Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-BU-ZaRyK
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. bankowość i ubezpieczenia
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości o wartości pieniądza w czasie, odsetkach prostych, złożonych i kapitalizacji ciągłej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin - wykład

15 godzin ćwiczenia,

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 55 godziny

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 40 godzin

Razem nakład pracy studenta 125 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student zna w zaawansowanym stopniu zjawisko ryzyka kredytowego, jego następstwa i przyczyny występowania oraz metody zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym zasady racjonalnego podejmowania decyzji finansowych oraz rozumie ich skutki K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Potrafi,wykorzystując posiadaną wiedzę i właściwe źródła – prawidłowo diagnozować i interpretować ryzyko kredytowe związane podmiotami funkcjonującymi gospodarce K_U01

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej

Ćwiczenia - analiza przypadków, zadania

Na ćwiczeniach wykorzystywana jest platforma Score Hunter Biura Informacji Kredytowej, która zawiera grę dostarczającą informacji m. in. na temat ryzyka kredytowego, wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów definicji ryzyka kredytowego, jego rodzajów i czynników kształtujących to ryzyko. W ramach zajęć słuchacze poznają konsekwencje występowania ryzyka kredytowego oraz narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym.

Pogłębiona wiedza z zakresu bankowości

Student identyfikuje ryzyko występujące w instytucjach kredytowych

Pełny opis:

I. Charakterystyka ryzyka kredytowego W1

1.1. Definicja ryzyka

1.2. Ryzyko a niepewność

1.3. Klasyfikacja ryzyka

II. Ryzyko kredytowe W1, U1

2.1. Rodzaje ryzyka kredytowego

2.2. Czynniki kształtujące ryzyko kredytowe

2.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego

2.4. Ryzyko kredytowe a inne rodzaje ryzyka

III. Zarządzanie ryzykiem W1, U1

3.1. Credit scoring

3.2. Metody oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych

IV Transfer ryzyka kredytowego W1

Na ćwiczeniach realizowany jest ten sam zakres materiału co na wykładzie. Na wykładzie przedstawiana jest teoria, na ćwiczeniach praktyczne wykorzystanie zdobytej na wykładzie wiedzy.

Literatura:

A. Huterska, Kredytowe instrumenty w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, CeDeWu.pl, Warszawa 2010

M. Nowak, Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego,. Poradnik bankowca, Wydawnictwo BODiE, Poznań 2002

W. L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość : podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2011

A. Matuszczyk, Credit scoring, CeDeWu, Warszawa 2008

Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S, T

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny W1 "+++" w pełnym stopniu. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu.

Ćwiczenia - kolokwium U "+++" w pełnym stopniu. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+"częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)