Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość w zarządzaniu instytucjami kredytowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-RJ-RaZIK
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość w zarządzaniu instytucjami kredytowymi
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - wykład: 15 h

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - ćwiczenia: 15 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30 h

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania - egzamin: 20 h

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania - kolokwium: 20 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna, rozumie i potrafi analizować procedury, metody i zasady sporządzania sprawozdania finansowego instytucji kredytowej K_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej K_U03Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi wskazać źródła informacji do sporządzenia sprawozdania finansowego instytucji kredytowej K_K03

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, rozwiązywanie zadań, projekt, dyskusja, praca w grupach

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Rachunkowość w zarządzaniu instytucjami kredytowymi pozwala na zdobycie wiedzy na temat roli rachunkowości zarządczej w

procesie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych,

a w szczególności nabycie umiejętności z zakresu identyfikacji

i analizy kosztów banku komercyjnego, obliczania marż

jednostkowych na produktach bankowych, obliczania kosztu

kapitału oraz oceny efektywności podejmowanych w banku decyzji, konstrukcji sprawozdania finansowego banku pro forma.

Pełny opis:

Rachunkowość w zarządzaniu instytucjami kredytowymi pozwala na zdobycie wiedzy na temat roli rachunkowości zarządczej w

procesie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych,

a w szczególności nabycie umiejętności z zakresu identyfikacji

i analizy obszarów zarządzania instytucjami kredytowymi.

obliczania marż

jednostkowych na produktach bankowych, obliczania kosztu

kapitału oraz oceny efektywności podejmowanych w banku decyzji, konstrukcji sprawozdania finansowego banku pro forma.

Poruszane grupy zagadnień na wykładzie:

1. Rachunkowość w zarządzaniu instytucjami kredytowymi - W1:

a. Operacje bankowe,

b. Bankowy Plan Kont,

c. Bilans, definicje pojęć,

d. Obrót gotówkowy,

e. Obrót bezgotówkowy, rozliczenia między bankami,

f. Należności – kredyty,

g. Zobowiązania – depozyty,

h. Przychody, koszty, wynik finansowy,

i. Przepływy pieniężne,

2. Rachunkowość zarządcza w instytucjach kredytowych - W1:

a. obliczanie marż jednostkowych na produktach bankowych,

b. obliczanie kosztu kapitału,

c. ocena efektywności podejmowanych w banku decyzji,

d. konstrukcja sprawozdania finansowego banku pro forma.

Poruszane grupy zagadnień na ćwiczeniach:

1. Rachunkowość w zarządzaniu instytucjami kredytowymi - U1, K1:

a. Operacje bankowe,

b. Bankowy Plan Kont,

c. Bilans, definicje pojęć,

d. Obrót gotówkowy,

e. Obrót bezgotówkowy, rozliczenia między bankami,

f. Należności – kredyty,

g. Zobowiązania – depozyty,

h. Przychody, koszty, wynik finansowy,

i. Przepływy pieniężne,

2. Rachunkowość zarządcza w instytucjach kredytowych - U1, K1:

a. obliczanie marż jednostkowych na produktach bankowych,

b. obliczanie kosztu kapitału,

c. ocena efektywności podejmowanych w banku decyzji,

d. konstrukcja sprawozdania finansowego banku pro forma.

Literatura:

A. Piechocka-Kałużna, Rachunkowość zarządcza w banku Rachunek kosztów działań (ABC) w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo „Dom

Organizatora”, Toruń 2003.

E. Kulińska – Sadłocha, Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

K. Gigol, Podstawy tworzenia planu finansowego banku, Wydawnictwo Twiger, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

wykład

W1: egzamin +++

ćwiczenia

U1: zadania do rozwiązania +++

K1: obserwacja +++

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest po przekroczeniu progu 60%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)