Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Księgowość komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F13fb-KsKom
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Księgowość komputerowa
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 3 rok I stopnia, PRK, moduł finanse i bankowość
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości finansowej:

1. Zasady rachunkowości

2. Rodzaje i sposób działania kont księgowych

3. Zasady zapisu na kotach księgowych

4. Układ i budowa sprawozdania finansowego

5. Podstawowe wiadomości dotyczące opodatkowania

Powyższe wymagania zapewnia ukończenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów "Rachunkowość" oraz "Rachunkowość finansowa".

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta – 75h:

1. Liczba godzin kontaktowych – 40h:

- zajęcia realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego – 30h,

- konsultacje merytoryczne – 10h.

2. Praca własna studenta – 20h.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania – 15h.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie źródła prawa rachunkowości, uwarunkowania organizacyjne oraz sposoby działania prowadzące do przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników jednostki.[K_W08].

W2. Zna i rozumie zasady rachunkowości w zakresie wyceny, ewidencji i prezentacji oraz wpływu poszczególnych zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki. [K_W07].

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi właściwie analizować treść ekonomiczną zdarzeń gospodarczych oraz określić ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki z wykorzystaniem programu SYMFONIA Finanse i Księgowość. [K_U03].

U2. Potrafi prawidłowo posługiwać się regulacjami prawnymi w zakresie rachunkowości celem identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej, finansowej i wynikach jednostki z wykorzystaniem programu SYMFONIA Finanse i Księgowość. [K_U05].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Absolwent jest gotów do podjęcia pracy z wykorzystaniem programu księgowego. (K_K01)

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacja w Power Point.

2. Instruktarz przy pomocy komputera i rzutnika multimedialnego.

3. Indywidualna praca studenta z możliwością ingerencji przez prowadzącego z wykorzystaniem programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość 2014d.

4. Pogadanka wstępna - rozmowa ze studentami, której celem jest przygotowanie uczestników do tematu zajęć i wytworzenie gotowości do poznania nowych umiejętności.

5. Pogadanka utrwalająca - rodzaj rozmowy ze studentami, podczas której wykładowca stawia studentom pytania dotyczące uprzednio poznanego materiału; ich celem jest zaktywizowanie słuchaczy i aplikacja poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.

6. Dyskusje - wymiana zdań między prowadzącym i uczestnikami; ich celem jest wspólne rozwiązywanie problemu, uzupełnienie wiedzy oraz kształtowanie przekonań.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na pracy studenta z wybranym przez prowadzącego systemem finansowo-księgowym Symfonia F-K w wersji 2014. Ćwiczenia zorganizowane są w laboratorium komputerowym. Sprawne uczestnictwo w zajęciach wymaga od studenta wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej (zasad funkcjonowania kont, wyceny i ewidencji zdarzeń gospodarczych). Niezbędnym jest znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Student po zakończeniu zajęć potrafi stosować system finansowo-księgowy.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Ogólne zasady rachunkowości według ustawy o rachunkowości (UoR) (W1).

1.1. Budowa bilansu i RZiS

1.2. Klasyfikacja kont księgowych

1.3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

2. System symfonia F-K budowa, moduły zasada działania (W1)

3. Zakładanie i parametryzowanie firmy w systemie symfonia F-K (U2)

4. Ewidencja operacji gospodarczych w systemie symfonia F-K:

4.1. Podstawy prawne zgodnie z UoR (W2)

4.2. Księgowanie w systemie symfonia (U1)

5. Zamknięcie roku w systemie Symfonia F-K (U2)

Literatura:

1. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

2. Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A., Rachunkowość komputerowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kasperowicz A., Rachunkowość komputerowa. Sprawozdawczość elektroniczna, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.

4. Instrukcja obsługi systemu Symfonia F-K, Sage – Symfonia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody ocenienia:

- wejściówki z rachunkowości finansowej z tematów aktualnie przerabianych na przedmiocie (Platforma Moodle),

- końcowe zaliczenie z zastosowaniem stanowiska komputerowego.

Kryteria oceniania

- W1 - wejściówki (pierwsza i ostatnia) "+++"

- W2 - wejściówki dotyczące konkretnych problemów ewidencyjnych "+++"

- U2 - kolokwium końcowe (założenie i parametryzacja firmy) "+++"

- U1 - kolokwium końcowe (księgowania operacji gospodarczych) "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)