Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiSEM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

a) seminarium – 25 godzin,

b) bieżące przygotowanie do zajęć, w tym rozwiązywanie zadań zleconych przez prowadzących, zapoznanie się z informacją zwrotną dotyczącą rozwiązanych zadań oraz konsultacje z prowadzącymi zajęcia – 15 godzin.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:


a) studiowanie literatury dotyczącej tematyki seminarium – 30 godzin,

b) przygotowywanie referatów – 30 godzin,RAZEM: 100 godzin (4 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1 - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, języków formalnych i automatów, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, baz danych, inżynierii oprogramowania


oraz inne efekty związane z tematyką seminarium i pracy inżynierskiej

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1 - potrafi planować swoje uczenie się, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).

U2 - potrafi pracować indywidualnie w tym także potrafi zarządzać swoim

czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów. (K_U03).


oraz inne efekty związane z tematyką seminarium i pracy inżynierskiej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1 - Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K02).

K2 - Pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K04).

K3 - Skutecznie przekazuje innym osiągnięcia informatyki w zrozumiały sposób (zob. K_K02).

K4 - W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (K_K03).

K5 - Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące informatyka, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu informatyka (K_K01).

Metody dydaktyczne:

W poszczególnych grupach seminaryjnych studenci zapoznają się szczegółowo z tematyką danego seminarium. Wygłaszają referaty i przygotowują pod kierunkiem prowadzącego pracę dyplomową.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do przygotowania pracy inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Na seminarium studenci zapoznają się z wymaganiami stawianymi pracom inżynierskim z informatyki oraz z metodyką ich pisania. W porozumieniu z prowadzącym seminarium wybierają tematykę pracy i gromadzą materiały z nią związane. Podczas zajęć prezentują postępy w przygotowaniu swojej pracy wygłaszając referaty.

Drugim celem seminarium jest przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Podczas zajęć studenci omawiają wybrane zagadnienia egzaminacyjne na podstawie samodzielnie przygotowanych materiałów.

Literatura:

Literatura związana z tematyką seminarium i pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie obecności oraz oceny wygłoszonych referatów i stopnia zaawansowania pracy dyplomowej. Szczegółowe kryteria ustalane są przez poszczególnych prowadzących.

Zalecenia dotyczące pracy inżynierskiej:

1) Praca pisemna (o treści zgodnej z przyjętym wcześniej tematem): sprzętowa lub programowa realizacja projektu informatycznego, przynajmniej 25 stron tekstu, przy czym obrazki i listingi nie powinny zawierać więcej niż 25% pracy.

2) Praca powinna być napisana poprawnie pod względem językowym.

3) Praca powinna zawierać spis cytowanej literatury (w tym linki do stron; zaleca się, żeby spis literatury zawierał artykuły naukowe, książki lub podręczniki - mogą to być zasoby sieciowe, ale unikamy odnośników typu “tutorial”).

4) Projektem informatycznym może być:

• opracowanie własnej, nietrywialnej aplikacji, o odpowiednim stopniu skomplikowania, liczonym zależnie od wykorzystywanej technologii - np. minimum 3000 linii kodu, odpowiednio złożona struktura UI/UX, wykorzystanie zaawansowanej algorytmiki. Stopień skomplikowania oceniany jest przez promotora.

• samodzielne opracowanie rozwiązania sprzętowego.

• analiza porównawcza wybranych technologii, serwisów, opis działania algorytmu, modułów lub bibliotek języka programowania.

• rozwiązanie problemu informatycznego, opracowanie algorytmu

5) Praca powinna zawierać ujednolicone oznaczenia i definicje przy czerpaniu z różnych pozycji cytowanej literatury.

6) Praca powinna być poprawna pod względem merytorycznym, powinna zawierać omówienie kodu źródłowego, schemat architektury realizowanego oprogramowania, zrzuty ekranowe (screenshoty) demonstrujące działanie oprogramowania, schematy blokowe lub pseudokody realizowanych algorytmów, opis użytych algorytmów/procedur, schematy połączeń sprzętowych.

7) Utworzony na potrzeby pracy kod źródłowy powinien być opatrzony istotnymi komentarzami ułatwiającymi śledzenie przepływu danych. Ponadto powinien być napisany w stylu samodokumentującym i zgodnym z konwencją dla danej technologii.

8) Oprogramowanie i rozwiązania stworzone w ramach pracy powinny być odpowiednio do typu przetestowane, z wykorzystaniem w szczególności testów automatycznych jednostkowych, integracyjnych, interfejsów użytkownika, realizowanych za pomocą dostępnych dla danej technologii narzędzi.

9) Wstęp do pracy powinien zawierać informacje jaki jest cel / teza pracy.

10) Wstęp pracy powinien zawierać informację o tym jaki jest wkład własny student{ki|a}. Przykładowo: informację, czy wykorzystany algorytm

a) został wymyślony przez student{kę|a},

b) jest twórczą modyfikacją/kompilacją znanych algorytmów,

c) jest własną implementacją znanych algorytmów,

d) jest funkcją biblioteczną lub został w całości skopiowany z cytowanego źródła.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marta Burzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Boniewicz, Marta Burzańska, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska, Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marta Burzańska, Mariusz Kaniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Boniewicz, Marta Burzańska, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)