Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka budowy własnego wizerunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-SzBWlWi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Sztuka budowy własnego wizerunku
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, standardowe dla absolwenta szkoły maturalnej. Wskazane jest przyswajanie na bieżąco wiedzy z równolegle prowadzonych przedmiotów z psychologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 h ćwiczeń

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną- poszukiwanie własnych mocnych stron i talentów, czytanie literatury – 15 h


Całkowity nakład pracy studenta – 30 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 student ma zaawansowaną wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym.

K_W09 student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie instrumenty i narzędzia komunikowania stosowane wewnątrz instytucji biznesowych oraz w relacjach z różnymi grupami interesariuszy.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 student potrafi diagnozować, analizować i przewidywać procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w szczególności w zakresie komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego instytucji biznesowych.

K_U07 student potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (społecznymi, organizacyjnymi, etycznymi, zawodowymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z

zakresu psychologii biznesu i zarządzania, a w szczególności w zakresie komunikowania instytucji biznesowych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 student jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesach rozwiązywania problemów występujących w instytucjach biznesowych oraz określania priorytetów w tym zakresie.

K_K03 student jest gotów do kreatywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach (zespołach) związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych instytucji biznesowych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, symulacje z odgrywaniem ról, analiza przypadku, indywidualne ćwiczenia praktyczne.

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą technik kreowania własnego wizerunku na podstawie rzeczywistych umiejętności i talentów oraz aspiracji studenta. Podczas zajęć uczestnicy poznają najważniejsze narzędzia i metody budowania wizerunku, jaki chcą komunikować otoczeniu.

Pełny opis:

Treści przedmiotu obejmują następujące tematy:

1. Czym jest marka personalna? Elementy pierwszego wrażenia : analiza i kształcenie wizerunku budowanego za pośrednictwem: pozycji ciała, wyglądu fizycznego, kontaktu wzrokowego, mimiki twarzy, gestykulacji (W1, W2, U1, K1, K2).

2. Prywatny i publiczny/profesjonalny wizerunek na portalach społecznościowych. Wykorzystanie internetu i mediów społecznościowych do budowania własnego wizerunku. (U2, K3).

3./4. Spotkania biznesowe a kreowanie własnego wizerunku (konferencje, targi, negocjacje, spotkania w restauracji), (U1).

5. Dress code (podstawowe reguły, najczęściej popełniane błędy), (U1).

6. Narzędzia komunikacji a budowanie własnego wizerunku (telefon, e-mail, korespondencja tradycyjna), (K1, K2, W1).

7. Test zaliczeniowy.

Literatura:

1. Modrzyńska Joanna, "Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u", Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016

2. Synowiec Jadwiga, „Marketing personalny”; Wydawnictwo Naukowe Poznańskiej Szkoły Biznesu, Poznań 2011

2. Schwabel Dan, „Personal Branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki”; Wydawnictwo Helion, Warszawa 2012

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu obejmuje aktywne uczestnictwo w zajęciach. W przypadku jego braku - zaliczenie testu końcowego.

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kalińska
Prowadzący grup: Magdalena Kalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.