Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-StatOpis Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

matematyka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 30 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń.

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 50 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 25 godz.

Razem nakład pracy studenta godzin 120


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student dokonuje wyboru odpowiednich metod statystycznych w zależności od rodzaju danych statystycznych i typu badanego zjawiska - K_W06

W2: Stosuje poprawnie pojęcia statystyczne - K_W06.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student oblicza miary opisowe (klasyczne i pozycyjne) - K_U06

U2: Student stosuje miary korelacji - K_U06

U3: Student szacuje parametry modelu regresji i oblicza miary dokładności oszacowanego modelu i przeprowadza ocenę jakości modelu regresji - K_U06

U4: Student oblicza indeksy indywidualne - K_U06

U5: Student interpretuje otrzymane wyniki pod względem statystycznym i ekonomicznym - K_U03


Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji komputerowych (m.in. metody mindmappingu), a ćwiczenia prowadzone w salach audytoryjnych oraz częściowo w pracowni komputerowej.

Pomocnicze materiały do wykładu i ćwiczeń oraz przykładowe zadania na egzamin i sprawdziany umieszczone są na platformie Moodle, a której też przeprowadzane są quizy.Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć ze statystyki jest zapoznanie słuchaczy z metodami opisu statystycznego w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych, a także podstaw statystyki matematycznej oraz zdobycie przez nich umiejętności praktycznego wykorzystania tych metod do rozwiązywania różnorodnych problemów otaczającej nas rzeczywistości.

AACSB:

Cel: Stosuje metody statystyczne i interpretuje dane ekonomiczne

Pełny opis:

Wykłady

1. Przedmiot statystyki, podstawowe pojęcia statystyczne i etapy badania statystycznego - W2.

2. Klasyczne i pozycyjne miary opisowe (miary średnie, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji) - W1, W2, U1, U5.

3. Metody analizy zależności zjawisk. Miary korelacji - W1, W2, U2, U5.

4. Klasyczny model regresji. Metoda najmniejszych kwadratów. Miary dokładności oszacowanego modelu regresji. Ocena jakości modelu - W1, W2, U3, U5.

5. Metody analizy dynamiki zjawisk. Indywidualne i agregatowe indeksy dynamiki (formuła Laspeyresa, Paaschego, Fishera). Wyodrębnianie tendencji rozwojowej (model trendu, średnie ruchome) - W1, W2, U4, U5.

ćwiczenia

1. Obliczanie klasycznych i pozycyjnych miar średnich na podstawie danych statystycznych i interpretowanie otrzymanych wyników - W1, W2, U1, U5.

2. Obliczanie klasycznych i pozycyjnych miar zróżnicowania i asymetrii na podstawie danych statystycznych i interpretowanie otrzymanych wyników - W2, U1, U5

3. Obliczanie klasycznego współczynnika koncentracji i jego interpretowanie - W2, U1, U5

4. Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona i jego interpretacja - W1, W2, U2, U5.

5. Szacowanie parametrów modelu regresji i obliczanie miar dokładności. Interpretacja wyników i ocena jakości modelu - w1, W2, U3, U5.

6. Obliczanie indywidualnych indeksów dynamiki i dokonywanie przekształceń na indeksach. Interpretacja wyników. Wyznaczanie średniego tempa zmian zjawiska w czasie - W1, W2, U4, U5.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Jóźwik J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009.

3. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Diffin, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Bielecka A., 2005, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005.

2. Sobczyk M, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2, U2, U3, U4, U5 – egzamin pisemny +++

W2, U1, U2, U3, U4, U5 – sprawdzian pisemny na ćwiczeniach ++

U1, U2, U3, U4, U5 - quiz na Moodle ++

Kryteria oceniania:

1. Operowanie podstawowymi pojęciami statystycznymi,

2. Stosowanie, zapisywanie i interpretowanie miar opisowych w zakresie miar średnich, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji.

3. Stosowanie, zapisywanie i interpretowanie miar opisowych w zakresie korelacji i regresji.

4. Stosowanie, zapisywanie i interpretowanie miar opisowych w zakresie dynamiki zjawisk

Skala oceniania sprawdzianu i egzaminu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 50% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski, Mariola Piłatowska, Ewa Zdunek-Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

1. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Jóźwik J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009.

3. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Diffin, Warszawa 2005.

4. Bielecka A., 2005, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005.

5. Sobczyk M, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski, Damian Maciejewski, Mariola Piłatowska, Ewa Zdunek-Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

1. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Jóźwik J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009.

3. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Diffin, Warszawa 2005.

4. Bielecka A., 2005, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005.

5. Sobczyk M, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski, Damian Maciejewski, Mariola Piłatowska, Ewa Zdunek-Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

1. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Jóźwik J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009.

3. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Diffin, Warszawa 2005.

4. Bielecka A., 2005, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005.

5. Sobczyk M, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.