Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie finansowe przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-0-StFinP Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Strategie finansowe przedsiębiorstw
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość analizy finansowej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin - wykład

30 godzin ćwiczenia,

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 65 godziny

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 40 godzin

Razem nakład pracy studenta 150 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student zna metody planowania strategii finansowania działalności przedsiębiorstw K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student potrafi, na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa określić, jaką strategię finansową realizował podmiot K_U01

U2 Student potrafi, uwzględniając sytuację gospodarczą, zbudować sprawozdania pro forma K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Student potrafi pozyskać sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, a także wykorzystać zawarte w nich informacje do określenia realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii i dokonać analizy możliwych kierunków rozwoju K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej

Ćwiczenia - analiza przypadków, zadania

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze strategiami finansowania działalności przedsiębiorstwa (podstawowych pojęć i elementów). W trakcie zająć zostaną omówione i scharakteryzowane rodzaje strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa. Na zajęciach zostanie wyjaśnione i zaprezentowane na przykładach planowanie strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Szczegółowa wiedza dotycząca wybranych procesów finansowych

Student identyfikuje strategie finansowe przedsiębiorstw

Pełny opis:

Elementy składowe strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa (pojęcie strategii finansowania, cele strategii finansowania, zasady strategii finansowania, metody finansowania, determinanty strategii finansowania, kryteria wyboru strategii finansowania) W1

Charakterystyka strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa (rodzaje strategii finansowania, wskaźniki finansowe a strategia finansowania) W1, U1, K1

Planowanie strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa (model wewnętrznej stopy wzrostu, model stopy wzrostu zrównoważonego, sprawozdanie pro forma, docelowa struktura kapitału) W1, U2, K1

Na ćwiczeniach realizowany jest ten sam zakres materiału co na wykładzie. Na wykładzie przedstawiana jest teoria, na ćwiczeniach praktyczne wykorzystanie zdobytej na wykładzie wiedzy.

Literatura:

Bożena Kołosowska, Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Ewa Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Paweł Dittmann, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.

Paweł Dittmann, Ewa Szabela-Pasierbińska, Iwona Dittmann, Aleksandra Szpulak, Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Elżbieta Wrońska-Bukalska, Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład -egzamin pisemny W1 "+++".

Ćwiczenia - kolokwium U1 "+++", U2 "+++", K1 "+++".

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+"częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 127 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 127 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zaliczenie zdalne na platformie Moodle lub Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.