Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etyka w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L12-EtBiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Logistyka- plan studiów 2 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie określa się wymagań wstępnych dla tego przedmiotu.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 16

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 20


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do egzaminu – 20

- czytanie literatury, porządkowanie i utrwalanie materiału – 20

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Słuchacz odtwarza zapamiętane informacje z zakresu ogólnej wiedzy o etyce, definiuje podstawowe pojęcia dyscypliny, wymienia główne działy, przywołuje genezę podstawowej terminologii w etyce, jako odrębnej dyscyplinie humanistycznej z jej swoistością metodologiczną i problemową. Prezentuje podstawowych pojęć z zakresu etyki ogólnej i stosowanej. Odniesienie do K_W03.


W2: Słuchacz ma rozpoznaje etykę jako integralną część dziedzictwa filozoficznego, czy szerzej kulturowego. Orientuje się i potrafi zreferować główne typy teorii etycznych, jako narzędzi wyznaczania i uzasadniania postaw moralnych oraz etycznych oraz kamienie milowe dziedzictwa etycznego w myśli europejskiej. Odniesienie do K_W03.


W3: Słuchacz rozpoznaje kluczowe elementy relacji ekonomii do etyki, a zwłaszcza sfery styku racjonalności ekonomicznej oraz racjonalności etycznej. Prezentuje główne systemy etyczne znanych z tradycji, teraz jako racje dla ograniczania perspektywy skuteczności w dążeniu do maksymalizacji wyników ekonomicznych. Zna zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozpoznaje główne patologie życia gospodarczego. Odniesienie do K_W03.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Słuchacz odróżnia trzy poziomy konstruowania racji działania: efektywność, ekonomiczność, etyczność; śledzi etyczny wymiar działalności zorganizowanej (kooperacja, konkurencja), rozpoznaje i reaguje na wyzwania późnego kapitalizmu – w szczególności globalizacji i korporacjonizmu; pozostaje w gotowości do reartykulacji i translacji tradycyjnych kodów etycznych na potrzeby rzeczywistości poddanej presji postępu technicznego, w tym informatycznego. Potrafi zaadoptować teoretyczną refleksję na temat społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) do własnych projektów biznesowych oraz reagować na patologie życia gospodarczego.

Odniesienie do K_U01, K_U02, K_U07.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dzięki zgromadzonej wiedzy z zakresu etyki i i jej aplikacji do praktyki biznesowej prawidłowo rozpoznaje główne zagrożenia naruszeń norm etycznych; posiada kompetencje do trafnych rozstrzygnięć dylematów moralnych, związanych z działalnością gospodarczą, stanowiącą element szerszego zbioru relacji międzypodmiotowych. Świadomość złożoności zagadnień etycznych, wielorakość prób rozwiązywania moralnych konfliktów przez tradycyjne koncepcje filozoficzne oraz umiejętność ich aplikacji do wyzwań współczesnej praktyki biznesowej kształtuje kompetencje w budowaniu relacji z innymi osobami oraz doskonali podstawy kształtowania praca zespołowej, w celu podnoszenia jej efektywności z zachowaniem poszanowania autonomii członków zespołu jako moralnych podmiotów.

Odniesienie do K_K02 oraz K_U15.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną. Praca własna studenta: sprofilowana tematycznie lektura naukowa.

Skrócony opis:

Kurs Etyki w biznesie stanowi próbę odnalezienia wspólnej płaszczyzny dla grup zagadnień z zakresu etyki i biznesu. Wspiera się na trzech filarach zagadnień, stanowiących jednocześnie wzajemnie uzupełniające się części kursu: 1. Wprowadzenie do etyki, jej specyfiki i swoistości metodologicznej i problemowej; 2. Tradycja filozoficzno-etyczna i jej rola dla tożsamości człowieka XXI wieku i rozumienia współczesnego świata; 3. Szczegółowe aplikacje problematyki etycznej do biznesu.

Pełny opis:

Cztery podstawowe elementy merytoryczne kursu

1. Wiedza o etyce jako odrębnej dyscyplinie humanistycznej z jej swoistością metodologiczną i problemową. Ta część kursu służy prezentacji podstawowych pojęć z zakresu etyki ogólnej i stosowanej (etyka, moralność, opis, ocena, norma, uzasadnienie sądów etycznych, dobro, cnota, słuszność) i płaszczyzny analizy etycznej (normatywna, opisowa, krytyczna, filozoficzna, teologiczna) – W1.

2. Wiedza o etyce jako części dziedzictwa filozoficznego, czy szerzej kulturowego. Tu wypracowane są podstawowe orientacje w głównych typach teorii etycznych, jako narzędzi wyznaczania i uzasadniania postaw moralnych oraz etycznych oraz kamienie milowe dziedzictwa etycznego w myśli europejskiej – W2.

3. Wiedza o relacji ekonomii do etyki, a zwłaszcza sfera styku racjonalności ekonomicznej oraz racjonalności etycznej. To miejsce omówienia głównych systemów etycznych znanych z tradycji (eudajmonizm, etyka prawa naturalnego, humanizm lub personalizm), teraz jako racji ograniczających perspektywę skuteczności w dążeniu do maksymalizacji wyników ekonomicznych – W3.

4. Część szczegółowa, czyli etyka biznesu w działaniu: tu pojawiają się konkretne problemy i przykłady konfliktu w ocenianiu wyborów i decyzji biznesowych: wybór zawodu, wybór pracy, branży, postawy wobec korupcji, praktyk nieuczciwej konkurencji, praktyk marketingu zorientowanego wyłącznie na sukces, form zarządzania, naruszania interesów ekologicznych i interesów lokalnej społeczności, odpowiedzialność etyczna biznesu – W3, U1, K1.

Szczegółowe zagadnienia

o Etyka jako nauka. Definicje, terminologia, dyscypliny – W1. Historyczne początki etyki. Sokrates i sofiści – problem relatywizmu – W2, W3.

o Platon i Arystoteles - etyka wysoka i etyka „codziennego użytku” – W2, W3. Epikureizm i stoicyzm – hedonizm a etyki deontologiczne – W2, W3.

o Etyka średniowiecza a nowożytna – etyka niezależna. Protestancka/katolicka etyka pracy i biznesu. Kant vs. utylitaryzm – W2, W3.

o Etyka pracy w kontekście marksizmu i personalizmu – W2, W3.

o Efektywność, ekonomiczność, etyczność (trzy „E” – W. Gasparski) – W3, K1, U1.

o Etyczny wymiar działalności zorganizowanej (kooperacja, konkurencja) – W3, K1, U1.

o Wyzwania późnego kapitalizmu – globalizacja, korporacjonizm – W3, K1, U1. Rewolucja informatyczna a wyzwania etyczne współczesnego biznesu – W3, K1, U1.

o Etyczne konteksty marketingu – W3, K1, U1. Regulacje branżowe – zawodowe kodeksy etyczne i ich ograniczenia – W3, K1, U1. Odpowiedzialność społeczna w biznesie – CSR – W3, K1, U1.

o Wybrane patologie życia gospodarczego – W3, K1, U1.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dietl J. , W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, Warszawa 2002.

2. Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa 2001.

3. Kietliński K. , T. Oleksyn, V. M. Reyes, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca

4. MacIntyre A., Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1995.

5. Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2002.

6. Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki, Toruń 1997 (i kolejne wydania).

7. Woleński J., Hartman J., Wiedza o etyce, Warszawa – Bielsko-Biała 2008.

Metody i kryteria oceniania:

W1 – Egzamin pisemny w formie testu +++

W2 – Egzamin pisemny w formie testu +++

W3 – Egzamin pisemny w formie testu +++

U1 – Egzamin pisemny w formie testu +++

U2 – Egzamin pisemny w formie testu +++

K1 – Egzamin pisemny w formie testu +++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Domeracki
Prowadzący grup: Piotr Domeracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Domeracki
Prowadzący grup: Piotr Domeracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Domeracki
Prowadzący grup: Piotr Domeracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)