Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Attractiveness on the Labour Market

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-ER-AtLabMar
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Attractiveness on the Labour Market
Jednostka: Katedra Ekonomii
Grupy: _Erasmus - rozkład zajęć
Grupa wykładów ogólnouczelnianych, stacjonarne i niestacjonarne WNEiZ
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
WNEiZ - oferta przedmiotów dla YUFE
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Good command of English (incl. both Basic Interpersonal Communicative Skills and Cognitive Academic Language Proficiency)

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Classes requiring direct participation of the teacher – lecture, practical classes: 30 hrs

Consultations 8 hrs.

Self-study, preparations for lectures 20 hrs.

Preparing an oral presentation and a draft 17 hrs.


TOTAL: 75 hrs. (3,0 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1. Student has knowledge about basics of career managing including the art of presentations.

W2. Student knows basics of labor law regulations and savoir vivre rules in business.

W3. Student understands the necessity of career managing.

W4. Student has the knowledge about soft competences useful in the labor market.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1. Student can write cv and application letters In Line with modern standards,

U2. Student can shape her or his image in internet through social media,

U3. Student can use her or his art of presentation and basics of body language to manage own image.

U4. Student knows ways of self-motivation art.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) KS1. Student has the ability to carry out public presentations,

KS2. Student knows how to use body language,

KS3. Student has the ability to deal with job interviews and to communicate efficiently in a team

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) lectures, multimedia presentations, discussion and brainstorm

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- sytuacyjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

After finishing the course students will acquire knowledge about how to manage personal policy to increase chances of achieving goals on the competitive labour market.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is dealing with the most important concepts in the field of personal policy and in the field of managing own career: the art of self-presentation, impression management – a goal-directed conscious or unconscious process in which potential employees try to influence the perceptions of other people to achieve success on the labour market, shaping own image in internet, career managing, tips and crucial issues affecting chances on the labour market: writing CVs, application letters, answering questions during interviews while applying for a job, hard and soft competences on the labour market.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. proprietary program,

2. A Śniegocka, Coaching kariery – jak w końcu zdobyć dobrą pracę i zacząć zarabiać, złote myśli sp. z .o.o. 2012

3. A. Matczak Determinants of social and emotional competencies, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa), 2009.

4. W. Chojnacki, Army professionalization in socjological studies, Warsaw : National Defence University, 2008.

5. P. Siemieniak, Self-presentation dilemmas of women on managerial positions in the context of gender stereotypes, Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, 2011.

6. D.L. Price, Secrets of Personal Marketing Power: Strategies for Achieving Greater Personal and Business Success, Kendall Hunt Pub Co (April 1994).

7. Internet sources and career blogs.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Conditions for a positive assesment:

- lecture participation

- participation in discussions

- attendance

- presentations and short projects connected with discussed issues (CV, application letter, a short oral presentation): W1+++U1+++U3+KS1+++KS2+++

Obligatory conditions for assessment: Participation in lectures and exercises, Preparation of short projects connected with “applying for a job” issues, conducting oral presentation in front of the group about the described issue. Additional criteria: active participation in discussions during exercises.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ryczkowski
Prowadzący grup: Maciej Ryczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ryczkowski
Prowadzący grup: Maciej Ryczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ryczkowski
Prowadzący grup: Maciej Ryczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ryczkowski
Prowadzący grup: Maciej Ryczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)