Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F11-Finanse
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0412) Finanse, bankowość, ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://www.home.umk.pl/~robhuski/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godz.:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń, 20 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna: 30 godz.

3. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 40 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, z punktu widzenia właściwego dla nauki finansów - K_W05Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować, twórczo interpretować i wyjaśniać podstawowe zjawiska gospodarcze oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności jednostek sektora prywatnego i publicznego - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznania jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu finansów oraz współpracy z ekspertami w przypadku trudności z ich rozwiązywaniem - K_K01

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny/konwencjonalny

- wykład problemowy

- ćwiczeniowa

- studium przypadku

Prezentacja Ms PowerPoint/PDF

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot o charakterze encyklopedycznym, zapoznający z podstawowymi pojęciami dotyczącymi transakcji, procesów i instytucji różnych gałęzi finansów.

Student identyfikuje instytucje finansowe oraz definiuje ich role w gospodarce.

Pełny opis:

Istota i funkcje finansów.

Systematyka zjawisk finansowych – funkcjonalna i podmiotowa. Kreacja, funkcje i rodzaje pieniądza.

Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego – procesy rzeczowe i pieniężne, finanse sfery realnej, autonomiczna sfera finansów.

Polityka finansowa i jej funkcje – treść polityki finansowej oraz jej funkcja stabilizacyjna, alokacyjna i redystrybucyjna.

Finanse publiczne – struktura sektora, dochody i wydatki publiczne, budżet i jego instrumenty oddziaływania na gospodarkę, finanse samorządu terytorialnego, deficyt budżetowy i dług publiczny.

Finanse Unii Europejskiej – budżet Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa.

System bankowy – zadania, funkcje, podmioty.

Giełda i jej znaczenie w gospodarce.

Finanse ubezpieczeń społecznych i gospodarczych – zasady działalności ubezpieczeniowej, klasyfikacja ubezpieczeń, gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń.

Finanse przedsiębiorstw – podstawowe pojęcia.

Ćwiczenia bazują na tych samych zagadnieniach w bardziej empirycznym ujęciu.

Wszystkim zagadnieniom przypisane są efekty kształcenia W1, U1, K1 odpowiednio do formy zajęć pozwalających na ich realizację.

Literatura:

M. Podstawka, Finanse, PWN 2017. (dostępny też jako e-book w IBUK Libra)

Uzupełniająca:

S. Owsiak, Finanse, PWE 2015.

Zadora H. (red.), Finanse: kategorie, zjawiska i procesy, podmioty, Difin 2015.

Huterski R.: Pieniądz w koncepcji sustainable development : w kierunku trwałego i zrównoważonego rozwoju, 2021, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-584-1, 201 s.

Huterska A., Huterski R., Zdunek-Rosa E., Łapińska J.: Youth unemployment and employment rates in the European Union countries and its relationship with government expenditure level and structure, W: The 12th International Days of Statistics and Economics, September 6-8, 2018, Prague, Czech Republic : conference proceedings / Löster Tomáš, Pavelka Tomáš (red.), 2018, Melandrium, ISBN 978-80-87990-14-8, s. 590-599

Piotrowski D., Piotrowska A. I., Local governments' financial support for sport during the COVID-19 pandemic based on the example of Toruń municipality, , Journal of Physical Education and Sport, 2021, vol. 21 suppl. 2, s.1029-1036, Numer artykułu:128. DOI:10.7752/jpes.2021.s2128

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych (opisowych) lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu: W5 (++), U1 (++).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest w oparciu o prezentację i kolokwium w formie pisemnej: W1 (++), U1 (++), K1 (+).

Sprawdzenie realizacji efektów:

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+" częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski, Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Ćwiczenia oraz zaliczenie ćwiczeń może odbyć się również w formie zdalnej.

Uwagi:

Ćwiczenia oraz zaliczenie ćwiczeń może odbyć się również w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski, Radosław Kotkowski, Dorota Krupa, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski, Radosław Kotkowski, Dorota Krupa, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)