Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z12-0-RaFin Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 30 godzin

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 20 godzin

3. Konsultacje: 15 godzin

3. wykład: 30 godzin

4. ćwiczenia: 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu księgowania wybranych problemów ewidencyjnych - K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi dokonać klasyfikacji składników bilansowych - K_U03

U2: Student potrafi dokonać dekretacji wybranego problemu ewidencyjnego - K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania ćwiczenia - K_K02

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi

2. Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań z podręcznika

Skrócony opis:

"Rachunkowość finansowa" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi realizowanymi w ramach ćwiczeń. Znaczna część wykładanych treści musi zostać praktycznie zrealizowana samodzielnie przez studentów w ramach ćwiczeń.

Przedmiot ten ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę, szeroko rozumianej rachunkowości, w firmie, a także sporządzenie sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

"Rachunkowość finansowa" jest przedmiotem prowadzonym w formie wykładu i ćwiczeń. Związane jest to z tzw. praktycznym wymiarem tego przedmiotu. Część zagadnień omawianych na wykładzie następnie jest praktycznie realizowana w ramach ćwiczeń, w celu opanowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdania finansowego i jego wstępnej analizy. Są to następujące kwestie

1. Podstawowe zasady rachunkowości W1, K1

2. Bilans jako element sprawozdania finansowego W1, K1, U1

3. Konta księgowe i ich rodzaje W1, K1, U2

4. Rachunek zysków i strat jako element sprawozdania finansowego W1, K1, U1

5. Warianty ewidencyjne kosztów W1, K1, U2

6. Wybrane zagadnienia ewidencyjne dotyczące majątku trwałego i obrotowego (m.in. wyroby gotowe, środki trwałe, materiały) W1, K1, U2

7. Metody ustalania wyniku finansowego W1, K1, U2

8. Księgi rachunkowe i dokumentacja operacji gospodarczych W1, K1

Literatura:

Sojak S., Stankiewicz J. (red.), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

Małkowska D., Rachunkowość od podstaw, ODDK, Gdańsk 2017.

Ustawa o rachunkowości - wersja ujednolicona dostępna na: www.sejm.gov.pl

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu składającego się z 15 pytań dotyczących efektu W1, pytania o charakterze zamkniętym (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) jak i otwartym.

W1 - 15 pytań - Egzamin +++

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składają się dwa kolokwia obejmujące efekty U1, U2.

U1 - kolokwium "+++"

U2 - kolokwium "+++"

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

- aktywność studenta na ćwiczeniach

- ewentualne referaty na tematy związane z tematyką zajęć

Realizacja efektu osiągnięta jest przy czynnym uczestnictwie w ćwiczeniach, lub realizacji referatu.

K1 - rejestrowana aktywność "+++" lub referat "+++".

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka, Anna Olewnik-Dejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.