Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prognozowanie w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L13-PrLog
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie w logistyce
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: Logistyka- plan studiów 3 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Statystyka, Podstawy ekonometrii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Wykład prowadzony w formie stacjonarnej. Wymagany nakład pracy: 15 godz.

2. Ćwiczenia (15 godz.) realizowane w formie stacjonarnej, przygotowanie do zajęć: 30 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 40 godz.

4. Konsultacje: 25 godz.


Razem nakład pracy studenta: 125 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna zasady predykcji i metody prognozwania stosowane w logistyce (K_W06, K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wyznaczać prognozy logistyczne (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i twórczego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów decyzyjnych (K_K01).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje zasady predykcji, metody prognozwania, sposoby oceny prognoz i obszary zastosowań prognozowania w planowaniu logistycznym.

Pełny opis:

Zastosowania prognoz logistycznych i ich związki z planowaniem w przedsiębiorstwie (W1, K1)

Założenia i zasady predykcji stosowane w prognozowaniu w logistyce (W1)

Metody prognozowania jednowymiarowych szeregów czasowych (W1, U1)

Prognozowanie szeregów wielowymiarowych i hierarchicznych (W1, U1)

Ocena prognoz (W1, U1)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

P. Dittmann, E. Szabelan-Pasierbińska, I. Dittman, A. Szpulak, Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.

R. J Hyndman, G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 2nd edition, OTexts, Melbourne 2018, OTexts.com/fpp2

L. Reszka, Prognozowanie popytu w logistyce małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010.

Literatura uzupełniająca:

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2008.

A. Zeliaś, S. Wanat, B. Pawełek, Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: ocena ciągła aktywności i pracy na zajęciach (30%), projekt (70%).

Wykład: test

W1 – egzamin pisemny +++

U1 – analiza studiów przypadków na zajęciach ++, projekt +++

K1 – obserwacja aktywności na zajęciach +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)