyd. 3, WNT, Warszawa 2002.

3. Eric Freeman, Kathy Sierra, Bert Bates, Elisabeth Robson, Head First Design Patterns, 2004

4. R. V. Binder, Testowanie systemów obiektowych. Modele, wzorce i narzędzia, WNT, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie zadań rozwiązywanych przez studentów w ciągu semestru.

Ocena z zaliczenia wykładu ustalana jest przez koordynatora przedmiotu na podstawie wyniku osiągniętego przez studenta podczas pisemnego testu (pod warunkiem zaliczenia laboratoriów).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska
Prowadzący grup: Anna Gogolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska
Prowadzący grup: Anna Gogolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska
Prowadzący grup: Anna Gogolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)