Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prognozowanie koniunktury gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E22-AG-PrKoG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie koniunktury gospodarczej
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: Ekonomia - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Ekonomia, 2 rok II stopnia, PRK, sp. analityka gospodarcza
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy ekonometrii i prognozowania

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 3 godziny konsultacji

Godziny pracy indywidualnej w trakcie semestru i przygotowującej do kolokwium i egzaminu: 50


Łączny nakład pracy: 83 godziny


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student ma wiedzę na temat zaawansowanych narzędzi i metod analizy i prognozowania zjawisk gospodarczych (K_W01, K_W06).

W2. Student charakteryzuje narzędzia analizy koniunktury (K_W01, K_W06).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student modeluje i prognozuje złożone zjawiska gospodarcze (K_U01, K_U02, K_U04).

U2. Student stosuje narzędzia służące do diagnozowania i prognozowania koniunktury (K_U01, K_U02, K_U04).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student wykazuje umiejętność krytycznej analizy zjawisk i procesów gospodarczych i jest otwarty na dyskusje i wyzwania z tym związane (K_K02).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o metodach analizy procesów gospodarczych, w tym głównie metodach diagnozowania i prognozowania koniunktury gospodarczej. Prerekwizytami są kursy z ekonometrii oraz prognoz i symulacji.

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

Pojęcie i klasyfikacja cykli koniunkturalnych; Cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego; Miary aktywności gospodarczej - 2h, W1

Metody dekompozycji szeregów czasowych; UCARIMA; filtr Kalmana i jego zastosowania - 2h, W1

Jedno- i dwuwymiarowa analiza spektralna; wprowadzenie do analizy czasowo-skalowej - 6h, W1, W2

Metody oceny i prognozowania koniunktury; budowa wskaźników koniunktury; prognozowanie procesów nieliniowych; prognozy łączone - 4h, W2

Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych i asymetrii reakcji gospodarek na szoki; modele SVAR i CVAR - 2h, W1, W2

Ćwiczenia:

Jedno- i wielowymiarowe metody dekompozycji szeregów czasowych (m.in. filtry Hodricka-Prescotta, Baxtera-Kinga, Christiano-Fitzgeralda, dekompozycja Beveridge'a-Nelsona, modele UCARIMA, dekompozycja Gonzalo-Grangera). Ocena własności wybranych filtrów liniowych - 4h, K1, U2

Identyfikacja składowych cyklicznych w procesach gospodarczych. Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych i współbieżności z np. cyklami giełdowymi za pomocą analizy spektralnej - 4h, K1, U1, U2

Modelowanie ekonometryczne w diagnozowaniu i prognozowaniu koniunktury – zastosowanie modeli progowych, sieci neuronowych i in. Testowanie dokładności prognoz - testy jednakowej zdolności predyktywnej i obejmowania w zakresie prognoz - 3h, U1, U2

Ocena asymetrii reakcji gospodarek na szoki popytowe i podażowe z wykorzystaniem modeli SVAR (w tym dekompozycji Blancharda-Quah) - 2h, K1, U2

Kolokwium - 2h

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, POLTEXT, Warszawa 2012.

R. Barczyk, K. Konopczak, M. Lubiński, K. Marczewski, Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca:

R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.

J. Bruzda, Amplitude and phase synchronization of European business cycles – A wavelet approach, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, przyjęte do druku

Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

L. Talaga, Z. Zieliński, Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym,PWN, Warszawa 1986

V. Zarnowitz, A. Ozyildirim, Time Series Decomposition and Measurement of Business Cycles, Trends and Growth Cycles, Journal of Monetary Economics, 53 (2006).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium komputerowe (70%) oraz ocena ciągła aktywności (30%). Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

W1 - praca na ćwiczeniach +, egzamin +++

W2 - praca na ćwiczeniach +, egzamin +++

U1 - kolokwium komputerowe +++

U2 - kolokwium komputerowe +++

K1 - obserwacja ++, dyskusja +++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Geise
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Geise
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)