Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matematyka dla informatyków I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiMATI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka dla informatyków I
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godz. – konwersatorium,

120 godz. – praca własna – bieżące przygotowanie do zajęć,

66 godz. – praca własna – studiowanie literatury,

35 godz. – praca własna – przygotowanie do sprawdzianów.


RAZEM: 281 godz.


11 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1. Zna podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów (K_W01).


W2. Wymienia najważniejsze własności relacji binarnych, w szczególności relacji częściowego i liniowego porządku (K_W01).


W3. Rozróżnia najważniejsze rodzaje funkcji elementarnych i opisuje ich własności (K_W01).


W4. Rozpoznaje proste zależności rekurencyjne (K_W01).


W5. Zna różne metody rozwiązywania układów równań liniowych, definiuje podstawowe pojęcia rachunku macierzowego (K_W01).


W6. Przedstawia zasadę działania algorytmów kryptograficznych z kluczem publicznym, opisuje zastosowania liczb pierwszych w kryptografii (K_W01).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1. Potrafi stosować w praktyce prawa rachunku zdań, sprawdza czy wyrażenie jest tautologią (K_U01).


U2. Rysuje wykresy funkcji elementarnych i odczytuje z nich ich własności (K_U01).


U3. Stosuje metodę indukcji matematycznej do sprawdzenia poprawności prostych twierdzeń (K_U01).


U4. Określa asymptotyczne tempo wzrostu funkcji - za pomocą notacji ,,dużego O” i jej modyfikacji (K_U01).


U5. Wykonuje działania i operacje elementarne na macierzach, rozwiązuje układy równań liniowych z wykorzystaniem różnych metod, potrafi podać geometryczną interpretację zbioru rozwiązań (K_U01).


U6. Stosuje algorytm Euklidesa i rozszerzony algorytm Euklidesa, wykonuje obliczenia w arytmetyce modularnej ( K_U01).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1. Potrafi myśleć analitycznie; świadomie prowadzi proste rozumowania matematyczne zgodne z zasadami logiki ( K_K03).


K2. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegóły; jest systematyczny i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu ( K_K04).


K3. Dostrzega przydatność matematyki w rozwiązywaniu problemów informatycznych i podnoszeniu kompetencji zawodowych (K_K02, K_K03).

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące – ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie matematyki, obejmującej elementy logiki matematycznej, teorii mnogości, matematyki dyskretnej i algebry liniowej. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia, które będą później wykorzystywane na zajęciach informatycznych objętych programem studiów.

Pełny opis:

1. Elementy logiki matematycznej: spójniki logiczne i ich własności; rachunek zdań, tautologie, metoda zero-jedynkowa; kwantyfikatory i funkcje zdaniowe.

2. Zbiory i relacje: działania na zbiorach i ich własności; iloczyn kartezjański; zbiór słów nad alfabetem; relacje – podstawowe definicje i własności; relacje częściowego i liniowego porządku, porządek leksykograficzny; relacje równoważności.

3. Funkcje: podstawowe definicje (dziedzina, przeciwdziedzina, wykres, składanie funkcji, funkcja odwrotna); własności funkcji (różnowartościowość, „na”, monotoniczność, ograniczoność); funkcje elementarne (wielomianowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne); informacja o zbiorach przeliczalnych i nieprzeliczalnych.

4. Liczby naturalne: zasada indukcji matematycznej; definicje i zależności rekurencyjne; ciągi liczbowe; notacja O.

5. Elementy algebry liniowej: układy równań liniowych (metody rozwiązywania, interpretacja geometryczna); macierze (działania na macierzach, macierz odwrotna, zapis macierzowy układu równań); wyznaczniki (własności, metody obliczania, zastosowanie do rozwiązywania układów równań); liczby zespolone (definicje, działania, interpretacja geometryczna, postać trygonometryczna).

6. Elementy teorii liczb: funkcje podłoga i sufit; podzielność liczb całkowitych; liczby pierwsze, rozkład na czynniki pierwsze; liczby względnie pierwsze, relacja kongruencji, arytmetyka modulo; wzmianka o zastosowaniach w kryptografii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Banaszak i W. Gajda, Elementy algebry liniowej, Część I oraz II, WNT, Warszawa, 2002.

2. F. Leja, Geometria analityczna, PWN, Warszawa, 1966.

3. W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementarna teoria liczb, PWN, Warszawa, 2006.

4. D. Miklaszewski, Wstęp do matematyki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2015.

5. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa (wiele wydań).

6. K.A. Ross i Ch.R.B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa, (wiele wydań).

Literatura uzupełniająca:

1. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, PWN, Warszawa, 1976.

2. B. Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2002.

3. K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, PWN, Warszawa, 1978.

4. W. Sierpiński, Teoria liczb, PWN, Warszawa 1950 (tom 1), 1959 (tom 2).

5. M. Stark, Geometria analityczna ze wstępem do geometrii wielowymiarowej, PWN, Warszawa, 1970.

Zbiory zadań:

1. L. Jeśmanowicz i J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa, 1976.

2. T. Jurlewicz i Z. Skoczylas, Algebra i geometria analityczna, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2010.

3. T. Jurlewicz i Z. Skoczylas, Algebra liniowa: przykłady i zadania, Wrocław, 2005.

4. E. Kącki, D. Sadowska i L. Siewierski, Geometria analityczna w zadaniach, PWN, Warszawa, 1975.

5. I.A. Ławrow i Ł.L. Maksimowa, Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów, PWN, Warszawa, 2004.

6. W. Marek i J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN, Warszawa, (wiele wydań).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium na ocenę student uzyskuje na podstawie trzech pisemnych sprawdzianów z sekcji 1+2, 3+4, 5+6 (zob. opis przedmiotu) oraz egzaminu. Sprawdziany weryfikują osiągnięcie następujących efektów kształcenia: W1-W7, U1-U7. K1-K3.

Dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione (w każdym semestrze).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pastuszak
Prowadzący grup: Piotr Górny, Alicja Jaworska-Pastuszak, Grzegorz Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pastuszak
Prowadzący grup: Piotr Górny, Alicja Jaworska-Pastuszak, Grzegorz Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 66 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pastuszak
Prowadzący grup: Piotr Górny, Alicja Jaworska-Pastuszak, Grzegorz Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 72 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pastuszak
Prowadzący grup: Piotr Górny, Alicja Jaworska-Pastuszak, Grzegorz Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 72 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)