Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiPrZaw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.mat.umk.pl/web/wmii/sprawy-studenckie/praktyki-zawodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

75-90 godzin praktyki (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z kierunkiem informatyka (K_W15),


- wie, z jakich źródeł zdobyć informacje o ofertach praktyk i wymaganiach pracodawców.
Efekty uczenia się - umiejętności:

- umie wyznaczyć sobie cele zawodowe, określić kwalifikacje zawodowe, które chce nabyć,


- na podstawie posiadanej wiedzy o rynku pracy umie rozstrzygnąć, w instytucjach jakiej branży powinien uzupełniać wiedzę i doświadczenie zawodowe,


- rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać w oparciu o wiedzę specjalistyczną zdobytą na uczelni.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę nieustannego zdobywania nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K06),


- zauważa wiele aspektów rzeczywistości, widzi zależności i wyciąga wiarygodne wnioski z posiadanych danych (K_K03),


- dotrzymuje terminów, konsekwentnie realizuje powierzone mu zadania (K_K08),


- dba o wysoką jakość efektów pracy; samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując czasami trudne decyzje; ulepsza istniejące rozwiązania, proponuje nowe (K_K02, K_K04, K_K07),


- zna i przestrzega zasad i norm etycznych; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej (K_K09),


- rozumie wagę umiejętności pracy w zespole oraz czytelnego określenia priorytetów i zadań członków zespołu; dąży do realizacji celów zespołu poprzez: odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych, konstruktywne podejście do problemów; rozumie potrzebę koordynacji zadań (K_K01),


- w zrozumiały sposób wyraża swoje myśli, uważnie słucha tego, co mają do powiedzenia inni (K_K05).


Metody dydaktyczne:

Jako, że opisywany przedmiot to praktyka zawodowa odbywana w zakładach pracy, więc z punktu widzenia Uczelni można widzieć tu metodę praktyczną. Zakładowy opiekun praktyki może w trakcie jej odbywania zlecić studentowi prace, w których mogą pojawiać się inne metody.

Skrócony opis:

Studenci studiów I stopnia odbywają zawodowe praktyki studenckie na zasadach określonych w Regulaminie zawodowych praktyk studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UMK zatwierdzonym przez Radę Wydziału w dniu 17 września 2017r.

Pełny opis:

1. Studenci studiów niestacjonarnych kierunek informatyka - studia licencjackie są objęci obowiązkiem zaliczenia ciągłej praktyki zawodowej w wymiarze trzech tygodni.

2. Charakter praktyki musi odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów.

3. Student może zaliczyć praktykę:

3.1. korzystając z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię lub

3.2. odbywając ją w wybranym przez siebie zakładzie pracy

lub

3.3. na podstawie wykonywanej przez studenta pracy lub innej działalności o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki.

Literatura:

Brak specyficznej literatury zalecanej przez wydziałowego opiekuna praktyki (w trakcie odbywania praktyki zakładowy opiekun praktyki może zlecić studentowi zapoznanie się z różnymi dokumentami, aktami prawnymi, literaturą fachową etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się przez studenta z obowiązków określonych w programie i planie praktyk.

Praktykę zalicza wydziałowy opiekun praktyk na podstawie:

- dokumentów podpisanych przez zakładowego opiekuna praktyk: sprawozdania z zawodowej praktyki studenckiej zawierającego charakterystykę przebiegu praktyki i wyszczególnienie wykonywanych czynności, oraz formularza oceny praktykanta

lub

- zgody dziekana na zaliczenie studentowi jako praktyki wykonywanej przez niego pracy lub innej działalności o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki po uprzednim złożeniu przez studenta podania do dziekana z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzającymi wykonywanie pracy lub innej działalności.

- testu sprawdzającego zapoznanie się ze wskazanymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi problematyki zakładania działalności gospodarczej.

Praktyki zawodowe:

Opisywane ,,Praktyki zawodowe" są samodzielnym przedmiotem, którego zaliczenie wymagane jest w trakcie trwania studiów I stopnia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.