Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość małych firm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F13r-RaMaFi
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość małych firm
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 3 rok I stopnia, PRK, moduł rachunkowość
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W trakcie odbywania zajęć od Studenta wymagana jest podstawowa wiedza z rachunkowości przedsiębiorstw oraz polskiego systemu podatkowego. Wiedza ta nabyta jest przez Studenta w trakcie przedmiotów:

1. Rachunkowość (I rok/I stopień)

2. Rachunkowość finansowa ((I rok/I stopień)

3. Rachunkowość podatkowa (II rok/I stopień)


Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład/ćwiczenie/konsultacje): 30 godz. (15 godz. wykładu/15 godz. ćwiczeń)

2. Praca indywidualna studenta: 10 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 10 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym istotę, cele oraz charakter rachunkowości prowadzonej w małych podmiotach gospodarczych bez względu na jej formę (pełna, uproszczona)[K_W07].


W2. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym normy i reguły prawne prowadzenia rachunkowości z małych firm bez względu na jej rodzaj (pełna/uproszczona) Zna źródła prawa rachunkowości finansowej i podatkowej małych firm. [K_W08]


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi właściwie dobrać formę prowadzonej rachunkowości dla potrzeb i obowiązków konkretnego podmiotu gospodarczego oraz potrafi dokonywać ewidencji zdarzeń gospodarczych w poszczególnych jej formach [K_U03]


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu rachunkowości małych firm[K_K01]


K2. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań wraz z określeniem ich wpływu na sytuację majątkową i finansową małej firmy. [K_K03]


Metody dydaktyczne:

1. Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej (Power Point)

2. Ćwiczenia (z zastosowaniem arkusza Excel):

a) księgowanie zdarzeń gospodarczych w ewidencjach uproszczonych

b) księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

b) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz danych do deklaracji podatkowych

c) opracowanie case study.


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot "Rachunkowość małych firm" ma na celu zebranie wiedzy dotyczącej prowadzenia rachunkowości małych podmiotów gospodarczych zdobytej w trakcie dotychczasowego toku nauczania (Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość podatkowa). Dodatkowo przedmiot ma wskazać specyfikę oraz różnorodność obowiązków ewidencyjnych tego sektora przedsiębiorstw.

Student identyfikuje specyfikę rachunkowości małych firm

Pełny opis:

Treści programowe wykładu

1. Segmentacja przedsiębiorstw w polskim prawie finansowym (W1)

a) kryteria segmentacji

b) sektor MSP w przepisach o działalności gospodarczej

c) mały podatnik w przepisach podatkowych

d) małe i mikroprzedsiębiorstwo w ustawie o rachunkowości

2. Obowiązki ewidencyjne w działalności gospodarczej w Polsce (W1)

3. VAT w małych przedsiębiorstwach (W1)

4. Uproszczone formy ewidencji (W2)

a) ewidencja przychodów

b) podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

5. Rachunkowość małych przedsiębiorstw wg. ustawy o rachunkowości (W2)

6. Uproszczenia w ustawie o rachunkowości (W2)

Treści programowe ćwiczeń

1. Zadania- segmentacja przedsiębiorstw w polskim prawie finansowym - praca w grupach (K1)

2. Zadania - VAT i jego ewidencje (praca w grupach) (K1)

3. Zadania - Ewidencja przychodów i PKPiR (U1)

4. Zadania - księgi rachunkowe w małych przedsiębiorstwach i stosowanie uproszczeń (U1)

5. Opracowanie case-study na przykładzie małej firmy(praca w grupach) (K2)

Literatura:

1. Rachunkowość małych firm Tom 1 i 2., Zawadzki A., DIFIN, Warszawa, 2017

2. Księgowość w małej i średniej firmie - uproszczone formy ewidencji

Tokarski A., Tokarski M., Voss G. Wyd II Zmienione

CeDeWu, 2011

3. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw-2013

Roman Niemczyk Oficyna Wydawnicza UNIMEX

Warszawa 2013

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (dwuczęściowy W1 i W2) w formie testu.

Test składa się z 40 (20 - W1, 20 - W2).

Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Zaliczenie ćwiczeń (U1):

Student księguje w wybranej przez siebie na podstawie opisu podmiotu formie ewidencji (kartka, arkusz kalkulacyjny) zestaw 15 operacji gospodarczych oraz sporządza dane do deklaracji podatkowych.

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Zaliczenie efektów kierunkowych następuje po osiągnięciu 60% wymagań.

K1, K2 - rejestrowana na zajęciach aktywność i praca w zespołach.

Dodatkowo na ocenę końcową wpływa aktywność rejestrowana na zajęciach i/lub referaty studentów.

W1, W2 - Egzamin - "+++"

U1 - Zaliczenie/kolokwium - "+++"

K1,K2 - Aktywność rejestrowana na ćwiczeniach - "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska, Maja Piesiewicz, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)