Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E12-Rachunk Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Ekonomia, 2 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pomocna będzie wiedza przyswojona przez studentów w ramach wykładu "Mikroekonomia".

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 50 godzin

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 35 godziny

3. Konsultacje z wykładowcą: 30 godziny

4. Wykład: 30 godzin

5. Ćwiczenia: 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości i analizy finansowej - K_W01

W2: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu księgowania wybranych problemów ewidencyjnych - K_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi dokonać klasyfikacji składników bilansowych - K_U02

U2: Student potrafi dokonać dekretacji wybranego problemu ewidencyjnego - K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania ćwiczenia - K_K04

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi

2. Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań z podręcznika, prezentacja i omówienie otrzymanych wyników, wsparta przykładami z życia gospodarczego.

Skrócony opis:

"Rachunkowość" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi realizowanymi w ramach ćwiczeń. Znaczna część wykładanych treści musi zostać praktycznie zrealizowana samodzielnie przez studentów w ramach ćwiczeń.

Przedmiot ten ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę, szeroko rozumianej rachunkowości w firmie, a także sporządzenie sprawozdania finansowego i jego analizy oraz podstawy sporządzania biznes planu i jego wykorzystanie w praktyce.

Pełny opis:

"Rachunkowość" jest przedmiotem prowadzonym w formie wykładu i ćwiczeń. Związane jest to z tzw. praktycznym wymiarem tego przedmiotu. Część zagadnień omawianych na wykładzie następnie jest praktycznie realizowana w ramach ćwiczeń, w celu opanowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdania finansowego i jego wstępnej analizy.

Treści programowe wykładu:

1. System rachunkowości – istota, funkcje, zasady rachunkowości, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości. W1

2. Elementy sprawozdania finansowego. Budowa bilansu, klasyfikacja aktywów i pasywów. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. W1

3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans. W1

4. Budowa i funkcjonowanie kont księgowych, plan kont, podział pionowy i poziomy konta. Metody poprawiania błędów księgowych. W1, W2

5. Przychody i koszty – pojęcie i wpływ na wynik finansowy. Zasady funkcjonowania kont wynikowych, ewidencja przychodów i kosztów (warianty ewidencji kosztów). W1, W2

6. Wybrane problemy ewidencyjne, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na ewidencję rozrachunków, środków trwałych, obrotu materiałowego w przedsiębiorstwie. W1, W2

7. Księgowe wyznaczenie wyniku finansowego, warianty ustalania wyniku finansowego. W2

8. Budowa rachunku zysków i strat. W1

9. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej. Analiza wstępna sprawozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa. W1

Treści programowe ćwiczeń:

1. Bilans majątkowy. U1, K1

2. Pojęcie i klasyfikacja operacji gospodarczych. U1, K1

3. Wprowadzenie konta. Funkcjonowanie kont aktywów i pasywów. Zasada podwójnego zapisu. U2, K1

4. Księgowanie wybranych operacji gospodarczych. U2, K1

5. Ewidencja przychodów i kosztów U2, K1

6. Klasyfikacja i ewidencja kosztów (I i II wariant ewidencji) U2, K1

7. Wybrane problemy ewidencyjne, w tym: rozrachunki, materiały, środki trwałe. U2, K1

8. Ewidencja kosztów według III wariantu. U2, K1

9. Księgowe wyznaczenie wyniku finansowego. U2, K1

10. Konstrukcja rachunku zysków i strat. U1, K1

Literatura:

Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem i rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2020.

Chojnacka E., Wolszon U., Zimnicki T., Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

Świderska G.K., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2013.

Ustawa o rachunkowości - wersja ujednolicone dostępne na: www.sejm.gov.pl

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia:

- kolokwium

- aktywność

W1 - egzamin +++

W2 - egzamin +++

U1 - kolokwium +++

U2 - kolokwium +++

K1 - aktywność +

Na zaliczenie przedmiotu wymagane jest uzyskanie 60% punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi.

Do egzaminu mogą podejść jedynie osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń.

Zaliczenie z ćwiczeń odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska, Anna Olewnik-Dejewska, Urszula Wolszon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

"Rachunkowość" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi realizowanymi w ramach ćwiczeń. Znaczna część wykładanych treści musi zostać praktycznie zrealizowana samodzielnie przez studentów w ramach ćwiczeń.

Przedmiot ten ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę, szeroko rozumianej rachunkowości, w firmie, a także sporządzenie sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

"Rachunkowość" jest przedmiotem prowadzonym w formie wykładu i ćwiczeń. Związane jest to z tzw. praktycznym wymiarem tego przedmiotu. Część zagadnień omawianych na wykładzie następnie jest praktycznie realizowana w ramach ćwiczeń, w celu opanowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdania finansowego i jego wstępnej analizy. Są to następujące kwestie:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu podstaw rachunkowości W1, K1

2. Księgowanie wybranych problemów ewidencyjnych W2, K2, U1

3. Element sprawozdania finansowego W1, K1, U1

4. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej W1, K1

5. Standaryzacja i hormonizacja w rachunkowości W1

6. Biznes plan i jego znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zasady konstrukcji dokumentu. Omówienie jego części składowych. W1

Literatura:

Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem i rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2017.

Sojak S., Stankiewicz J. (red.), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - wersje ujednolicone dostępne na: www.sejm.gov.pl

Standardy rachunkowości – międzynarodowe i krajowe, dostępne na: www.mofnet.gov.pl

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka, Justyna Kłobukowska, Ewa Makowska, Anna Olewnik-Dejewska, Urszula Wolszon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

"Rachunkowość" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi realizowanymi w ramach ćwiczeń. Znaczna część wykładanych treści musi zostać praktycznie zrealizowana samodzielnie przez studentów w ramach ćwiczeń.

Przedmiot ten ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę, szeroko rozumianej rachunkowości, w firmie, a także sporządzenie sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

"Rachunkowość" jest przedmiotem prowadzonym w formie wykładu i ćwiczeń. Związane jest to z tzw. praktycznym wymiarem tego przedmiotu. Część zagadnień omawianych na wykładzie następnie jest praktycznie realizowana w ramach ćwiczeń, w celu opanowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdania finansowego i jego wstępnej analizy. Są to następujące kwestie:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu podstaw rachunkowości W1, K1

2. Księgowanie wybranych problemów ewidencyjnych W2, K2, U1

3. Element sprawozdania finansowego W1, K1, U1

4. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej W1, K1

5. Standaryzacja i hormonizacja w rachunkowości W1

6. Biznes plan i jego znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zasady konstrukcji dokumentu. Omówienie jego części składowych. W1

Literatura:

Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem i rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2017.

Sojak S., Stankiewicz J. (red.), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - wersje ujednolicone dostępne na: www.sejm.gov.pl

Standardy rachunkowości – międzynarodowe i krajowe, dostępne na: www.mofnet.gov.pl

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka, Anna Olewnik-Dejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

"Rachunkowość" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi realizowanymi w ramach ćwiczeń. Znaczna część wykładanych treści musi zostać praktycznie zrealizowana samodzielnie przez studentów w ramach ćwiczeń.

Przedmiot ten ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę, szeroko rozumianej rachunkowości, w firmie, a także sporządzenie sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

"Rachunkowość" jest przedmiotem prowadzonym w formie wykładu i ćwiczeń. Związane jest to z tzw. praktycznym wymiarem tego przedmiotu. Część zagadnień omawianych na wykładzie następnie jest praktycznie realizowana w ramach ćwiczeń, w celu opanowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdania finansowego i jego wstępnej analizy. Są to następujące kwestie:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu podstaw rachunkowości W1, K1

2. Księgowanie wybranych problemów ewidencyjnych W2, K2, U1

3. Element sprawozdania finansowego W1, K1, U1

4. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej W1, K1

5. Standaryzacja i hormonizacja w rachunkowości W1

6. Biznes plan i jego znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zasady konstrukcji dokumentu. Omówienie jego części składowych. W1

Literatura:

Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem i rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2017.

Sojak S., Stankiewicz J. (red.), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - wersje ujednolicone dostępne na: www.sejm.gov.pl

Standardy rachunkowości – międzynarodowe i krajowe, dostępne na: www.mofnet.gov.pl

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka, Urszula Wolszon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

"Rachunkowość" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi realizowanymi w ramach ćwiczeń. Znaczna część wykładanych treści musi zostać praktycznie zrealizowana samodzielnie przez studentów w ramach ćwiczeń.

Przedmiot ten ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę, szeroko rozumianej rachunkowości, w firmie, a także sporządzenie sprawozdania finansowego.

Uwagi:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK nr 178 z dnia 8 września 2020 zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak MS Team czy platforma Moodle.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem, studenci zostaną poinformowaniu o sposobie odrobienia zajęć.

Powyższe zarządzanie wskazuje także, że egzaminy i zaliczenia przedmiotów oraz weryfikacja efektów uczenia się odbywają się:

• w sposób tradycyjny,

• w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznej przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (w szczególnych przypadkach z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów za zgodą nauczyciela akademickiego)

• uzasadnionych przypadkach w formie pisemnej (z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów) w formie zdalnej.

W związku z tym, w porozumieniu ze studentami, zostanie ustalona forma przeprowadzenia zaliczeń i egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.