Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie innowacyjnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K13-0-ZaIn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacyjnością
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 3 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania, Mikroekonomia, Podstawy Marketingu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów, Podstawy strategii, Zarządzanie projektami

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 45 godzin (30 wykład + 15 ćwiczenia)

Konsultacje merytoryczne: 19 godzin

Egzamin: 1 godzina

Łącznie 65 godzin kontaktowych


2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 35 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 25 godzin

Praca własna studenta: 60 godzin


Razem nakład pracy studenta 125 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna definicję, istotę i klasyfikację innowacji oraz rozumie potrzebę jej kreowania lub adaptacji w przedsiębiorstwach - K_W04


W2: Student zna i rozumie przebieg procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie oraz czynniki go warunkujące- K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi diagnozować i interpretować impulsy innowacyjne oraz wyzwania organizacyjne, które mogą stanowić szansę lub zagrożenie dla rozwoju współczesnych przedsiębiorstw - K_U01

U2: Student potrafi w ramach pracy zespołowej ocenić poziom innowacyjności przedsiębiorstwa - K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest gotów do gromadzenia i wykorzystania w praktyce informacji niezbędnych do stworzenia strategii innowacji będącej odpowiedzią na problemy występujące we współczesnych organizacjach - K_K01


K2: Student jest gotów do wykreowania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań - K_K04


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny i wykład problemowy.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemów, analiza przypadków.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroką problematyką innowacji i zarządzania innowacyjnością.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną różne ujęcia innowacyjności (w kontekście jednostki, organizacji, regionu, gospodarki). Kluczowe zagadnienia:

- Istota innowacji

- Typologia innowacji

- Źródła innowacji

- Teorie innowacji – perspektywa makro i mikro

- Modele innowacji

- Model od A do F

- Strategie innowacji

- DNA Innowatora

- Indywidualna zdolność innowacyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.

2) M. Zastempowski, Innowacyjność małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

Literatura uzupełniająca:

- J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

- J. Dyer, H. Gregersen, C.M. Christensen, DNA Innowatora. Jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów, ICAN Institute, Warszawa 2012.

- C.M. Christensen, Przełomowe innowacje, Wydawnictwa profesjonalne PWN, Warszawa 2010.

- C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa, 2010.

- Trott P., Innovation Management and New Product Development, Pearson Education Limited, 2012.

- M. Dodgson, D.M. Gann, N. Phillips, The Oxford Handbook of Innovation Management, Oxford University Press, 2015.

- Melissa A. Schilling, Strategic Management of Technological Innovation, Fourth Edition, New York University, Mcgraw-Hill, Irwin, 2013.

- A. Kuś, Finansowanie działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020.

- A. Kuś, Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020.

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2 – Wykład - Egzamin pisemny

Kryteria oceny/zaliczenia:

- bardzo dobry: 96% - 100%

- dobry plus: 90% - 95%

- dobry: 80% - 89%,

- dostateczny plus: 70% - 79%

- dostateczny: 60 - 69%.

U1, U2 – Ćwiczenia - Arkusze zadaniowe, Dyskusja

K1, K2 – Ćwiczenia - Arkusze zadaniowe, Dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) prowadzone w wersji zdalnej - Platforma MS Teams.

Pełny opis:

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) prowadzone w wersji zdalnej - Platforma MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski, Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) prowadzone w wersji zdalnej - Platforma MS Teams.

Pełny opis:

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) prowadzone w wersji zdalnej - Platforma MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Zastempowski
Prowadzący grup: Angelika Pańka, Maciej Zastempowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) prowadzone w wersji zdalnej - Platforma MS Teams.

Pełny opis:

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) prowadzone w wersji zdalnej - Platforma MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Zastempowski
Prowadzący grup: Angelika Pańka, Maciej Zastempowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) prowadzone w wersji zdalnej - Platforma MS Teams.

Pełny opis:

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) prowadzone w wersji zdalnej - Platforma MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)