Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie finansami w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K11-ZaFiBi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami w biznesie
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 1 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin wykładów, 10 godzin indywidualnych konsultacji, 35 godzin pracy własnej przeznaczonej na przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowanie do egzaminu.


Łączny czas pracy studenta 75 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, możliwą do zastosowania w zarządzaniu gospodarstwem domowym, przedsiębiorstwem oraz instytucją publiczną (K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi diagnozować i interpretować problemy gospodarcze i społeczne oraz identyfikować szanse i/lub zagrożenia w praktyce funkcjonowania podmiotów w obszarze gospodarki (K_U01).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest gotów do zdobywania wiedzy z obszaru finansów potrzebnej w procesach rozwiązywania problemów występujących w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych (K_K01).

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, wykład problemowy, analiza przypadków

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwie oraz zarządzania finansami. W ramach przedmiotu studenci zostaną zaznajomieni z problematyką sprawozdawczości finansowej, organizacji funkcji finansowej, zarządzania aktywami i pasywami, a także podejmowania decyzji w zakresie pozyskania oraz inwestowania kapitału w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące bloki tematyczne (zagadnienia):

1. Sytuacja w gospodarce, a stan finansów prywatnych i publicznych

2. Istota, cele oraz funkcje zarządzania finansami w firmie

3. Aktywa i pasywa firmy

4. Wynik finansowy i przepływy pieniężne w firmie

5. Ocena kondycji finansowej firmy

6. Zarządzanie strukturą majątkowo-kapitałową

7. Zmienna wartość pieniądza w czasie jako kryterium podejmowania decyzji finansowych

8. Krótkoterminowe źródła finansowania firmy

9. Długoterminowe źródła finansowania firmy

10. Zastosowanie instrumentów pochodnych

11. Transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Owsiak, S., Finanse, PWE, Warszawa 2015.

Dziawgo, D., Zawadzki, A. Finanse przedsiębiorstwa. Istota. Narzędzia. Zarządzanie, SKWP, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych (w uzasadnionych przypadkach egzamin ustny).

Wymagane jest uzyskanie 60% punktów w celu zaliczenia przedmiotu.

Aktywność studenta może wpłynąć na ocenę końcową z przedmiotu.

Egzamin (W1, U1, K1).

Wymagana jest znajomość bieżącej sytuacji gospodarczej i finansów państwa. Wymagana jest znajomość problematyki poruszanej w artykułach internetowych, do których linki są przekazywane przed egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko, Radosław Kotkowski
Prowadzący grup: Radosław Kotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Dariusz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Dariusz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)