Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E13mi-RaMie Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość międzynarodowa
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Ekonomia, 3 rok I stopnia, PRK, moduł międzynarodowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości finansowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Wykład - 30 godzin

2. Przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin

3. Praca własna studenta: 10 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe pojęcia związane z rachunkowością międzynarodową - K_W02

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.


Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie specyfiki rachunkowości międzynarodowej. Prezentowane materiały obejmować będą następujące bloki tematyczne:

1. Istota rachunkowości międzynarodowej oraz czynniki ją determinujące w aspekcie międzynarodowym.

2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój rachunkowości.

3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej oraz jej podstawowe modele.

4. Rachunkowość w różnych krajach i strefach kulturowych - przegląd wybranych narodowych systemów rachunkowości.

5. Prezentacja rachunkowości w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych.

6. Proces standaryzacji i harmonizacji rachunkowości- omówienie zalet i wad.

7. Wybrane aspekty rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym.

8. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

9. Rola rewizji finansowej w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych.

10. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami.

Pełny opis:

1. Istota rachunkowości międzynarodowej oraz czynniki ją determinujące w aspekcie międzynarodowym takie jak: czynniki historyczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne, system podatkowy i system własności (W1).

a) przedmiot i zakres rachunkowości międzynarodowej,

b) przegląd definicji rachunkowości międzynarodowej.

2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój rachunkowości (W1).

a) wyzwania stojące przed rachunkowością w dobie globalizacji.

3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej oraz jej podstawowe modele:(W1)

a) model kontynentalny

b) model anglosaski

4.Rachunkowość w różnych krajach i strefach kulturowych - przegląd wybranych narodowych systemów rachunkowości (W1):

a) rachunkowość anglosaska

b) rachunkowość skandynawska

c) rachunkowość germańska

d) rachunkowość łacińska

e) rachunkowość azjatycka

4. Rachunkowość polska na tle rozwiązań międzynarodowych (W1)

a) regulacje prawne rachunkowości w Polsce

b) zasady ewidencji i wyceny

c) rodzaje operacji gospodarczych oraz ich dokumentacja

d) sprawozdawczość finansowa

5. Rachunkowość finansowa w korporacjach międzynarodowych (W1)

a) konsolidacja sprawozdań finansowych

b) informacje finansowe według segmentów działalności

c) procesy inflacyjne w rachunkowości

6. Proces standaryzacji i harmonizacji rachunkowości (W1).

7. Wybrane aspekty rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym (W1):

a) pomiar i wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych,

b) aspekt oszczędności podatkowych,

c) oazy podatkowe,

d) ryzyko kursowe.

8. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstw międzynarodowych (W1).

a) analiza sprawozdań finansowych i jej wartość informacyjna w ujęciu międzynarodowym,

b) ocena sytuacji finansowej jednostek gospodarczych w ujęciu międzynarodowym.

9. Rola rewizji finansowej w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych (W1).

a) pojęcie rachunkowości kreatywnej i agresywnej,

b) instytucja biegłego rewidenta,

c) kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów,

d) kierunki rozwoju rewizji finansowej.

10. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami (W1).

Literatura:

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa 2014.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009,

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001,

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001

S. T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na ocenę

W1 - kolokwium zaliczeniowe +++ (kolokwium zaliczają osoby, które otrzymały 60% punktów na poprawnie udzielone odpowiedzi na pytania i za rozwiązane zadania)

W1 - prezentacja specyfiki rachunkowości w wybranym kraju +++

W1 - prezentacja wybranej oazy podatkowej +++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie specyfiki rachunkowości międzynarodowej. Prezentowane materiały obejmować będą następujące bloki tematyczne:

1. Istota rachunkowości międzynarodowej oraz czynniki ją determinujące w aspekcie międzynarodowym.

2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój rachunkowości.

3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej oraz jej podstawowe modele.

4. Rachunkowość w różnych krajach i strefach kulturowych - przegląd wybranych narodowych systemów rachunkowości.

5. Prezentacja rachunkowości w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych.

6. Proces standaryzacji i harmonizacji rachunkowości- omówienie zalet i wad.

7. Wybrane aspekty rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym.

8. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

9. Rola rewizji finansowej w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych.

10. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami.

Pełny opis:

1.Istota rachunkowości międzynarodowej oraz czynniki ją determinujące w aspekcie międzynarodowym takie jak: czynniki historyczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne, system podatkowy i system własności (W1).

a) przedmiot i zakres rachunkowości międzynarodowej,

b) przegląd definicji rachunkowości międzynarodowej.

2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój rachunkowości (W1).

a) wyzwania stojące przed rachunkowością w dobie globalizacji.

3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej oraz jej podstawowe modele:(W1)

a) model kontynentalny

b) model anglosaski

4.Rachunkowość w różnych krajach i strefach kulturowych - przegląd wybranych narodowych systemów rachunkowości (W1):

a) rachunkowość anglosaska

b) rachunkowość skandynawska

c) rachunkowość germańska

d) rachunkowość łacińska

e) rachunkowość azjatycka

4. Rachunkowość polska na tle rozwiązań międzynarodowych (W1)

a) regulacje prawne rachunkowości w Polsce

b) zasady ewidencji i wyceny

c) rodzaje operacji gospodarczych oraz ich dokumentacja

d) sprawozdawczość finansowa

5. Rachunkowość finansowa w korporacjach międzynarodowych (W1)

a) konsolidacja sprawozdań finansowych

b) informacje finansowe według segmentów działalności

c) procesy inflacyjne w rachunkowości

6. Proces standaryzacji i harmonizacji rachunkowości (W1).

7. Wybrane aspekty rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym (W1):

a) pomiar i wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych,

b) aspekt oszczędności podatkowych,

c) oazy podatkowe,

d) ryzyko kursowe.

8. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstw międzynarodowych (W1).

a) analiza sprawozdań finansowych i jej wartość informacyjna w ujęciu międzynarodowym,

b) ocena sytuacji finansowej jednostek gospodarczych w ujęciu międzynarodowym.

9. Rola rewizji finansowej w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych (W1).

a) pojęcie rachunkowości kreatywnej i agresywnej,

b) instytucja biegłego rewidenta,

c) kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów,

d) kierunki rozwoju rewizji finansowej.

10. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami (W1).

Literatura:

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa 2014.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009,

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001,

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001

S. T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie specyfiki rachunkowości międzynarodowej. Prezentowane materiały obejmować będą następujące bloki tematyczne:

1. Istota rachunkowości międzynarodowej oraz czynniki ją determinujące w aspekcie międzynarodowym.

2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój rachunkowości.

3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej oraz jej podstawowe modele.

4. Rachunkowość w różnych krajach i strefach kulturowych - przegląd wybranych narodowych systemów rachunkowości.

5. Prezentacja rachunkowości w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych.

6. Proces standaryzacji i harmonizacji rachunkowości- omówienie zalet i wad.

7. Wybrane aspekty rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym.

8. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

9. Rola rewizji finansowej w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych.

10. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami.

Pełny opis:

1.Istota rachunkowości międzynarodowej oraz czynniki ją determinujące w aspekcie międzynarodowym takie jak: czynniki historyczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne, system podatkowy i system własności (W1).

a) przedmiot i zakres rachunkowości międzynarodowej,

b) przegląd definicji rachunkowości międzynarodowej.

2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój rachunkowości (W1).

a) wyzwania stojące przed rachunkowością w dobie globalizacji.

3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej oraz jej podstawowe modele:(W1)

a) model kontynentalny

b) model anglosaski

4.Rachunkowość w różnych krajach i strefach kulturowych - przegląd wybranych narodowych systemów rachunkowości (W1):

a) rachunkowość anglosaska

b) rachunkowość skandynawska

c) rachunkowość germańska

d) rachunkowość łacińska

e) rachunkowość azjatycka

4. Rachunkowość polska na tle rozwiązań międzynarodowych (W1)

a) regulacje prawne rachunkowości w Polsce

b) zasady ewidencji i wyceny

c) rodzaje operacji gospodarczych oraz ich dokumentacja

d) sprawozdawczość finansowa

5. Rachunkowość finansowa w korporacjach międzynarodowych (W1)

a) konsolidacja sprawozdań finansowych

b) informacje finansowe według segmentów działalności

c) procesy inflacyjne w rachunkowości

6. Proces standaryzacji i harmonizacji rachunkowości (W1).

7. Wybrane aspekty rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym (W1):

a) pomiar i wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych,

b) aspekt oszczędności podatkowych,

c) oazy podatkowe,

d) ryzyko kursowe.

8. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstw międzynarodowych (W1).

a) analiza sprawozdań finansowych i jej wartość informacyjna w ujęciu międzynarodowym,

b) ocena sytuacji finansowej jednostek gospodarczych w ujęciu międzynarodowym.

9. Rola rewizji finansowej w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych (W1).

a) pojęcie rachunkowości kreatywnej i agresywnej,

b) instytucja biegłego rewidenta,

c) kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów,

d) kierunki rozwoju rewizji finansowej.

10. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami (W1).

Literatura:

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa 2014.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009,

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001,

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001

S. T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie specyfiki rachunkowości międzynarodowej. Prezentowane materiały obejmować będą następujące bloki tematyczne:

1. Istota rachunkowości międzynarodowej oraz czynniki ją determinujące w aspekcie międzynarodowym.

2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój rachunkowości.

3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej oraz jej podstawowe modele.

4. Rachunkowość międzynarodowa - problem pomiaru dokonań przedsiębiorstwa.

5. Ceny transferowe oraz specyfika ich funkcjonowania w firmach międzynarodowych.

6. Proces standaryzacji i harmonizacji rachunkowości- omówienie zalet i wad.

7. Wybrane aspekty rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym.

8. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

9. Rola rewizji finansowej w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych.

10. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami.

Pełny opis:

1.Istota rachunkowości międzynarodowej oraz czynniki ją determinujące w aspekcie międzynarodowym takie jak: czynniki historyczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne, system podatkowy i system własności (W1).

a) przedmiot i zakres rachunkowości międzynarodowej,

b) przegląd definicji rachunkowości międzynarodowej.

2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój rachunkowości (W1).

a) wyzwania stojące przed rachunkowością w dobie globalizacji.

3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej oraz jej podstawowe modele:(W1)

a) model kontynentalny

b) model anglosaski

4. Rachunkowość międzynarodowa - problem pomiaru dokonań przedsiębiorstwa. (W1):

a) rachunek kosztów wieloblokowy i wielostopniowy firmy międzynarodowej

b) miary stosowane dla poszczególnych typów centrów odpowiedzialności

c) wykorzystanie cen transferowych do oceny działalności ośrodków odpowiedzialności

5. Ceny transferowe oraz specyfika ich funkcjonowania w firmach międzynarodowych (W1).

a) pomiar i wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych,

b) aspekt oszczędności podatkowych,

c) oazy podatkowe,

d) ryzyko kursowe.

8. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstw międzynarodowych (W1).

a) analiza sprawozdań finansowych i jej wartość informacyjna w ujęciu międzynarodowym,

b) ocena sytuacji finansowej jednostek gospodarczych w ujęciu międzynarodowym.

9. Rola rewizji finansowej w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych (W1).

a) pojęcie rachunkowości kreatywnej i agresywnej,

b) instytucja biegłego rewidenta,

c) kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów,

d) kierunki rozwoju rewizji finansowej.

10. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami (W1).

Literatura:

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa 2014.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009,

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001,

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001

S. T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.