Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F11-RachFin
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości:


1. Zasady rachunkowości

2. Rodzaje i sposób działania kont księgowych

3. Zasady zapisu na kotach księgowych

4. Układ i budowa sprawozdania finansowego

5. Podstawowe wiadomości dotyczące opodatkowania


Powyższe wymagania zapewnia ukończenie wykładów i ćwiczeń z rachunkowości.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład 30 g./ćwiczenia 30 g./konsultacje 20 g.): 80 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 35 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 35 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.
Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym znaczenie poszczególnych części oraz pozycji sprawozdania finansowego w zakresie wyceny i prezentacji jako danych wyjściowych do analizy i oceny sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych. [K_W06]


W2. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym istotę i charakter rachunkowości finansowej. Rozumie powiązania pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi a sytuacją majątkową, finansową i osiąganymi wynikami jednostki. Rozumie sposób ewidencji poszczególnych zdarzeń gospodarczych. [K_W07]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi wykorzystać i integrować uzyskaną wiedzę do analizowania przebiegu operacji gospodarczych w celu określenia ich treści ekonomicznej i prawidłowej wyceny i prezentacji dla celów sprawozdawczych zgodnie ze standardami wypracowanymi przez praktykę gospodarczą i obowiązujące przepisy prawa. [K_U02]


U2. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zdarzeń gospodarczych w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych. Potrafi zaksięgować analizowane operacje gospodarcze na kontach teowych[K_U03]


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Nie dotyczy


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjne


Ćwiczenia:

- rozwiązywanie zadań ewidencyjnych na kontach teowych przy tablicy

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- referaty studentów

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot Rachunkowość finansowa jest kontynuacją przedmiotu Rachunkowość. Przedmiot omawia w sposób wyczerpujący główne problemy ewidencyjne związane z poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów, a także pozycje wynikowe. Poszczególne tematy omawiane są według schematu:

1. Definicje - W1

2. Wycena - W1

3. Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

4. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

W przypadku ćwiczeń zakres czynności obejmuje:

1. Wycenę - U1

2. Ujęcie w księgach rachunkowych - U2

Student opisuje kategorie ekonomiczne w ujęciu prawa bilansowego

Pełny opis:

Treści programowe wykładu.

Każdy z tematów omawiany jest zgodne z dla wykładu schematem:

Treści programowe wykładu:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

2. Środki pieniężne i kredyty bankowe

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

3. Rozrachunki i roszczenia

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

4. Materiały

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

5. Towary

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

6. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

7. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

8. Kapitały własne

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

9. Rachunek przepływów pieniężnych

a )Definicje - W1

b) Konstrukcja - W2

Treści programowe ćwiczeń.

Każdy z tematów omawiany jest zgodne z przyjętym dla ćwiczeń schematem:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

2. Środki pieniężne i kredyty bankowe

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

3. Rozrachunki i roszczenia

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

4. Materiały

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

5. Towary

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

6. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

7. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

8. Kapitały własne

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

9. Rachunek przepływów pieniężnych

a) Konstrukcja - U1

b) Sporządzanie - U2

Literatura:

Lit. podstawowa

1. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008,

2. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) dostępna na www.mf.gov.pl

3. Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem z

rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2017.

Lit. uzupełniająca

1. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK Gdańsk, 2010

2.Gierusz J. Plan kont z komentarzem, Handel, prdukcja, usługi, ODDK, Gdańsk, 2010

3. Turyna J., Rachunkowość finansowa,

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu. Test składa się z 25 pytań na każdy efekt (W1, W2). Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

W1 - Egzamin "+++"

W2 - Egzamin "+++"

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składają się:

- dwa kolokwia polegające na wycenie (U1) i księgowaniu (U2) operacji gospodarczych na kontach teowych i sporządzaniu z nich odpowiednich sprawozdań (zaliczenie- próg 60%)

- aktywność studenta na ćwiczeniach

- ewentualne referaty na tematy związane z tematyką zajęć

U1 - Kolokwium 1 i 2 "+++"

U2 - Kolokwium 1 i 2 "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska, Urszula Król, Urszula Wolszon, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz, Katarzyna Szortyka, Urszula Wolszon, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Urszula Wolszon, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Urszula Wolszon, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Katarzyna Szortyka, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)