Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z12-0-FiPrz Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 2 rok, I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość podstawowych pojęć i zjawisk z zakresu finansów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny czas pracy studenta: 6 pkt. ECTS * 25 godz. = 150 godz. obejmuje:

30 godz. - wykład

30 godz. - ćwiczenia

10 godz. - konsultacje z wykładowcą

40 godz. - praca własna - przygotowanie do zajęć

40 godz.- praca własna - przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student charakteryzuje zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem metod ustalania kosztu kapitału, podejmowania decyzji dotyczących kształtowania struktury majątku i kapitałów służących finansowaniu działalności

przedsiębiorstwa.

(K_W06: Zna i rozumie zasady racjonalnego podejmowania decyzji dotyczących poszczególnych zasobów i sfer funkcjonowania instytucji z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student wyszukuje, analizuje i ocenia dane źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.

(K_U03: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych)

U2: Student ocenia podstawowe zjawiska gospodarcze i ich wpływ na sytuację finansową jednostek gospodarczych.

(K_U05: potrafi analizować i prognozować procesy oraz zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student w trakcie rozwiązywania zadań (projektów) aktywnie uczestniczy w zespołowym rozwiązywaniu problemów w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa celem podejmowania odpowiednich decyzji.

(K_K01: Jest przygotowany do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesach rozwiązywania problemów występujących w instytucji biznesowej oraz określania priorytetów w tym zakresie)

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład organizacyjny, wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład syntetyczny, wykład problemowy, pokaz z opisem,

dyskusja, prezentacja multimedialna

ćwiczenia: aktywny udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań. praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia w oparciu o zbiór zadań,

studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych finansowych aspektów prowadzenia działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej, a także ich

wpływu na osiągane sytuację finansową, majątkową oraz osiągane wyniki. Zajęcia obejmują m.in. tematykę z zakresu podejmowania

decyzji bieżących i strategicznych w przedsiębiorstwie, rozumienia występowania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa i jego otoczeniu,

zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

1. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i klasyfikacje przedsiębiorstw

1.2. Cele finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw

1.3. Istota zarządzania finansami

1.4. Cel oraz instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa

2. Źródła informacji finansowych

2.1. Rodzaje informacji finansowych

2.2. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie

2.3. Sprawozdawczość finansowa

3. Wartość pieniądza w czasie

3.1. Odsetki proste

3.2. Odsetki złożone

3.3. Płatności okresowe

4. Kształtowanie struktury majątku, kapitałów oraz kosztów i wyników w przedsiębiorstwie

4.1. Analiza progu rentowności

4.2. Mechanizm działania dźwigni operacyjnej

4.3. Dźwignia finansowa. Efekt dźwigni finansowej i „tarczy podatkowej”

4.4. Istota oraz zastosowanie dźwigni połączonej

5. Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych. Koszt kapitału

5.1. Kapitały własne i obce w przedsiębiorstwie

5.2. Koszt kapitału - metody wyceny źródeł finansowania działalności

5.2.1. Metody wyceny kosztu kapitału własnego

5.2.2. Metody wyceny kosztu kapitału obcego

5.3. Średnioważony koszt kapitału. Krańcowy koszt kapitału.

6. Zarządzanie aktywami trwałymi

7. Zarządzanie aktywami bieżącymi i zobowiązaniami bieżącymi

Wykład realizuje efekt: W1.

Ćwiczenia realizują efekty: U1, U2, K1.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2013.

2. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

2. Dziawgo D. Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota narzędzia zarządzanie, SKwP, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub zamkniętych.

Ćwiczenia: ocena końcowa uwzględnia:

- prace zaliczeniowe (kolokwium + ewentualne sprawdziany),

- aktywność merytoryczną (aktywne analizowanie zagadnień indywidualnie oraz w zespołach w trakcie zajęć),

- obecność na zajęciach.

Sposób oceny – wymagane jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów na zaliczenie przedmiotu.

<50% - 60%) – dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb

Ocena może zostać podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, poprawność wykonanych zadań dodatkowych nadobowiązkowych.

Egzamin pisemny – W1+++

Kolokwium – U1++, U2++

Aktywność – K1++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska
Prowadzący grup: Bożena Kołosowska, Jarosław Pawłowski, Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Teoria zarządzania finansami przedsiębiorstw

Kształtowanie struktury majątku i kapitału w przedsiębiorstwie

Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych

Podstawy zmiany wartości pieniądza w czasie

Pełny opis:

Istota finansów przedsiębiorstwa – założenia teorii zarządzania poprzez wartość przedsiębiorstwa.

Podstawowe zasady oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady obliczania i interpretacji głównych wskaźników płynności, rentowności i zadłużenia.

Kształtowanie struktury majątku i kapitału w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną: zasady analizy progu rentowności, mechanizm działania dźwigni operacyjnej oraz wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku operacyjnego. Ponadto zaprezentowane zostaną zasady dźwigni finansowej, jej dodatni i ujemny efekt i wpływ zadłużenia na rentowność firmy.

Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych. Koszt kapitału. Omówione zostaną rodzaje kapitałów własnych i obcych w przedsiębiorstwie oraz ich wady i zalety. Zaprezentowane zostaną zasady ustalania kosztu kapitału własnego i obcego oraz średnioważonego kosztu kapitału (WACC).

Podstawy zmiany wartości pieniądza w czasie – wstęp do oceny opłacalności inwestycji. Omówione zostaną: pojęcie oprocentowania i dyskontowania oraz zasady wyznaczania wartości przyszłej i obecnej kapitału.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. TNOiK, Toruń 2006.

2. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.

3. Finanse przedsiębiorstwa, pod red. L. Szyszki, J. Szczepańskiego PWE, Warszawa 2006.

Uwagi:

Egzamin pisemny obejmujący: test wielokrotnej odpowiedzi, pytania definicyjne, pytania problemowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Teoria zarządzania finansami przedsiębiorstw

Kształtowanie struktury majątku i kapitału w przedsiębiorstwie

Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych

Podstawy zmiany wartości pieniądza w czasie

Pełny opis:

Istota finansów przedsiębiorstwa – założenia teorii zarządzania poprzez wartość przedsiębiorstwa.

Podstawowe zasady oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady obliczania i interpretacji głównych wskaźników płynności, rentowności i zadłużenia.

Kształtowanie struktury majątku i kapitału w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną: zasady analizy progu rentowności, mechanizm działania dźwigni operacyjnej oraz wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku operacyjnego. Ponadto zaprezentowane zostaną zasady dźwigni finansowej, jej dodatni i ujemny efekt i wpływ zadłużenia na rentowność firmy.

Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych. Koszt kapitału. Omówione zostaną rodzaje kapitałów własnych i obcych w przedsiębiorstwie oraz ich wady i zalety. Zaprezentowane zostaną zasady ustalania kosztu kapitału własnego i obcego oraz średnioważonego kosztu kapitału (WACC).

Podstawy zmiany wartości pieniądza w czasie – wstęp do oceny opłacalności inwestycji. Omówione zostaną: pojęcie oprocentowania i dyskontowania oraz zasady wyznaczania wartości przyszłej i obecnej kapitału.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. TNOiK, Toruń 2006.

2. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.

3. Finanse przedsiębiorstwa, pod red. L. Szyszki, J. Szczepańskiego PWE, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Teoria zarządzania finansami przedsiębiorstw

Kształtowanie struktury majątku i kapitału w przedsiębiorstwie

Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych

Podstawy zmiany wartości pieniądza w czasie

Pełny opis:

Istota finansów przedsiębiorstwa – założenia teorii zarządzania poprzez wartość przedsiębiorstwa.

Podstawowe zasady oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady obliczania i interpretacji głównych wskaźników płynności, rentowności i zadłużenia.

Kształtowanie struktury majątku i kapitału w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną: zasady analizy progu rentowności, mechanizm działania dźwigni operacyjnej oraz wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku operacyjnego. Ponadto zaprezentowane zostaną zasady dźwigni finansowej, jej dodatni i ujemny efekt i wpływ zadłużenia na rentowność firmy.

Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych. Koszt kapitału. Omówione zostaną rodzaje kapitałów własnych i obcych w przedsiębiorstwie oraz ich wady i zalety. Zaprezentowane zostaną zasady ustalania kosztu kapitału własnego i obcego oraz średnioważonego kosztu kapitału (WACC).

Podstawy zmiany wartości pieniądza w czasie – wstęp do oceny opłacalności inwestycji. Omówione zostaną: pojęcie oprocentowania i dyskontowania oraz zasady wyznaczania wartości przyszłej i obecnej kapitału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 113 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 113 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Teoria zarządzania finansami przedsiębiorstw

Kształtowanie struktury majątku i kapitału w przedsiębiorstwie

Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych

Podstawy zmiany wartości pieniądza w czasie

Pełny opis:

Istota finansów przedsiębiorstwa – założenia teorii zarządzania poprzez wartość przedsiębiorstwa.

Podstawowe zasady oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady obliczania i interpretacji głównych wskaźników płynności, rentowności i zadłużenia.

Kształtowanie struktury majątku i kapitału w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną: zasady analizy progu rentowności, mechanizm działania dźwigni operacyjnej oraz wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku operacyjnego. Ponadto zaprezentowane zostaną zasady dźwigni finansowej, jej dodatni i ujemny efekt i wpływ zadłużenia na rentowność firmy.

Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych. Koszt kapitału. Omówione zostaną rodzaje kapitałów własnych i obcych w przedsiębiorstwie oraz ich wady i zalety. Zaprezentowane zostaną zasady ustalania kosztu kapitału własnego i obcego oraz średnioważonego kosztu kapitału (WACC).

Podstawy zmiany wartości pieniądza w czasie – wstęp do oceny opłacalności inwestycji. Omówione zostaną: pojęcie oprocentowania i dyskontowania oraz zasady wyznaczania wartości przyszłej i obecnej kapitału.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.