Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-Rach
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 50 godzin

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 35 godziny

3. Konsultacje z wykładowcą (w tym mailowe i przez MS Teams): 30 godziny

4. Wykład: 30 godzin

5. Ćwiczenia: 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości i analizy finansowej - K_W01

W2: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu księgowania wybranych problemów ewidencyjnych - K_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi dokonać klasyfikacji składników bilansowych - K_U02

U2: Student potrafi dokonać dekretacji wybranego problemu ewidencyjnego - K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania ćwiczenia - K_K04

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.

2. Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań , prezentacja i omówienie otrzymanych wyników, wsparta przykładami z życia gospodarczego.

Skrócony opis:

"Rachunkowość" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi realizowanymi w ramach ćwiczeń. Znaczna część wykładanych treści musi zostać praktycznie zrealizowana samodzielnie przez studentów w ramach ćwiczeń.

Przedmiot ten ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę, szeroko rozumianej rachunkowości w firmie, a także sporządzenie sprawozdania finansowego i jego analizy oraz podstawy sporządzania biznes planu i jego wykorzystanie w praktyce.

Pełny opis:

"Rachunkowość" jest przedmiotem prowadzonym w formie wykładu i ćwiczeń. Związane jest to z tzw. praktycznym wymiarem tego przedmiotu. Część zagadnień omawianych na wykładzie następnie jest praktycznie realizowana w ramach ćwiczeń, w celu opanowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdania finansowego i jego wstępnej analizy.

Treści programowe wykładu:

1. System rachunkowości – istota, funkcje, zasady rachunkowości, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości. W1

2. Elementy sprawozdania finansowego. Budowa bilansu, klasyfikacja aktywów i pasywów. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. W1

3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans. W1

4. Budowa i funkcjonowanie kont księgowych, plan kont, podział pionowy i poziomy konta. Metody poprawiania błędów księgowych. W1, W2

5. Przychody i koszty – pojęcie i wpływ na wynik finansowy. Zasady funkcjonowania kont wynikowych, ewidencja przychodów i kosztów (warianty ewidencji kosztów). W1, W2

6. Wybrane problemy ewidencyjne, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na ewidencję rozrachunków, środków trwałych, obrotu materiałowego w przedsiębiorstwie. W1, W2

7. Księgowe wyznaczenie wyniku finansowego, warianty ustalania wyniku finansowego. W2

8. Budowa rachunku zysków i strat. W1

9. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej. Analiza wstępna sprawozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa. W1

Treści programowe ćwiczeń:

1. Bilans majątkowy. U1, K1

2. Pojęcie i klasyfikacja operacji gospodarczych. U1, K1

3. Wprowadzenie konta. Funkcjonowanie kont aktywów i pasywów. Zasada podwójnego zapisu. U2, K1

4. Księgowanie wybranych operacji gospodarczych. U2, K1

5. Ewidencja przychodów i kosztów U2, K1

6. Klasyfikacja i ewidencja kosztów (I i II wariant ewidencji) U2, K1

7. Wybrane problemy ewidencyjne, w tym: rozrachunki, materiały, środki trwałe. U2, K1

8. Księgowe wyznaczenie wyniku finansowego, warianty ustalania wyniku finansowego. U2, K1

10. Konstrukcja rachunku zysków i strat. U1, K1

Literatura:

Literatura podstawowa:

Śnieżek E. (red.), Rachunkowość podstawy. Wykłady. Przykłady. Zadania. Testy, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021.

Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem i rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2021.

Chojnacka E., Wolszon U., Zimnicki T., Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

Literatura uzupełniająca:

Świderska G.K., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2013.

Ustawa o rachunkowości - wersja ujednolicona dostępna na: www.sejm.gov.pl

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia:

- kolokwium

- aktywność

W1 - egzamin +++

W2 - egzamin +++

U1 - kolokwium +++

U2 - kolokwium +++

K1 - aktywność +

Wykład:

Egzamin w formie testu składającego się z 15 pytań dotyczących efektu W1, W2, pytania o charakterze zamkniętym (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) jak i otwartym.

Realizacja efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%.

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składają się dwa kolokwia obejmujące efekt U1 (pierwsze kolokwium) oraz U2 (drugie kolokwium).

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%.

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

(zaliczenie- próg 60%)

- aktywność studenta na ćwiczeniach

- ewentualne referaty na tematy związane z tematyką zajęć

Do egzaminu mogą podejść jedynie osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń.

Zaliczenie z ćwiczeń odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska, Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska, Anna Olewnik-Dejewska, Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)