Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek kapitałowy i finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E21-0-RyKaFi Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rynek kapitałowy i finansowy
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Ekonomia, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 30 + 5 godz. konsultacje

2. praca indywidualna studenta: 50 godz.

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 40 godz.

Razem nakład pracy studenta: 125 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: identyfikuje instrumenty finansowe uwzględniając związane z nimi ryzyko finansowe

(zna i rozumie w szerokim stopniu relacje między poszczególnymi elementami struktur społeczno-ekonomicznych, cele funkcjonowania tych struktur i prawidłowości kształtujące te relacje i cele - K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozpoznawanie i ocena wydarzeń na rynkach finansowych

(potrafi krytycznie analizować złożone zjawiska ekonomiczno-społeczne oraz związki między nimi - K_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student dostrzega zmiany zachodzące na współczesnym rynku kapitałowym i ma świadomość zmian regulacyjnych wpływających na funkcjonowanie współczesnego rynku finansowego

(jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, twórczego myślenia w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań - K_K04)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwencjonalny

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym w kontekście funkcjonowania rynku finansowego.

W szczególności stosowanie instrumentów finansowych oraz wskazanie na ryzyko z nimi związane.

Pełny opis:

1. Systematyka rynków finansowych – rynek pieniężny i kapitałowy, rynek międzybankowy i pozabankowy, rynek transakcji kasowych, rynek terminowy, rynek pierwotny i wtórny (W1).

2. Rynek depozytowy i kredytowy oraz lokat międzybankowych (W1).

3. Uczestnicy rynku finansowego: banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne, fundusze kapitałowe: private equity i venture capital, hedge funds. Pośrednicy: biura maklerskie. Wealth i Asset management (W1).

4. Ryzyko inwestycyjne i agencje credit-ratingu (W1, U1, K1).

5. Rynek krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych – bony skarbowe, bony pieniężne, komercyjne papiery wartościowe. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych, funkcje banków w organizacji i przeprowadzaniu emisji (W1, U1, K1).

5. Rynek długoterminowych dłużnych papierów wartościowych – emitenci, rodzaje i mechanizm emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (W1, U1).

6. Rynek akcji – definicja i rodzaje akcji, Giełda Papierów Wartościowych. Nowe segmenty: New Connect i Catalyst (obligacje) (W1, U1).

7. Wprowadzanie akcji spółek do obrotu. Rynek instrumentów pochodnych – transakcje kasowe a terminowe, giełdowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne, funkcje instrumentów pochodnych (W1, U1, K1).

8. Rynek walutowy – waluty obce a dewizy, pozycja walutowa a pozycja płynności, transakcje walutowe, reguły obowiązujące na rynkach walutowych, obroty na polskim i światowym rynku walutowym (W1).

9. Wyzwania współczesnego rynku kapitałowego (skonsolidowany nadzór, ryzyko globalne, polityka monetarna) (W1, U1, K1)

Literatura:

S. Owsiak, Finanse, PWE 2015

A. Sławiński, Rynek finansowy PWE 2006

J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2008

D. Dziawgo, Rynek finansowy. Instrumenty-instytucje-funkcjonowanie SKwP 2012

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu.

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 Egzamin +++

U1 Egzamin +++

K1 Egzamin +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.