Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F13fb-MStFin Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki finansowe
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 3 rok I stopnia, PRK, moduł finanse i bankowość
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 30 godzin; ćwiczenia 30 godzin, 5 godzin konsultacje.

2. Praca indywidualna studenta: 80 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 30 godzin.

Razem nakład pracy studenta 175 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozpoznaje i analizuje działalność głównych międzynarodowych instytucji finansowych

(zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych K_W02).

W2: analizuje motywy i cele działań międzynarodowych instytucji finansowych (Zna w zaawansowanym stopniu zasady racjonalnego podejmowania decyzji finansowych oraz rozumie ich skutki K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: określa działania i efekty międzynarodowych instytucji finansowych

(potrafi – wykorzystując posiadaną wiedzę i właściwe źródła – prawidłowo diagnozować i interpretować procesy gospodarcze, w szczególności w kontekście aspektów finansowych K_U01).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student dąży do poszerzania i zdobywania nowej wiedzy w zakresie bankowości stosownie do zmieniających się uwarunkowań

prawno-finansowych

(jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu finansów i rachunkowości - K_K01)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwencjonalny

- wykład problemowy

- studium przypadku

- ćwiczeniowa

- giełda pomysłów


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć słuchaczom specyfikę funkcjonowania współczesnego ładu gospodarczego w wymiarze międzynarodowych stosunków finansowych.

W celu maksymalizacji efektów kształcenia uzyskanych w ramach tego przedmiotu, słuchacz powinien posiadać pewien zasób wiedzy z zakresu makroekonomii i finansów.

Pełny opis:

Przedmiot "Międzynarodowe stosunki finansowe" ma na celu przybliżyć słuchaczom złożoność współczesnych stosunków finansowych, w ujęciu międzynarodowym.

Zajęcia są realizowane w formule wykładu z elementami konwersatorium, w którym prowadzący zachęca słuchaczy do aktywności na zajęciach, a także moderuje dyskusję.

Przedmiot porusza fundamentalne zagadnienia z obszaru współpracy gospodarczej państw i bloków państw, w tym rywalizacji dolara i euro jako walut rezerwowych, funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych oraz aktywności pozainstytucjonalnej (np. G20)

Literatura:

B. Bernaś, Finanse międzynarodowe, PWN 2006.

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE 2007.

S. Flejterski, P. Wahl, Ekonomia globalna, Difin 2003.

A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze PWN 2003.

Raporty IMF, WB, EIB.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych.

Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu: W1, U1.

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 Egzamin +++

Kolokwium (50%) U1 +++, W1 +++, W2 +++

Referat W1 ++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Agnieszka Huterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Agnieszka Huterska, Julia Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Agnieszka Huterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Agnieszka Huterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.