Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-Zarz Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu Nauki o Organizacji

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego – wykład, zaliczenie i konsultacje - godziny: 25, punkty ECTS: 1


Samodzielna praca studenta: przygotowanie się do zaliczenia - godziny: 25, punkty ECTS: 1

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

Student potrafi:

W1: scharakteryzować poszczególne nurty w naukach o zarządzaniu – K_W01

W2: wyjaśnić przebieg procesu podejmowania decyzji kierowniczych – K_W06

W3: wyjaśnić przebieg procesu zarządzania – K_W03

W4: scharakteryzować poszczególne funkcje zarządzania – K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

-

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-

Metody dydaktyczne:

Prezentacja PowerPoint

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu, podczas którego omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami, mianowicie:

1. Geneza i przedmiot nauki o zarządzaniu

2. Rys historyczny rozwoju nauki o zarządzaniu

3. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

4. Podejmowanie decyzji kierowniczych

5. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

6. Funkcje zarządzania: planowanie

7. Funkcje zarządzania: organizowanie

8. Funkcje zarządzania: motywowanie

9. Funkcje zarządzania: kontrolowanie

Pełny opis:

1. Geneza i przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu (interdyscyplinarność nauki o organizacji i zarządzaniu, cele, pojęcie doświadczenia organizacyjnego, prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu)

2. Rys historyczny rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu

kierunek naukowego zarządzania / techniczno-fizjologiczny (F. W. Taylor, H. Ford, K. Adamiecki), kierunek administracyjny (H. Fayol, M. Weber), kierunek psychosocjologiczny / behawioralny (E. Mayo, D. McGregor, A. Maslow); podejście ilościowe, systemowe i sytuacyjne, szkoła uniwersalistyczna i empiryczna; współczesne wyzwania zarządzania

3. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

istota zarządzania, definicje zarządzania, pojęcie zasobu, ogólna zasada racjonalności (gospodarności), proces zarządzania

4. Planowanie

pojęcie i istota planowania, rodzaje planów, funkcje celów, hierarchia celów organizacji, geneza planowania (zarządzania) strategicznego, definicje strategii, składowe strategii, strategie na poziomie polityki ogólnej, strategie na poziomie strategicznej jednostki biznesu, strategie na poziomie funkcjonalnym, formułowanie i realizacja strategii, wdrażanie strategii; planowanie taktyczne; planowanie operacyjne (rodzaje planów operacyjnych)

5. Organizowanie

podział pracy, korzyści i niekorzyści specjalizacji pracy, projektowanie stanowisk pracy, grupowanie stanowisk pracy (stosowane kryteria), hierarchia (rozkład władzy, rozpiętość kierowania, delegowanie uprawnień), koordynacja działalności (techniki koordynacji), różnicowanie stanowisk pracy; struktura organizacyjna: pojęcie struktury organizacyjnej, kryteria typologii struktur (funkcjonalne, obiektowe), podstawowe typy struktur organizacyjnych oraz ich cechy (liniowa, funkcjonalna, dywizjonalna, holdingowa, macierzowa)

6. Motywowanie

istota motywowania; schemat motywacyjny; modele motywacji; współczesne podejścia do motywowania od strony: treści (teoria hierarchii potrzeb Maslowa, teoria ERG, teoria dwuczynnikowa), procesu (teoria oczekiwań, teoria sprawiedliwości) i koncepcji wzmocnienia

7. Kontrolowanie

istota kontroli, cele (funkcje) kontroli, obszary kontroli (koncentracja na zasobach), obszary kontroli (koncentracja na określonym szczeblu), etapy procesu kontroli, podstawowe rodzaje kontroli, cechy skutecznych systemów kontroli, opór wobec kontroli; kontrola operacyjna (przykład: kontrola jakości); kontrola strategiczna (przykład: strategiczna zrównoważona karta wyników – ang. balanced scorecard – BSC)

Literatura:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004.

2. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

3. A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2007.

4. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.

5. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

6. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.

7. S. P. Robbins, D. A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

8. Przegląd Organizacji - miesięcznik z zakresu nauk o zarządzaniu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

- zaliczenie pisemne – 2 ECTS

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych w zakresie tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Rafał Haffer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu, podczas którego omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami, mianowicie:

1. Geneza i przedmiot nauki o zarządzaniu

2. Rys historyczny rozwoju nauki o zarządzaniu

3. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

4. Podejmowanie decyzji kierowniczych

5. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

6. Funkcje zarządzania: planowanie

7. Funkcje zarządzania: organizowanie

8. Funkcje zarządzania: motywowanie

9. Funkcje zarządzania: kontrolowanie

Pełny opis:

1. Geneza i przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu (interdyscyplinarność nauki o organizacji i zarządzaniu, cele, pojęcie doświadczenia organizacyjnego, prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu)

2. Rys historyczny rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu

kierunek naukowego zarządzania / techniczno-fizjologiczny (F. W. Taylor, H. Ford, K. Adamiecki), kierunek administracyjny (H. Fayol, M. Weber), kierunek psychosocjologiczny / behawioralny (E. Mayo, D. McGregor, A. Maslow); podejście ilościowe, systemowe i sytuacyjne, szkoła uniwersalistyczna i empiryczna; współczesne wyzwania zarządzania

3. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

istota zarządzania, definicje zarządzania, pojęcie zasobu, ogólna zasada racjonalności (gospodarności), proces zarządzania

4. Planowanie

pojęcie i istota planowania, rodzaje planów, funkcje celów, hierarchia celów organizacji, geneza planowania (zarządzania) strategicznego, definicje strategii, składowe strategii, strategie na poziomie polityki ogólnej, strategie na poziomie strategicznej jednostki biznesu, strategie na poziomie funkcjonalnym, formułowanie i realizacja strategii, wdrażanie strategii; planowanie taktyczne; planowanie operacyjne (rodzaje planów operacyjnych)

5. Organizowanie

podział pracy, korzyści i niekorzyści specjalizacji pracy, projektowanie stanowisk pracy, grupowanie stanowisk pracy (stosowane kryteria), hierarchia (rozkład władzy, rozpiętość kierowania, delegowanie uprawnień), koordynacja działalności (techniki koordynacji), różnicowanie stanowisk pracy; struktura organizacyjna: pojęcie struktury organizacyjnej, kryteria typologii struktur (funkcjonalne, obiektowe), podstawowe typy struktur organizacyjnych oraz ich cechy (liniowa, funkcjonalna, dywizjonalna, holdingowa, macierzowa)

6. Motywowanie

istota motywowania; schemat motywacyjny; modele motywacji; współczesne podejścia do motywowania od strony: treści (teoria hierarchii potrzeb Maslowa, teoria ERG, teoria dwuczynnikowa), procesu (teoria oczekiwań, teoria sprawiedliwości) i koncepcji wzmocnienia

7. Kontrolowanie

istota kontroli, cele (funkcje) kontroli, obszary kontroli (koncentracja na zasobach), obszary kontroli (koncentracja na określonym szczeblu), etapy procesu kontroli, podstawowe rodzaje kontroli, cechy skutecznych systemów kontroli, opór wobec kontroli; kontrola operacyjna (przykład: kontrola jakości); kontrola strategiczna (przykład: strategiczna zrównoważona karta wyników – ang. balanced scorecard – BSC)

Literatura:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004.

2. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

3. A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2007.

4. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.

5. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

6. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.

7. S. P. Robbins, D. A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

8. Przegląd Organizacji - miesięcznik z zakresu nauk o zarządzaniu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu, podczas którego omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami, mianowicie:

1. Geneza i przedmiot nauki o zarządzaniu

2. Rys historyczny rozwoju nauki o zarządzaniu

3. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

4. Podejmowanie decyzji kierowniczych

5. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

6. Funkcje zarządzania: planowanie

7. Funkcje zarządzania: organizowanie

8. Funkcje zarządzania: motywowanie

9. Funkcje zarządzania: kontrolowanie

Pełny opis:

1. Geneza i przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu (interdyscyplinarność nauki o organizacji i zarządzaniu, cele, pojęcie doświadczenia organizacyjnego, prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu)

2. Rys historyczny rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu

kierunek naukowego zarządzania / techniczno-fizjologiczny (F. W. Taylor, H. Ford, K. Adamiecki), kierunek administracyjny (H. Fayol, M. Weber), kierunek psychosocjologiczny / behawioralny (E. Mayo, D. McGregor, A. Maslow); podejście ilościowe, systemowe i sytuacyjne, szkoła uniwersalistyczna i empiryczna; współczesne wyzwania zarządzania

3. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

istota zarządzania, definicje zarządzania, pojęcie zasobu, ogólna zasada racjonalności (gospodarności), proces zarządzania

4. Planowanie

pojęcie i istota planowania, rodzaje planów, funkcje celów, hierarchia celów organizacji, geneza planowania (zarządzania) strategicznego, definicje strategii, składowe strategii, strategie na poziomie polityki ogólnej, strategie na poziomie strategicznej jednostki biznesu, strategie na poziomie funkcjonalnym, formułowanie i realizacja strategii, wdrażanie strategii; planowanie taktyczne; planowanie operacyjne (rodzaje planów operacyjnych)

5. Organizowanie

podział pracy, korzyści i niekorzyści specjalizacji pracy, projektowanie stanowisk pracy, grupowanie stanowisk pracy (stosowane kryteria), hierarchia (rozkład władzy, rozpiętość kierowania, delegowanie uprawnień), koordynacja działalności (techniki koordynacji), różnicowanie stanowisk pracy; struktura organizacyjna: pojęcie struktury organizacyjnej, kryteria typologii struktur (funkcjonalne, obiektowe), podstawowe typy struktur organizacyjnych oraz ich cechy (liniowa, funkcjonalna, dywizjonalna, holdingowa, macierzowa)

6. Motywowanie

istota motywowania; schemat motywacyjny; modele motywacji; współczesne podejścia do motywowania od strony: treści (teoria hierarchii potrzeb Maslowa, teoria ERG, teoria dwuczynnikowa), procesu (teoria oczekiwań, teoria sprawiedliwości) i koncepcji wzmocnienia

7. Kontrolowanie

istota kontroli, cele (funkcje) kontroli, obszary kontroli (koncentracja na zasobach), obszary kontroli (koncentracja na określonym szczeblu), etapy procesu kontroli, podstawowe rodzaje kontroli, cechy skutecznych systemów kontroli, opór wobec kontroli; kontrola operacyjna (przykład: kontrola jakości); kontrola strategiczna (przykład: strategiczna zrównoważona karta wyników – ang. balanced scorecard – BSC)

Literatura:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004.

2. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

3. A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2007.

4. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.

5. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

6. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.

7. S. P. Robbins, D. A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

8. Przegląd Organizacji - miesięcznik z zakresu nauk o zarządzaniu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu, podczas którego omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami, mianowicie:

1. Geneza i przedmiot nauki o zarządzaniu

2. Rys historyczny rozwoju nauki o zarządzaniu

3. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

4. Podejmowanie decyzji kierowniczych

5. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

6. Funkcje zarządzania: planowanie

7. Funkcje zarządzania: organizowanie

8. Funkcje zarządzania: motywowanie

9. Funkcje zarządzania: kontrolowanie

Pełny opis:

1. Geneza i przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu (interdyscyplinarność nauki o organizacji i zarządzaniu, cele, pojęcie doświadczenia organizacyjnego, prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu)

2. Rys historyczny rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu

kierunek naukowego zarządzania / techniczno-fizjologiczny (F. W. Taylor, H. Ford, K. Adamiecki), kierunek administracyjny (H. Fayol, M. Weber), kierunek psychosocjologiczny / behawioralny (E. Mayo, D. McGregor, A. Maslow); podejście ilościowe, systemowe i sytuacyjne, szkoła uniwersalistyczna i empiryczna; współczesne wyzwania zarządzania

3. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

istota zarządzania, definicje zarządzania, pojęcie zasobu, ogólna zasada racjonalności (gospodarności), proces zarządzania

4. Planowanie

pojęcie i istota planowania, rodzaje planów, funkcje celów, hierarchia celów organizacji, geneza planowania (zarządzania) strategicznego, definicje strategii, składowe strategii, strategie na poziomie polityki ogólnej, strategie na poziomie strategicznej jednostki biznesu, strategie na poziomie funkcjonalnym, formułowanie i realizacja strategii, wdrażanie strategii; planowanie taktyczne; planowanie operacyjne (rodzaje planów operacyjnych)

5. Organizowanie

podział pracy, korzyści i niekorzyści specjalizacji pracy, projektowanie stanowisk pracy, grupowanie stanowisk pracy (stosowane kryteria), hierarchia (rozkład władzy, rozpiętość kierowania, delegowanie uprawnień), koordynacja działalności (techniki koordynacji), różnicowanie stanowisk pracy; struktura organizacyjna: pojęcie struktury organizacyjnej, kryteria typologii struktur (funkcjonalne, obiektowe), podstawowe typy struktur organizacyjnych oraz ich cechy (liniowa, funkcjonalna, dywizjonalna, holdingowa, macierzowa)

6. Motywowanie

istota motywowania; schemat motywacyjny; modele motywacji; współczesne podejścia do motywowania od strony: treści (teoria hierarchii potrzeb Maslowa, teoria ERG, teoria dwuczynnikowa), procesu (teoria oczekiwań, teoria sprawiedliwości) i koncepcji wzmocnienia

7. Kontrolowanie

istota kontroli, cele (funkcje) kontroli, obszary kontroli (koncentracja na zasobach), obszary kontroli (koncentracja na określonym szczeblu), etapy procesu kontroli, podstawowe rodzaje kontroli, cechy skutecznych systemów kontroli, opór wobec kontroli; kontrola operacyjna (przykład: kontrola jakości); kontrola strategiczna (przykład: strategiczna zrównoważona karta wyników – ang. balanced scorecard – BSC)

Literatura:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004.

2. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

3. A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2007.

4. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.

5. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

6. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.

7. S. P. Robbins, D. A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

8. Przegląd Organizacji - miesięcznik z zakresu nauk o zarządzaniu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Paweł Cegliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu, podczas którego omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami, mianowicie:

1. Geneza i przedmiot nauki o zarządzaniu

2. Rys historyczny rozwoju nauki o zarządzaniu

3. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

4. Podejmowanie decyzji kierowniczych

5. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

6. Funkcje zarządzania: planowanie

7. Funkcje zarządzania: organizowanie

8. Funkcje zarządzania: motywowanie

9. Funkcje zarządzania: kontrolowanie

Pełny opis:

1. Geneza i przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu (interdyscyplinarność nauki o organizacji i zarządzaniu, cele, pojęcie doświadczenia organizacyjnego, prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu)

2. Rys historyczny rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu

kierunek naukowego zarządzania / techniczno-fizjologiczny (F. W. Taylor, H. Ford, K. Adamiecki), kierunek administracyjny (H. Fayol, M. Weber), kierunek psychosocjologiczny / behawioralny (E. Mayo, D. McGregor, A. Maslow); podejście ilościowe, systemowe i sytuacyjne, szkoła uniwersalistyczna i empiryczna; współczesne wyzwania zarządzania

3. Zarządzanie jako działalność praktyczna i dyscyplina nauki

istota zarządzania, definicje zarządzania, pojęcie zasobu, ogólna zasada racjonalności (gospodarności), proces zarządzania

4. Planowanie

pojęcie i istota planowania, rodzaje planów, funkcje celów, hierarchia celów organizacji, geneza planowania (zarządzania) strategicznego, definicje strategii, składowe strategii, strategie na poziomie polityki ogólnej, strategie na poziomie strategicznej jednostki biznesu, strategie na poziomie funkcjonalnym, formułowanie i realizacja strategii, wdrażanie strategii; planowanie taktyczne; planowanie operacyjne (rodzaje planów operacyjnych)

5. Organizowanie

podział pracy, korzyści i niekorzyści specjalizacji pracy, projektowanie stanowisk pracy, grupowanie stanowisk pracy (stosowane kryteria), hierarchia (rozkład władzy, rozpiętość kierowania, delegowanie uprawnień), koordynacja działalności (techniki koordynacji), różnicowanie stanowisk pracy; struktura organizacyjna: pojęcie struktury organizacyjnej, kryteria typologii struktur (funkcjonalne, obiektowe), podstawowe typy struktur organizacyjnych oraz ich cechy (liniowa, funkcjonalna, dywizjonalna, holdingowa, macierzowa)

6. Motywowanie

istota motywowania; schemat motywacyjny; modele motywacji; współczesne podejścia do motywowania od strony: treści (teoria hierarchii potrzeb Maslowa, teoria ERG, teoria dwuczynnikowa), procesu (teoria oczekiwań, teoria sprawiedliwości) i koncepcji wzmocnienia

7. Kontrolowanie

istota kontroli, cele (funkcje) kontroli, obszary kontroli (koncentracja na zasobach), obszary kontroli (koncentracja na określonym szczeblu), etapy procesu kontroli, podstawowe rodzaje kontroli, cechy skutecznych systemów kontroli, opór wobec kontroli; kontrola operacyjna (przykład: kontrola jakości); kontrola strategiczna (przykład: strategiczna zrównoważona karta wyników – ang. balanced scorecard – BSC)

Literatura:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004.

2. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

3. A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2007.

4. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.

5. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

6. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.

7. S. P. Robbins, D. A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

8. Przegląd Organizacji - miesięcznik z zakresu nauk o zarządzaniu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.