Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z13in-StInP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 3 rok, I stopnia, PRK, moduł inwestycyjno-nieruchomościowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Inwestycje i inwestowanie, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, finansowanie inwestycji, ocena projektów inwestycyjnych

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (40 godz.):

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach - 15

- udział w konsultacjach - 10

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- powtórzenie materiału, czytanie literatury – 10

- rozwiązywanie zadań ćwiczeniowych - 10

Czas wymagany do przygotowania się do zaliczenia przedmiotu (20 godz.):

- przygotowanie się do zaliczenia wykładów – 10

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń - 10

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu zasady racjonalnego podejmowania decyzji dotyczących poszczególnych zasobów i sfer funkcjonowania instytucji - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi projektować, adekwatne dla zdiagnozowanych przyczyn i przebiegu zjawisk/problemów, przedsięwzięcia prowadzące do ich sprawnego rozwiązania - K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student potrafi myśleć, analizować oraz działać w sposób racjonalny, strategiczny i przedsiębiorczy, szczególnie w kierunku rozwoju przedsiębiorczości - K_K07

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem multimedialnej prezentacji połączony z dyskusją nad omawianymi zagadnieniami. Ćwiczenia z wykorzystaniem analizy przypadków, dyskusji i opracowaniem projektu.

Skrócony opis:

Zapoznanie z teorią i praktyką kształtowania strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim z istotą i klasyfikacją dostępnych strategii przedsiębiorstw, procesem formułowania i wdrażania strategii, działalnością inwestycyjną przedsiębiorstw i towarzyszącym jej strategiom inwestycyjnym, znaczeniem inwestycji w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego rozwoju, a także z możliwymi strategiami rozwoju przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z problematyką strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw w kontekście teoretycznym i praktycznym. Jego tematyka będzie obejmowała następujące aspekty:

Zajęcia organizacyjne – Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa) i zasadami zaliczenia

1. Istota i rodzaje strategii przedsiębiorstw

2. Analiza strategiczna

3. Proces formułowania i wdrażania strategii

4. Rodzaje strategii inwestycyjnych - wybrane przykłady

Ćwiczenia poświęcone będą problematyce strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa w kontekście praktycznym. Ich tematyka będzie opierać się na następujących aspektach:

1. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw

2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

3. Formułowanie strategii inwestycyjnej

4. Przykłady praktyczne różnych strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw – analiza przypadków

Literatura:

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2017.

K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

J. Czarnek (red.), Efektywność projektów inwestycyjnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2010.

M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

K. Obłój, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa 2014.

A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty,

PWE, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: wykonywany zespołowo projekt i jego prezentacja – U1(K_U02)

Wykład: egzamin pisemny - W1(K_W06)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Czaplewski
Prowadzący grup: Leszek Czaplewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Magdalena Kuczmarska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kuczmarska
Prowadzący grup: Magdalena Kuczmarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kuczmarska
Prowadzący grup: Magdalena Kuczmarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.