Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie wsparcia logistycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z22-LB-PrWL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Projektowanie wsparcia logistycznego
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 2 rok II stopnia, PRK, sp. logistyka biznesu
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu Zarządzania procesami, Wsparcia logistycznego działalności,

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń,

5 godz. konsultacje indywidualne studenta, również e-mail’owe, egzamin

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowanie się do zajęć: studiowanie literatury, analiza studiów przypadków: 25 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do egzaminu, projekt zaliczeniowy: 40 godz.

Razem nakład pracy studenta: 100 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Identyfikuje podstawowe elementy procesów i systemów logistycznych i rozumie istotę modelowania w logistyce (K_W02, K_W04, K_W08).

W2: Ma wiedzę na temat metod i narzędzi modelowania w logistyce (K_W04).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi stosować techniki planowania, metody optymalizacji i narzędzia przydatne w reengineeringu procesów i systemów logistycznych (K_U02, K_U04).

U2: Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem ARIS (K_U12).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i twórczego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów decyzyjnych (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, połączony z prezentacją multimedialną,

Ćwiczenia w formie zajęć laboratoryjnych – praca w programie ARIS.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje metody i narzędzia modelowania i reengineeringu realnych procesów i systemów logistycznych. Obejmuje projektowanie sieci logistycznych, modelowanie i symulacje procesów logistycznych z wykorzystaniem metody i programu ARIS.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń. W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

- Wprowadzenie do przedmiotu,

- Fundamentalne zagadnienia: system wsparcia logistycznego jego komponenty i cykl życia, proces i system logistyczny (procesy podstawowe i procesy wspierające) - W1, W2,

- Modelowanie procesów – istota i potrzeba modelowania - W1, W2, U1,

- Koncepcja ARIS w projektowaniu wsparcia logistycznego (Podstawy metodyczne, Jak? Gdzie? Kiedy? Czyli pierwsze kroki z ARIS, Metody modelowania w ujęciu ARIS: Modelowanie: funkcji, organizacji, danych, procesów) - W2, U1, U2, K1,

Wiedza zdobyta w trakcie wykładów jest wykorzystana do realizacji 15 godzin ćwiczeń.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. M. Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2002.

2. R. Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa 2006.

3. T. Kasprzak (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.

4. A.W. Scheer, ARIS - Business Process Frameworks,Berlin, Springer-Verlag, 1999, ISBN 978-3-642-58529-6.

5. S. Krawczyk (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Difin,

Warszawa 2011, t. 1 i 2.

Strony: www.ariscommunity.com , www.softwareag.com

Wybrane artykuły naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1 - zaliczenie pisemne – Test +++

W2 - zaliczenie pisemne – Test +++

Ćwiczenia

U1 - rozwiązania zadań na zajęciach +, projekt +++

U2 - rozwiązania zadań na zajęciach +, projekt +++

K1 - obserwacja aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych w zakresie tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Prowadzący grup: Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.