Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Programowanie zespołowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiPRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie zespołowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Inżynieria Oprogramowania

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (spotkanie organizacyjne, spotkania robocze, testowanie sprzętu, prezentacja): 15 godzin

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (zdobywanie niezbędnej wiedzy, stworzenie wybranego fragmentu projektu, integracja elementów stworzonych przez różne osoby, testowanie oprogramowania): 150 godzin

3. Czas potrzebny do przygotowania się do prezentacji: 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty uczenia (wiedza) są mocno zależne od wybranego projektu i roli studenta w zespole i nie jest możliwym wskazanie efektów które będą wspólne dla wszystkich studentów zaliczających przedmiot.

Oczekuje się, że (poza wiedzą specyficzną dla wybranego projektu i roli studenta(studentki) w zespole) najczęściej student(ka):

W1: zna i potrafi używać zaawansowane struktury danych oraz metody algorytmiczne których można użyć do rozwiązania problemów informatycznych związanych z tworzonym projektem - K_W02, K_W04,

W2: ma wiedzę o najnowszych rozwiązaniach sprzętowych i/lub programistycznych związanych z tworzonym projektem (przykładowo w zakresie urządzeń sieciowych, urządzeń mobilnych i/lub komputerów) - K_W06, K_W12.

W3: ma podstawową wiedzę na temat ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną, ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, w tym odpowiedzialności - K_W13, K_W14,

W4: posiada wiedzę dotyczącą tworzenia i rozwijania projektów zespołowych - K_W11.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi planować swoje uczenie się, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie - K_U02;

U2: potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów - K_U03;

U3: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - K_U04;

U4: potrafi opisywać algorytmy i struktury danych w sposób dostępny dla osoby, która nie jest informatykiem, wynik pracy informatyka potrafi zareklamować - K_U04,

U5: potrafi posługiwać się narzędziami wspomagającymi tworzenie i utrzymanie oprogramowania, w szczególności ustalonym (przez zespół) systemem kontroli wersji - K_U27,

U6: potrafi utworzyć specyfikację projektu informatycznego, po jego realizacji potrafi dokonać jego oceny i zgodności z początkową specyfikacją - K_U07, K_U16, K_U25,

Ponadto efekty zależne od wybranego projektu i roli studenta w zespole.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student(ka):

K1: zna i przestrzega zasad związanych z ochroną własności intelektualnej innych, przestrzega zasad licencjonowania produktów informatycznych - K_K01,

K2: nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów K_K02, K_K04,

K3: jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegóły; jest systematyczny - K_K04.

K4: w przygotowaniu projektu informatycznego potrafi efektywnie i twórczo współpracować w zespole, w szczególności potrafi brać udział w zaplanowaniu i podziale zadań w zespole oraz potrafi właściwie ocenić pracę swoją i innych członków zespołu - K_K02, K_K03,

K5: potrafi aktywnie brać udział w dyskusjach nad projektem, używa fachowej terminologii, potrafi porozumieć się z fachowcem z innej dziedziny wiedzy czy gospodarki - K_K02,

K6: potrafi terminowo wywiązywać się z nałożonych na niego zadań, rozumie i przestrzega zasad pracy w grupie - K_K04.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot "Programowanie Zespołowe" jest przeznaczony dla studentów trzeciego roku Niestacjonarnego Studium Informatyki

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej w warunkach zbliżonych do tych, w jakich przebiega praca w firmie wytwarzającej oprogramowanie. Studenci pracują w zespołach, których zadaniem jest wykonanie "konkretnego zamówienia dla klienta". Wykorzystując posiadaną

wiedzę (matematyczną, komputerową, z innych dziedzin) zespoły wykonują kompletny projekt programu, tworzą jego implementację, testują gotowy program i redagują jego dokumentację. Istotną częścią zadania zleconego zespołowi jest przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji projektu na zakończenie zajęć.

Pełny opis:

Przedmiot "Programowanie Zespołowe" jest przeznaczony dla studentów trzeciego roku Niestacjonarnego Studium Informatyki

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej w warunkach zbliżonych do tych, w jakich przebiega praca w firmie wytwarzającej oprogramowanie. Studenci pracują w zespołach, których zadaniem jest wykonanie "konkretnego zamówienia dla klienta". Wykorzystując posiadaną

wiedzę (matematyczną, komputerową, z innych dziedzin) zespoły wykonują kompletny projekt programu, tworzą jego implementację, testują gotowy program i redagują jego dokumentację. Istotną częścią zadania zleconego zespołowi jest przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji projektu na zakończenie zajęć.

Nie ogranicza się tematyki zadań. Zadania proponują prowadzący zajęcia - opiekunowie zespołów.

(Zespół może wystąpić do opiekuna z propozycją tematu, jednak opiekun nie ma obowiązku przyjęcia tej propozycji.)

Studenci pracują w 4-5-cio osobowych zespołach.

Zespołem opiekuje się pracownik naukowy - "opiekun zespołu". Jego rolą jest postawienie zespołowi zadania, pomoc w jego realizacji i nadzór nad postępem prac.

Zespół (sekretarz zespołu) ma obowiązek gromadzić całą korespondencję związaną z projektem i udostępniać ją opiekunowi i przechowywać do dnia zaliczenia projektu.

"Przydział" opiekunów dla zespołów będzie przebiegał w drodze losowania, które zostanie przeprowadzone na pierwszym (lub drugim) spotkaniu.

Każdy zespół musi wybrać ze swego grona kierownika i sekretarza zespołu.

Obowiązkiem kierownika jest organizacja pracy zespołu i jego reprezentacja wobec opiekuna.

Obowiązkiem sekretarza jest stworzenie i aktualizacja strony WWW zespołu.

Strona WWW to podstawowa forma informowania o przebiegu realizacji projektu i miejsce, gdzie znajduje się pełna dokumentacja projektu.

Do realizacji zadań zespoły mają utworzone katalogi zespołów na wskazanym serwerze wydzialowym.

Używanie przestrzeni dyskowej tych katalogów do celów nie związanych z Programowaniem Zespołowym jest zabronione.

Zespół może ustanowić inne funkcje (np. głównego programisty, osoby odpowiedzialnej za dokumentację dla użytkownika, osoby odpowiedzialnej za końcową prezentację projektu).

"Zamiana ról" w zespole może być przewidziana w planie pracy zespołu. Można też jej dokonać, gdy osoby pełniące te funkcje nie mogą się wywiązać ze swoich obowiązków.

Opiekun może w razie potrzeby przydzielić na początku pracy indywidualne zadania poszczególnym członkom zespołu lub przeznaczyć pewien okres czasu na dokształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania (np. poznanie specyficznego oprogramowania) i zorganizować po tym okresie "sprawdzian wstępny".

Za prawidłowy przebieg zajęć programowania zespołowego odpowiedzialny jest "koordynator przedmiotu".

Do niego należy m.in. ostateczna decyzja o zaliczeniu zajęć a także rozstrzyganie wątpliwości związanych z ich organizacją i przebiegiem.

Korzystanie z pracowni komputerowych odbywa się na ogólnych zasadach rezerwacji Laboratorium przez opiekuna zespołu. Nadzór nad pracą studentów sprawuje opiekun zespołu. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt i oprogramowanie laboratorium. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w konfiguracji itp. bez zgody opiekuna zespołu.

Zakazuje się używania sprzętu do prac nie związanych z projektem.

Zespół może negocjować z opiekunem i koordynatorem przedmiotu inne zasady korzystania z systemu komputerowego Wydziału.

Z uwagi na różnorodność zadań nie ustala się wspólnych wymagań dotyczących np. używanego języka programowania pozostawiając wszystkie sprawy związane z realizacją projektu do bezpośredniego ustalenia z opiekunem.

Obowiązki i prawa zespołów

 1. Zespół ma prawo oczekiwać od opiekuna jasnego sformułowania zadania jak i wskazówek dotyczących sposobu jego realizacji przez zespół i jego poszczególnych członków.
 2. Obowiązkiem zespołu jest wynegocjowanie z opiekunem planu i harmonogramu realizacji zadania i jego zdyscyplinowana realizacja.
 3. Zespół ma prawo wystąpić do koordynatora z wnioskiem o wykluczenie ze swego grona członków zespołu, którzy uchylając się od realizacji nałożonych na nich zadań stwarzają zagrożenie dla planowej realizacji całego projektu.

Terminy (obowiązujące wszystkie zespoły) ustalane są indywidualnie dla cykli zajęciowych.

Zasady zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena projektu zespołu w którym student uczestniczył dokonana przez komisję złożoną z koordynatora przedmiotu i opiekunów po publicznej prezentacji projektu.

W wypadku nie przyjęcia projektu przez komisję możliwe są dwie formy dalszego postępowania:

 1. Zespół uzyskuje dodatkowy czas na poprawienie projektu. (Limity czasów ustalane są indywidualnie dla cykli zajęciowych.) Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu.
 2. Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając indywidualne raporty - zaliczyć przedmiot niektórym członkom zespołu. Pozostali otrzymują zadania indywidualne, których wykonanie do wyznaczonego czasu jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Literatura:

Literatura zależna od wybranych: tematyki, technologii i narzędzi, określana indywidualnie przez opiekunów (oraz członków zespołu) dla każdego projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie projektu do prezentacji - U1, U2, U3, U5, K1, K2, K3, K4, K5, K6.

Weryfikacja dokumentacji projektu - U4, U6.

Prezentacja projektu - U1, U2, U3, U4, K1, K2, K4, K5, K6.

Uwagi:

Podstawowym kryterium zaliczenia jest przeprowadzenie Publicznej prezentacji. Ocena dokonywana jest przez komisję składającą się z opiekunów (wszystkich) zespołów i koordynatora przedmiotu (w ramach tej oceny podejmowana jest decyzja o przyjęciu, warunkowym przyjęciu lub nieprzyjęciu projektu oraz o ewentualnym wyróżnieniu jednego lub więcej projektów). Na ocenę składają się między innymi następujące kryteria:

 • część merytoryczna
  • tematyka,
  • narzędzia,
  • zastosowania;
 • praca zespołowa
  • zespołowość pracy,
  • dokumentacja,
  • plan pracy oraz sposób jego realizacji;
 • prezentacja projektu
  • forma,
  • użyte/wykorzystane środki,
  • atrakcyjność.

W przypadku przyjęcia projektu decyzję o udzieleniu zaliczeń poszczególnym członkom zespołów (oraz ewentualnie o ocenach, jeśli takie są przewidziane) podejmują opiekunowie zespołów (w szczególności mogą oni nie dać zaliczenia członkom zespołu, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków).

W wypadku nie przyjęcia projektu przez komisję możliwe są dwie formy dalszego postępowania:

 1. Zespół uzyskuje dodatkowy czas na poprawienie projektu. (Limity czasów ustalane są indywidualnie dla cykli zajęciowych.) Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu.
 2. Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając indywidualne raporty - zaliczyć przedmiot niektórym członkom zespołu. Pozostali otrzymują zadania indywidualne, których wykonanie do wyznaczonego czasu jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Aby projekt został dopuszczony do wspomnianej prezentacji musi zostać stworzony (projekt) oraz musi zostać utworzona strona zespołu zawierająca

 • informację o projekcie, zespole i harmonogramie pracy

oraz

 • dokumentację projektu.

Decyzję o dopuszczeniu zespołu do prezentacji podejmuje opiekun zespołu.

Uwaga: W roku akademickim 2019/2020 z powodu panującej pandemii wyjątkowo publiczna prezentacja projektów się nie odbyła. Zamiast tego każdy z zespołów przygotował prezentację multimedialną - w postaci filmu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Białkowski
Prowadzący grup: Aleksandra Boniewicz, Marta Burzańska, Michał Burzański, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Pełny opis:

Terminy (obowiązujące wszystkie zespoły):

16.10.2021 Krótkie spotkanie organizacyjne (w ramach seminarium). Prośba o próbę podziału na zespoły.

23.10.2021 Zawiązanie się zespołów, przydział lub losowanie opiekunów, pierwsze spotkanie z opiekunami, przydzielenie ról (kierownika i sekretarza) członkom zespołu, zgłoszenie i poddanie do dyskusji propozycji tematów projektów, dyskusja nad doborem technologii i narzędzi, w miarę możliwości wybranie tematu.

6/7.11.2021 Wybór tematu oraz stworzenie wstępnej wersji harmonogramu pracy oraz podziału zadań.

4/5.12.2021 Zatwierdzenie przez opiekuna ostatecznej wersji planu i harmonogramu pracy zawierającego:

 • harmonogram działań,
 • opis zadań zleconych poszczególnym członkom zespołu,
 • określenie zasad dokumentacji przebiegu realizacji zadania.

Plan pracy powinien być udostępniony na stronie WWW zespołu

Przestrzeganie przyjętego planu jest obowiązkiem zespołu i będzie kontrolowane zarówno przez opiekuna jak i koordynatora przedmiotu.

30.01.2022 Ostateczny termin nieplanowej "zamiany ról" w zespole.

15.05.2022 Zakończenie pracy nad projektem i umieszczenie pełnej dokumentacji projektu na stronie WWW.

Termin prezentacji wstępnie został ustalony na 28 maja 2022 roku. Forma oraz dokładny termin prezentacji projektów poszczególnych zespołów zostaną podane później.

wariant stacjonarny: 27.05.2022 Instalacja oprogramowania i testowanie sprzętu przed publiczną prezentacją.

wariant stacjonarny: 28.05.2022 Publiczna prezentacja projektu.


Zasady zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena projektu zespołu w którym student uczestniczył dokonana przez komisję złożoną z koordynatora przedmiotu i opiekunów zespołów po publicznej prezentacji projektu.

W wypadku nie przyjęcia projektu przez komisję możliwe są dwie formy dalszego postępowania:

 1. Zespół uzyskuje dodatkowy czas na poprawienie projektu jednak nie dłuższy niż do 31.07.2022. Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu.
 2. Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając indywidualne raporty - zaliczyć przedmiot niektórym członkom zespołu. Pozostali otrzymują zadania indywidualne, których wykonanie do 31.08.2022 jest warunkiem uzyskania zaliczenia.


Zasoby

Do realizacji zadań zespoły mają utworzone katalogi zespołów (nsi01, nsi02, nsi03, nsi04) na serwerze aleks-2 w katalogu /data/www/nsi2021.

Używanie przestrzeni dyskowej tych katalogów do celów nie związanych z Programowaniem Zespołowym jest zabronione.

Strony domowe zespołów zlokalizowane są w podkatalogach www katalogów domowych zespołów.

Na tym samym serwerze dostępny jest też GIT, przy czym repozytoria będą tworzone na wniosek opiekuna zespołu.

"Koordynatorem przedmiotu" w bieżącym roku akademickim jest dr J. Białkowski.

Uwagi:

Uwaga: To czy w roku akademickim 2021/2022 publiczna prezentacja projektów istotnie się odbędzie się stacjonarnie zostanie ogłoszone w terminie późniejszym (i będzie uzależnione od stanu panującej pandemii oraz związanych z tym ograniczeń). Może się okazać, że prezentacje zostaną przeprowadzone zdalnie lub przykładowo zamiast tego typu prezentacji każdy z zespołów przygotuje prezentację multimedialną - w postaci filmu.

W miarę możliwości chcielibyśmy utrzymać formę prezentacji z okresu poprzedzającego pandemię. Można się z nią zapoznać na nagraniach prezentacji z tego przedmiotu na studiach stacjonarnych z lat 2019 https://www.youtube.com/watch?v=ylA4UK7piS4 i 2018 https://www.youtube.com/watch?v=xrD6dEBvkEo.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Białkowski
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marta Burzańska, Michał Burzański, Mariusz Kaniecki, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Pełny opis:

Terminy (obowiązujące wszystkie zespoły):

15.10.2022 Krótkie spotkanie organizacyjne. Prośba o próbę podziału na zespoły.

22.10.2022 Krótkie spotkanie organizacyjne (w ramach seminarium). Zawiązanie się zespołów, przydział lub losowanie opiekunów, pierwsze spotkanie z opiekunami, przydzielenie ról (kierownika i sekretarza) członkom zespołu, zgłoszenie i poddanie do dyskusji propozycji tematów projektów, dyskusja nad doborem technologii i narzędzi, w miarę możliwości wybranie tematu.

5/6.11.2022 Wybór tematu oraz stworzenie wstępnej wersji harmonogramu pracy oraz podziału zadań.

3/4.12.2022 Zatwierdzenie przez opiekuna ostatecznej wersji planu i harmonogramu pracy zawierającego:

 • harmonogram działań,
 • opis zadań zleconych poszczególnym członkom zespołu,
 • określenie zasad dokumentacji przebiegu realizacji zadania.

Plan pracy powinien być udostępniony na stronie WWW zespołu

Przestrzeganie przyjętego planu jest obowiązkiem zespołu i będzie kontrolowane zarówno przez opiekuna jak i koordynatora przedmiotu.

29.01.2023 Ostateczny termin nieplanowej "zamiany ról" w zespole.

21.05.2023(*) Zakończenie pracy nad projektem i umieszczenie pełnej dokumentacji projektu na stronie WWW.

(*) - termin ten może ulec zmianie w związku z planowaną zmianą terminów zjazdów)

Termin prezentacji wstępnie został ustalony na 3 czerwca 2023 roku. Forma oraz dokładny termin prezentacji projektów poszczególnych zespołów zostaną podane później.

wariant stacjonarny: 2.06.2023 Instalacja oprogramowania i testowanie sprzętu przed publiczną prezentacją.

wariant stacjonarny: 3.06.2023 Publiczna prezentacja projektu.


Zasady zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena projektu zespołu w którym student uczestniczył dokonana przez komisję złożoną z koordynatora przedmiotu i opiekunów zespołów po publicznej prezentacji projektu.

W wypadku nie przyjęcia projektu przez komisję możliwe są dwie formy dalszego postępowania:

 1. Zespół uzyskuje dodatkowy czas na poprawienie projektu jednak nie dłuższy niż do 31.07.2023. Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu.
 2. Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając indywidualne raporty - zaliczyć przedmiot niektórym członkom zespołu. Pozostali otrzymują zadania indywidualne, których wykonanie do 31.08.2023 jest warunkiem uzyskania zaliczenia.


Zasoby

Do realizacji zadań zespoły mają utworzone katalogi zespołów (nsi01, nsi02, nsi03, nsi04) na serwerze aleks-2 w katalogu /data/www/nsi2022.

Używanie przestrzeni dyskowej tych katalogów do celów nie związanych z Programowaniem Zespołowym jest zabronione.

Strony domowe zespołów zlokalizowane są w podkatalogach www katalogów domowych zespołów.

Na tym samym serwerze dostępny jest też GIT, przy czym repozytoria będą tworzone na wniosek opiekuna zespołu.

"Koordynatorem przedmiotu" w bieżącym roku akademickim jest dr J. Białkowski.

Uwagi:

Uwaga: To czy w roku akademickim 2022/2023 publiczna prezentacja projektów istotnie się odbędzie się stacjonarnie zostanie ogłoszone w terminie późniejszym (i będzie uzależnione od stanu panującej pandemii oraz związanych z tym ograniczeń). Może się okazać, że prezentacje zostaną przeprowadzone zdalnie lub przykładowo zamiast tego typu prezentacji każdy z zespołów przygotuje prezentację multimedialną - w postaci filmu.

W miarę możliwości chcielibyśmy utrzymać formę prezentacji z okresu poprzedzającego pandemię. Można się z nią zapoznać na nagraniach prezentacji z tego przedmiotu na studiach stacjonarnych z lat 2019 https://www.youtube.com/watch?v=ylA4UK7piS4 i 2018 https://www.youtube.com/watch?v=xrD6dEBvkEo.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Białkowski
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Pełny opis:

Wersja robocza - w trakcie edycji<br/>

Terminy (obowiązujące wszystkie zespoły):

14.10.2023 (godz. 830) Krótkie spotkanie organizacyjne. Prośba o próbę podziału na zespoły.

21/22.10.2023 Krótkie spotkanie organizacyjne (w ramach seminarium). Zawiązanie się zespołów, przydział lub losowanie opiekunów, pierwsze spotkanie z opiekunami, przydzielenie ról (kierownika i sekretarza) członkom zespołu, zgłoszenie i poddanie do dyskusji propozycji tematów projektów, dyskusja nad doborem technologii i narzędzi, w miarę możliwości wybranie tematu.

4/5.11.2023 Wybór tematu oraz stworzenie wstępnej wersji harmonogramu pracy oraz podziału zadań.

2/3.12.2023 Zatwierdzenie przez opiekuna ostatecznej wersji planu i harmonogramu pracy zawierającego:

 • harmonogram działań,
 • opis zadań zleconych poszczególnym członkom zespołu,
 • określenie zasad dokumentacji przebiegu realizacji zadania.

Plan pracy powinien być udostępniony na stronie WWW zespołu

Przestrzeganie przyjętego planu jest obowiązkiem zespołu i będzie kontrolowane zarówno przez opiekuna jak i koordynatora przedmiotu.

14.01.2024 Złożenie raportów cząstkowych (indywidualnych) z wykonanych zadań.

28.01.2024 Ostateczny termin nieplanowej "zamiany ról" w zespole.

26.05.2024 Zakończenie pracy nad projektem i umieszczenie pełnej dokumentacji projektu na stronie WWW.

7.06.2024 (Aula) Instalacja oprogramowania i testowanie sprzętu przed publiczną prezentacją.

8.06.2024 (Aula) Publiczna prezentacja projektu.

Forma oraz dokładny termin prezentacji projektów poszczególnych zespołów zostaną podane później.


Zasady zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena projektu zespołu w którym student uczestniczył dokonana przez komisję złożoną z koordynatora przedmiotu i opiekunów zespołów po publicznej prezentacji projektu.

W wypadku nie przyjęcia projektu przez komisję możliwe są dwie formy dalszego postępowania:

 1. Zespół uzyskuje dodatkowy czas na poprawienie projektu jednak nie dłuższy niż do 31.07.2024. Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu.
 2. Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając indywidualne raporty - zaliczyć przedmiot niektórym członkom zespołu. Pozostali otrzymują zadania indywidualne, których wykonanie do 31.08.2024 jest warunkiem uzyskania zaliczenia.


Zasoby

Do realizacji zadań zespoły mają utworzone katalogi zespołów (nsi01, nsi02, nsi03, nsi04, nsi05) na serwerze aleks-2 w katalogu /data/www/nsi2023.

Używanie przestrzeni dyskowej tych katalogów do celów nie związanych z Programowaniem Zespołowym jest zabronione.

Strony domowe zespołów zlokalizowane są w podkatalogach www katalogów domowych zespołów.

Na tym samym serwerze dostępny jest też GIT, przy czym repozytoria będą tworzone na wniosek opiekuna zespołu.

"Koordynatorem przedmiotu" w bieżącym roku akademickim jest dr J. Białkowski.

Uwagi:

W miarę możliwości chcielibyśmy utrzymać formę prezentacji z okresu poprzedzającego pandemię. Można się z nią zapoznać na nagraniach prezentacji z tego przedmiotu na studiach stacjonarnych z lat 2019 https://www.youtube.com/watch?v=ylA4UK7piS4 i 2018 https://www.youtube.com/watch?v=xrD6dEBvkEo.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)