Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F12r-RachPo
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 2 rok I stopnia, PRK, moduł rachunkowość
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin - wykład

15 godzin ćwiczenia, 5 godzin - konsultacje z wykładowcą

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 60 godzin

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 65 godzin

Razem nakład pracy studenta 175 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Zna i rozumie podstawowe - z punktu widzenia finansów i rachunkowości - relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji i organizacji ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa finansowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 Potrafi wykorzystać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu finansów oraz powiązanych dyscyplin, a także pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie finansów i rachunkowości, związanych z praktyką gospodarczą.

K_U05 Potrafi, w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu finansów i rachunkowości, prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami zawartymi w regulacjach prawnych, zawodowych oraz normami etycznymi.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Dążenie do rozwoju: Posiada świadomość konieczności ciągłego dążenia do samorozwoju przez poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja w formie multimedialnej, studium przypadków.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Pełny opis:

1. Pojęcie i specyfika rachunkowości podatkowej. Pojęcie podatku. Elementy techniki podatkowej.

2. System opodatkowania dochodów w Polsce. Charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych. Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów osób fizycznych.Charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Kategoria odroczonego podatku dochodowego

4. Pojęcie i mechanizm podatków obrotowych. Charakterystyka podatku od towarów i usług.

7. Charakterystyka wybranych podatków lokalnych

8. Wybrane zagadnienia ogólne dot. funkcjonowania systemu podatkowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru

Skala ocen na egzaminie:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król, Urszula Wolszon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

1. SYSTEM PODATKOWY I JEGO STRUKTURA

2. POJĘCIE, ISTOTA I ZAKRES RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ

3. PRZYCHODY WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

4. KOSZTY WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

5. WYCENA I EWIDENCJA ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

6. WYNIK FINANSOWY A WYNIK PODATKOWY

7. ZASADY WYCENY I EWIDENCJI POZOSTAŁYCH PODATKÓW I

OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH

8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODATKOWA

Literatura:

1. Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa2011

2. Gierusz B.: Modele alokacji podatku odroczonego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005

3. Winiarska K., Startek K.: Rachunkowość podatkowa zadania, pytania, testy. CH.Beck, Warszawa 2008

4.Ordynacja podatkowa, (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn. zm).

5.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.330)

6.Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: Dz. U. Nr 74 z 2011, poz.397, z późn. zm.

7.Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity: Dz. U. Nr 14 z 2000r, poz. 176, z późn. zm.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król, Maja Piesiewicz, Urszula Wolszon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

1. SYSTEM PODATKOWY I JEGO STRUKTURA

2. POJĘCIE, ISTOTA I ZAKRES RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ

3. PRZYCHODY WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

4. KOSZTY WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

5. WYCENA I EWIDENCJA ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

6. WYNIK FINANSOWY A WYNIK PODATKOWY

7. ZASADY WYCENY I EWIDENCJI POZOSTAŁYCH PODATKÓW I

OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH

8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODATKOWA

Literatura:

1. Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa2011

2. Gierusz B.: Modele alokacji podatku odroczonego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005

3. Winiarska K., Startek K.: Rachunkowość podatkowa zadania, pytania, testy. CH.Beck, Warszawa 2008

4.Ordynacja podatkowa, (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn. zm).

5.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.330)

6.Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: Dz. U. Nr 74 z 2011, poz.397, z późn. zm.

7.Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity: Dz. U. Nr 14 z 2000r, poz. 176, z późn. zm.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król, Urszula Wolszon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

1. SYSTEM PODATKOWY I JEGO STRUKTURA

2. POJĘCIE, ISTOTA I ZAKRES RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ

3. PRZYCHODY WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

4. KOSZTY WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

5. WYCENA I EWIDENCJA ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

6. WYNIK FINANSOWY A WYNIK PODATKOWY

7. ZASADY WYCENY I EWIDENCJI POZOSTAŁYCH PODATKÓW I

OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH

8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODATKOWA

Literatura:

1. Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa2011

2. Gierusz B.: Modele alokacji podatku odroczonego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005

3. Winiarska K., Startek K.: Rachunkowość podatkowa zadania, pytania, testy. CH.Beck, Warszawa 2008

4.Ordynacja podatkowa, (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn. zm).

5.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.330)

6.Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: Dz. U. Nr 74 z 2011, poz.397, z późn. zm.

7.Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity: Dz. U. Nr 14 z 2000r, poz. 176, z późn. zm.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król, Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

1. Pojęcie i specyfika rachunkowości podatkowej. Pojęcie podatku. Elementy techniki podatkowej.

2. System opodatkowania dochodów w Polsce. Charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych. Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów osób fizycznych.Charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Kategoria odroczonego podatku dochodowego

4. Pojęcie i mechanizm podatków obrotowych. Charakterystyka podatku od towarów i usług.

7. Charakterystyka wybranych podatków lokalnych

8. Wybrane zagadnienia ogólne dot. funkcjonowania systemu podatkowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

1. Pojęcie i specyfika rachunkowości podatkowej. Pojęcie podatku. Elementy techniki podatkowej.

2. System opodatkowania dochodów w Polsce. Charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych. Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów osób fizycznych.Charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Kategoria odroczonego podatku dochodowego

4. Pojęcie i mechanizm podatków obrotowych. Charakterystyka podatku od towarów i usług.

7. Charakterystyka wybranych podatków lokalnych

8. Wybrane zagadnienia ogólne dot. funkcjonowania systemu podatkowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

1. Pojęcie i specyfika rachunkowości podatkowej. Pojęcie podatku. Elementy techniki podatkowej.

2. System opodatkowania dochodów w Polsce. Charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych. Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów osób fizycznych.Charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Kategoria odroczonego podatku dochodowego

4. Pojęcie i mechanizm podatków obrotowych. Charakterystyka podatku od towarów i usług.

7. Charakterystyka wybranych podatków lokalnych

8. Wybrane zagadnienia ogólne dot. funkcjonowania systemu podatkowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)