Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie zespołowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie zespołowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 3 rok, nst.
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Inżynieria Oprogramowania

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (spotkanie organizacyjne, spotkania robocze, testowanie sprzętu, prezentacja): 15 godzin

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (zdobywanie niezbędnej wiedzy, stworzenie wybranego fragmentu projektu, integracja elementów stworzonych przez różne osoby, testowanie oprogramowania): 150 godzin

3. Czas potrzebny do przygotowania się do prezentacji: 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty zależne od wybranego projektu i roli studenta w zespole.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty K_U02, K_U03, K_U04.

Ponadto efekty zależne od wybranego projektu i roli studenta w zespole.

W tym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

 1. Praca zespołowa: Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów - K_K01,
 2. Komunikatywność: Skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób; właściwie posługuje się terminologią fachową; potrafi nawiązać kontakt w obrębie swojej dziedziny i z osobą reprezentującą inną dziedzinę - K_K05,
 3. Kreatywność: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań - K_K02.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Skrócony opis:

Przedmiot "Programowanie Zespołowe" jest przeznaczony dla studentów trzeciego roku Niestacjonarnego Studium Informatyki

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej w warunkach zbliżonych do tych, w jakich przebiega praca w firmie wytwarzającej oprogramowanie. Studenci pracują w zespołach, których zadaniem jest wykonanie "konkretnego zamówienia dla klienta". Wykorzystując posiadaną

wiedzę (matematyczną, komputerową, z innych dziedzin) zespoły wykonują kompletny projekt programu, tworzą jego implementację, testują gotowy program i redagują jego dokumentację. Istotną częścią zadania zleconego zespołowi jest przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji projektu na zakończenie zajęć.

Pełny opis:

Przedmiot "Programowanie Zespołowe" jest przeznaczony dla studentów trzeciego roku Niestacjonarnego Studium Informatyki

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej w warunkach zbliżonych do tych, w jakich przebiega praca w firmie wytwarzającej oprogramowanie. Studenci pracują w zespołach, których zadaniem jest wykonanie "konkretnego zamówienia dla klienta". Wykorzystując posiadaną

wiedzę (matematyczną, komputerową, z innych dziedzin) zespoły wykonują kompletny projekt programu, tworzą jego implementację, testują gotowy program i redagują jego dokumentację. Istotną częścią zadania zleconego zespołowi jest przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji projektu na zakończenie zajęć.

Nie ogranicza się tematyki zadań. Zadania proponują prowadzący zajęcia - opiekunowie zespołów.

(Zespół może wystąpić do opiekuna z propozycją tematu, jednak opiekun nie ma obowiązku przyjęcia tej propozycji.)

Studenci pracują w 4-5-cio osobowych zespołach.

Zespołem opiekuje się pracownik naukowy - "opiekun zespołu". Jego rolą jest postawienie zespołowi zadania, pomoc w jego realizacji i nadzór nad postępem prac.

Zespół (sekretarz zespołu) ma obowiązek gromadzić całą korespondencję związaną z projektem i udostępniać ją opiekunowi i przechowywać do dnia zaliczenia projektu.

"Przydział" opiekunów dla zespołów będzie przebiegał w drodze losowania, które zostanie przeprowadzone na pierwszym (lub drugim) spotkaniu.

Każdy zespół musi wybrać ze swego grona kierownika i sekretarza zespołu.

Obowiązkiem kierownika jest organizacja pracy zespołu i jego reprezentacja wobec opiekuna.

Obowiązkiem sekretarza jest stworzenie i aktualizacja strony WWW zespołu.

Strona WWW to podstawowa forma informowania o przebiegu realizacji projektu i miejsce, gdzie znajduje się pełna dokumentacja projektu.

Do realizacji zadań zespoły mają utworzone katalogi zespołów na wskazanym serwerze wydzialowym.

Używanie przestrzeni dyskowej tych katalogów do celów nie związanych z Programowaniem Zespołowym jest zabronione.

Zespół może ustanowić inne funkcje (np. głównego programisty, osoby odpowiedzialnej za dokumentację dla użytkownika, osoby odpowiedzialnej za końcową prezentację projektu).

"Zamiana ról" w zespole może być przewidziana w planie pracy zespołu. Można też jej dokonać, gdy osoby pełniące te funkcje nie mogą się wywiązać ze swoich obowiązków.

Opiekun może w razie potrzeby przydzielić na początku pracy indywidualne zadania poszczególnym członkom zespołu lub przeznaczyć pewien okres czasu na dokształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania (np. poznanie specyficznego oprogramowania) i zorganizować po tym okresie "sprawdzian wstępny".

Za prawidłowy przebieg zajęć programowania zespołowego odpowiedzialny jest "koordynator przedmiotu".

Do niego należy m.in. ostateczna decyzja o zaliczeniu zajęć a także rozstrzyganie wątpliwości związanych z ich organizacją i przebiegiem.

Korzystanie z pracowni komputerowych odbywa się na ogólnych zasadach rezerwacji Laboratorium przez opiekuna zespołu. Nadzór nad pracą studentów sprawuje opiekun zespołu. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt i oprogramowanie laboratorium. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w konfiguracji itp. bez zgody opiekuna zespołu.

Zakazuje się używania sprzętu do prac nie związanych z projektem.

Zespół może negocjować z opiekunem i koordynatorem przedmiotu inne zasady korzystania z systemu komputerowego Wydziału.

Z uwagi na różnorodność zadań nie ustala się wspólnych wymagań dotyczących np. używanego języka programowania pozostawiając wszystkie sprawy związane z realizacją projektu do bezpośredniego ustalenia z opiekunem.

Obowiązki i prawa zespołów

 1. Zespół ma prawo oczekiwać od opiekuna jasnego sformułowania zadania jak i wskazówek dotyczących sposobu jego realizacji przez zespół i jego poszczególnych członków.
 2. Obowiązkiem zespołu jest wynegocjowanie z opiekunem planu i harmonogramu realizacji zadania i jego zdyscyplinowana realizacja.
 3. Zespół ma prawo wystąpić do koordynatora z wnioskiem o wykluczenie ze swego grona członków zespołu, którzy uchylając się od realizacji nałożonych na nich zadań stwarzają zagrożenie dla planowej realizacji całego projektu.

Terminy (obowiązujące wszystkie zespoły) ustalane są indywidualnie dla cykli zajęciowych.

Zasady zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena projektu zespołu w którym student uczestniczył dokonana przez komisję złożoną z koordynatora przedmiotu i opiekunów po publicznej prezentacji projektu.

W wypadku nie przyjęcia projektu przez komisję możliwe są dwie formy dalszego postępowania:

 1. Zespół uzyskuje dodatkowy czas na poprawienie projektu. (Limity czasów ustalane są indywidualnie dla cykli zajęciowych.) Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu.
 2. Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając indywidualne raporty - zaliczyć przedmiot niektórym członkom zespołu. Pozostali otrzymują zadania indywidualne, których wykonanie do wyznaczonego czasu jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Literatura:

Literatura zależna od wybranych: tematyki, technologii i narzędzi, określana indywidualnie przez opiekunów (oraz członków zespołu) dla każdego projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium zaliczenia jest przeprowadzenie Publicznej prezentacji. Ocena dokonywana jest przez komisję składającą się z opiekunów (wszystkich) zespołów (w ramach tej oceny podejmowana jest decyzja o przyjęciu, warunkowym przyjęciu lub nieprzyjęciu projektu oraz o ewentualnym wyróżnieniu jednego lub więcej projektów). Na ocenę składają się między innymi następujące kryteria:

 • część merytoryczna
  • tematyka,
  • narzędzia,
  • zastosowania;
 • praca zespołowa
  • zespołowość pracy,
  • dokumentacja,
  • plan pracy oraz sposób jego realizacji;
 • prezentacja projektu
  • forma,
  • użyte/wykorzystane środki,
  • atrakcyjność.

W przypadku przyjęcia projektu decyzję o udzieleniu zaliczeń poszczególnym członkom zespołów (oraz ewentualnie o ocenach, jeśli takie są przewidziane) podejmują opiekunowie zespołów (w szczególności mogą oni nie dać zaliczenia członkom zespołu, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków).

W wypadku nie przyjęcia projektu przez komisję możliwe są dwie formy dalszego postępowania:

 1. Zespół uzyskuje dodatkowy czas na poprawienie projektu. (Limity czasów ustalane są indywidualnie dla cykli zajęciowych.) Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu.
 2. Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając indywidualne raporty - zaliczyć przedmiot niektórym członkom zespołu. Pozostali otrzymują zadania indywidualne, których wykonanie do wyznaczonego czasu jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Aby projekt został dopuszczony do wspomnianej prezentacji musi zostać stworzony (projekt) oraz musi zostać utworzona strona zespołu zawierająca

 • informację o projekcie, zespole i harmonogramie pracy

oraz

 • dokumentację projektu.

Decyzję o dopuszczeniu zespołu do prezentacji podejmuje opiekun zespołu.

Uwaga: W roku akademickim 2019/2020 z powodu panującej pandemii wyjątkowo publiczna prezentacja projektów się nie odbędzie. Zamiast tego każdy z zespołów przygotuje prezentację multimedialną - w postaci filmu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Białkowski
Prowadzący grup: Jerzy Białkowski, Aleksandra Boniewicz, Marta Burzańska, Michał Burzański, Marcin Piątkowski, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Pełny opis:

Terminy (obowiązujące wszystkie zespoły):

20.10.2019 Krótkie spotkanie organizacyjne (w ramach seminarium). Prośba o próbę podziału na zespoły.

27.10.2019 Zawiązanie się zespołów, przydział lub losowanie opiekunów, pierwsze spotkanie z opiekunami, przydzielenie ról (kierownika i sekretarza) członkom zespołu, zgłoszenie i poddanie do dyskusji propozycji tematów projektów, dyskusja nad doborem technologii i narzędzi, w miarę możliwości wybranie tematu.

16.11.2019 Wybór tematu oraz stworzenie wstępnej wersji harmonogramu pracy oraz podziału zadań.

14.12.2019 Zatwierdzenie przez opiekuna ostatecznej wersji planu i harmonogramu pracy zawierającego:

 • harmonogram działań,
 • opis zadań zleconych poszczególnym członkom zespołu,
 • określenie zasad dokumentacji przebiegu realizacji zadania.

Plan pracy powinien być udostępniony na stronie www zespołu

Przestrzeganie przyjętego planu jest obowiązkiem zespołu i będzie kontrolowane zarówno przez opiekuna jak i koordynatora przedmiotu.

26.01.2020 Ostateczny termin nieplanowej "zamiany ról" w zespole.

31.05.2020 Zakończenie pracy nad projektem i umieszczenie pełnej dokumentacji projektu na stronie www.

usunięte: 5.06.2020 Instalacja oprogramowania i testowanie sprzętu przed publiczną prezentacją.

usunięte: 6.06.2020 Publiczna prezentacja projektu.

dodane: 15.06.2020 Umieszczenie w katalogu zespołu multimedialnej prezentacji w postaci filmu.


Zasady zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena projektu zespołu w którym student uczestniczył dokonana przez komisję złożoną z koordynatora przedmiotu i opiekunów zespołów po publicznej prezentacji projektu.

W wypadku nie przyjęcia projektu przez komisję możliwe są dwie formy dalszego postępowania:

 1. Zespół uzyskuje dodatkowy czas na poprawienie projektu jednak nie dłuższy niż do 31.07.2020. Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu.
 2. Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając indywidualne raporty - zaliczyć przedmiot niektórym członkom zespołu. Pozostali otrzymują zadania indywidualne, których wykonanie do 31.08.2020 jest warunkiem uzyskania zaliczenia.


Zasoby

Do realizacji zadań zespoły mają utworzone katalogi zespołów (nsi01, nsi02, nsi03, ...) na serwerze Aleks-2 w katalogu /progzesp/nsi2019.

Używanie przestrzeni dyskowej tych katalogów do celów nie związanych z Programowaniem Zespołowym jest zabronione.

Strony domowe zespołów zlokalizowane są w podkatalogach www katalogów domowych zespołów.

Na tym samym serwerze dostępny jest też GIT: https://aleks-2.mat.umk.pl/repos/git/nsi2019_XX.git oraz na życzenie SVN: https://aleks-2/repos/nsi2019/nsiXX i Trac: https://aleks-2/trac/nsi2019/nsiXX (za XX należy podstawić numer zespołu: 01, 02, 03, 04 lub 05).

"Koordynatorem przedmiotu" w bieżącym roku akademickim jest dr J. Białkowski.

Uwagi:

Uwaga: W roku akademickim 2019/2020 z powodu panującej pandemii wyjątkowo publiczna prezentacja projektów się nie odbędzie. Zamiast tego każdy z zespołów przygotuje prezentację multimedialną - w postaci filmu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Pełny opis:

Terminy (obowiązujące wszystkie zespoły):

20.10.2019 Krótkie spotkanie organizacyjne (w ramach seminarium). Prośba o próbę podziału na zespoły.

27.10.2019 Zawiązanie się zespołów, przydział lub losowanie opiekunów, pierwsze spotkanie z opiekunami, przydzielenie ról (kierownika i sekretarza) członkom zespołu, zgłoszenie i poddanie do dyskusji propozycji tematów projektów, dyskusja nad doborem technologii i narzędzi, w miarę możliwości wybranie tematu.

16.11.2019 Wybór tematu oraz stworzenie wstępnej wersji harmonogramu pracy oraz podziału zadań.

14.12.2019 Zatwierdzenie przez opiekuna ostatecznej wersji planu i harmonogramu pracy zawierającego:

 • harmonogram działań,
 • opis zadań zleconych poszczególnym członkom zespołu,
 • określenie zasad dokumentacji przebiegu realizacji zadania.

Plan pracy powinien być udostępniony na stronie www zespołu

Przestrzeganie przyjętego planu jest obowiązkiem zespołu i będzie kontrolowane zarówno przez opiekuna jak i koordynatora przedmiotu.

26.01.2020 Ostateczny termin nieplanowej "zamiany ról" w zespole.

31.05.2020 Zakończenie pracy nad projektem i umieszczenie pełnej dokumentacji projektu na stronie www.

usunięte: 5.06.2020 Instalacja oprogramowania i testowanie sprzętu przed publiczną prezentacją.

usunięte: 6.06.2020 Publiczna prezentacja projektu.

dodane: 15.06.2020 Umieszczenie w katalogu zespołu multimedialnej prezentacji w postaci filmu.


Zasady zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena projektu zespołu w którym student uczestniczył dokonana przez komisję złożoną z koordynatora przedmiotu i opiekunów zespołów po publicznej prezentacji projektu.

W wypadku nie przyjęcia projektu przez komisję możliwe są dwie formy dalszego postępowania:

 1. Zespół uzyskuje dodatkowy czas na poprawienie projektu jednak nie dłuższy niż do 31.07.2020. Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu.
 2. Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając indywidualne raporty - zaliczyć przedmiot niektórym członkom zespołu. Pozostali otrzymują zadania indywidualne, których wykonanie do 31.08.2020 jest warunkiem uzyskania zaliczenia.


Zasoby

Do realizacji zadań zespoły mają utworzone katalogi zespołów (nsi01, nsi02, nsi03, ...) na serwerze Aleks-2 w katalogu /progzesp/nsi2019.

Używanie przestrzeni dyskowej tych katalogów do celów nie związanych z Programowaniem Zespołowym jest zabronione.

Strony domowe zespołów zlokalizowane są w podkatalogach www katalogów domowych zespołów.

Na tym samym serwerze dostępny jest też GIT: https://aleks-2.mat.umk.pl/repos/git/nsi2019_XX.git oraz na życzenie SVN: https://aleks-2/repos/nsi2019/nsiXX i Trac: https://aleks-2/trac/nsi2019/nsiXX (za XX należy podstawić numer zespołu: 01, 02, 03, 04 lub 05).

"Koordynatorem przedmiotu" w bieżącym roku akademickim jest dr J. Białkowski.

Uwagi:

Uwaga: W roku akademickim 2019/2020 z powodu panującej pandemii wyjątkowo publiczna prezentacja projektów się nie odbędzie. Zamiast tego każdy z zespołów przygotuje prezentację multimedialną - w postaci filmu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.