Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biznes Plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F13-0-BizPl
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biznes Plan
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy rachunkowości i zarządzania przedsiębiorstwem.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bezpośrednie aktywne uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego:

- 15 godzin - wykład

- 30 godzin - ćwiczenia

- 45 godzin – konsultacje

Łącznie liczba godzin kontaktowych: 90 godziny


2. Praca własna studenta:

- 10 godzin - przygotowanie do wykładu

- 15 godzin - przygotowanie do ćwiczeń


3. Liczba godzin wymagana do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- 30 godzin - przygotowanie projektu

- 30 godzin - przygotowanie do egzaminu

Łącznie praca własna studenta: 85 godzin


Całkowity nakład pracy studenta: 175 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych, ich analizy i wykorzystania do tworzenia biznes planu w celu oceny finansowo-ekonomicznej planowanych przedsięwzięć. K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi wykorzystać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z

zakresu analizy strategicznej, marketingu, organizacji przedsiębiorstwa do sporządzenia biznes planu. K_U02

U2. Potrafi opracować plan finansowy działalności i ocenić efektywność przedsięwzięcia z wykorzystaniem wybranych metod finansów i rachunkowości. K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Jest gotów do definiowania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych etapów tworzenia biznes planu. K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca w grupach, dyskusja, projekt

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- pomiaru w terenie
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Celem jest dostarczenie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie opracowania biznes planu działalności gospodarczej, w szczególności:

- wyjaśniania, obliczania i interpretowania wskaźników finansowo-ekonomicznych,

-wyciągania wniosków, analizowania celów, zamierzeń przedsiębiorstwa firmy na podstawie przeprowadzonej analizy,

-wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy finansowo-ekonomicznej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Student dokonuje analiz ekonomiczno-finansowych.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1. Pojęcie, funkcje i zasady konstrukcji biznes planu w przedsiębiorstwie.

2. Założenia i procedura sporządzania planu.

3. Merytoryczne i formalne kryteria oceny biznes planu.

4. Typowe zastosowania biznes planu.

5. Elementy typowego biznes planu , w tym:

- streszczenie,

- profil i zakres działania firmy,

- model biznesu,

- założenia planu strategicznego,

- plan techniczny, plan marketingowy, plan organizacyjny,

- plan finansowy, w tym analiza finansowo-ekonomiczna .

Literatura:

1. Marlena Ciechan-Kujawa, Biznes plan. Standardy i praktyka, TNOiK, Toruń 2007,

2. Sławomir Sojak (red.), Założyc firmę i nie zbankrutowac – aspekty zarządcze, DIFIN, Warszawa 2009,

3. Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, BIZNES PLAN, Poltext, Warszawa 2002.

4. Horyzonty Controllingu 2020, Kozak Piotr (red.), 2020, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.

5. Horyzonty Controllingu 2020, Kozak Piotr (red.), 2019, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.

6. Horyzonty Controllingu 2018, Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak, (red.), 2018, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1: Egzamin pisemny

Ćwiczenia:

U1, U2, K1: Projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa, Jacek Garbol, Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa, Jacek Garbol, Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)