Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-ZarzProj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 10 godz. konsultacji (łącznie 40 godz.)

2. praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 20 godz.,

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 15 godz.

Razem nakład pracy studenta 75 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu odnoszącą się do realizowania funkcji i budowania struktur w organizacji oraz kształtowania ról i więzi w zespole projektowym – K_W03.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Absolwent potrafi projektować, planować i organizować złożone przedsięwzięcia w następstwie zdiagnozowanych problemów i potrzeb – K_U02.

U2: Student potrafi uczestniczyć w przedsięwzięciach zespołowych, pełniąc w nich różne role przewidziane w ramach zespołu projektowego – K_U15.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Absolwent jest gotów do kreatywnego uczestnictwa w zespołowych przedsięwzięciach związanych z rozwiązywaniem różnych problemów w organizacji – K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład problemowy prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w sposób zapewniający możliwość dyskutowania ze studentami omawianych zagadnień.


Ćwiczenia: konwersacja ze studentami, w ramach której są rozwiązywane zadania, analizowane studia przypadków, dyskutowane i rozwiązywane praktyczne problemy decyzyjne z zakresu zagadnień odnoszących się do podejmowanego przedmiotu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Główne treści kształcenia w ramach tego przedmiotu związane są z pojęciami, obiektami i relacjami, a także funkcjami i metodami występującymi w obszarze zarządzania projektami. W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające zrozumieć istotę procesu planowania i wdrażania projektów oraz występujących w zakresie zarządzania projektami funkcjonalnych, instytucjonalnych i personalnych problemów.

Podstawowym celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie i swobodne posługiwanie się podstawowymi kategoriami z zakresu zarządzania projektami oraz nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod do planowania struktury projektu, jego przebiegu oraz zasobów i kosztów, a także do rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania projektami.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu realizowanego w ramach wykładu problemowego mającego na celu osiągnięcie efektów uczenia się (W1) obejmują następujące zagadnienia:

• Istota, parametry i klasyfikacja projektów,

• Istota zarządzania projektami,

• Funkcjonalne problemy zarządzania projektami,

• Instytucjonalne problemy zarządzania projektami,

• Personalne problemy zarządzania projektami,

• Metody zarządzania projektami.

Zakres przedmiotu realizowanego w ramach ćwiczeń mających na celu osiągnięcie efektów uczenia się (U1, U2 i K1) obejmują następujące zagadnienia:

• Stosowanie metod zarządzania projektami

• Stosowanie metod planowania sieciowego

• Inicjowanie i definiowanie projektu,

• Planowanie struktury projektu,

• Planowanie przebiegu projektu,

• Planowanie zapotrzebowania na zasoby i szacowanie kosztów projektu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

• Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.

• Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

• Mingus N., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2002.

• Kerzner H., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.

• Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, WN PWN, Warszawa 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1 – zaliczenie pisemne w formie testu z odpowiedziami do wyboru

Kryteria oceniania testu:

0-50% niezaliczony

Pow. 50%-70% - dostateczny

71%-90% - dobry

91%- 100% - bardzo dobry

Ćwiczenia:

U1 – wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie planu konkretnego projektu

Ocena w skali od 2 do 5 zgodnie z następującymi kryteriami: poprawność merytoryczna, kompleksowość podejmowanego problemu, oryginalność zaproponowanych rozwiązań,

U2 i K1 – obserwacja aktywności studenta i współpracy w zespole

Podstawą oceny końcowej z ćwiczeń jest ocena pracy zaliczeniowej, która może być podwyższona ponadprzeciętną aktywnością studenta w ramach ćwiczeń i ponadprzeciętnym zaangażowaniem we współpracę w ramach pracy zespołowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)