Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F12-0-Ekonom Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Finanse i rachunkowość - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 2 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

matematyka, statystyka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji

Praca indywidualna studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 75 godz.

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 35 godz.

Razem nakład pracy studenta 175 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna zasady i sposoby budowy modeli ekonometrycznych (K_W06)

W2. Rozróżnia zastosowania modeli ekonometrycznych w finansach i rachunkowości (K_W06)

W3. Rozumie potrzebę oraz zna podstawowe metody prognostyczne (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1.Potrafi skonstruować i ocenić jednorównaniowy model ekonometryczny (K_U03)

U2. Interpretuje oszacowane modele ekonometryczne w odniesieniu do zagadnień z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U3. Potrafi skonstruować i oszacować binanrny model logitowy (K_U03)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem ekonometrii jest nauka powiązania ilościowego opisu zależności finansowych i ekonomiczno-finansowych z teorią. Przedstawione zostaną narzędzia analizy ekonometrycznej takie jak model ekonometryczny wraz z zestawem narzędzi oceny jakości tego modelu. Przedstawione będą także podstawowe techniki optymalizacji w zastosowaniach finansowych.

Pełny opis:

• Przedmiot ekonometrii. Podstawowe pojęcia ekonometryczne

Przedmiot ekonometrii, powiązania z innymi naukami ekonomicznymi. Zależności przyczynowe w ekonomii. Pojęcie modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Zapisy: w postaci równania regresji oraz macierzowy liniowego modelu ekonometrycznego. Modele potęgowe i wykładnicze.

• Etapy budowy modelu ekonometrycznego.

Dobór zmiennych objaśniających do modelu. Metody a priori i a posteriori. Dobór postaci analitycznej modelu.

• Liniowy jednorównaniowy model ekonometryczny.

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jako narzędzie estymacji parametrów strukturalnych oraz parametrów struktury stochastycznej modelu. Konsekwencje niespełnienia założeń KMNK.

• Elementy statystycznej i ekonomicznej weryfikacji modelu.

Wybrane wskaźniki dopasowania modelu oraz testy statystyczne.

• Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Klasyczna predykcja ekonometryczna. Prognozowanie na podstawie modelu trendu liniowego.

• Zmienne zero-jednykowe w modelowaniu ekonometrycznym.

• Jednorównaniowy binanry model logitowy.

• Dopasowanie oraz prognozowanie na podstawie modeli logitowego

• Interpretacja modelu logotowego w finansach i bankowości

• Konstrukcja modeli wielorównaniowych jako odzwierciedlenie systemu finansowego (finansowo-ekonomicznego).

• Zastosowanie modeli ekonometrycznych w finansach i w bankowości _ rating kredytowy, prawdopodobieństwo upadłości przedsiębiorstwa

Wszystkie treści realizują efekty W1, W2, W3, U1, U2, U3

Literatura:

Literatura podstawowa:

Osińska M (red) (2007) Ekonometria współczesna. TNOiK, Toruń.

Gruszczyński M. (red) Mikroekonometria, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Gruszczyński M., M. Podgórska T. Kuszewski (red.) (2009), Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Welfe A. (red.) (2003), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa

Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz (2012) Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa.

Gruśzczyński M. Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, 2012

Metody i kryteria oceniania:

W1 egzamin pisemny+++

W2 egzamin pisemny+++

W3 egzamin pisemny++

U2 egzamin pisemny++

U3 egzamin pisemny++

U1 kolokwium/projekt +++

U1 obserwacja ++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Osińska
Prowadzący grup: Marcin Fałdziński, Joanna Muszyńska, Witold Orzeszko, Magdalena Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Osińska
Prowadzący grup: Marcin Fałdziński, Joanna Muszyńska, Witold Orzeszko, Magdalena Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Osińska
Prowadzący grup: Maciej Gałecki, Jacek Kwiatkowski, Joanna Muszyńska, Magdalena Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 121 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 121 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Osińska
Prowadzący grup: Maciej Gałecki, Jacek Kwiatkowski, Joanna Muszyńska, Magdalena Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.