Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F11-RachFin Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości:

1. Zasady rachunkowości

2. Rodzaje i sposób działania kont księgowych

3. Zasady zapisu na kontach księgowych

4. Układ i budowa sprawozdania finansowego

5. Podstawowe wiadomości dotyczące opodatkowania


Powyższe wymagania zapewnia ukończenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Rachunkowość.


Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład 18g/ćwiczenia 18g/konsultacje 10g): 40 godz.

2. Praca własna studenta 75 godz.

3. Przygotowanie do zajęć i procesu oceniania: 29 godz.

3. Praktyka zawodowa: n.d.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym znaczenie poszczególnych części oraz pozycji sprawozdania finansowego w zakresie wyceny i prezentacji jako danych wyjściowych do analizy i oceny sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych. [K_W06]


W2. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym istotę i charakter rachunkowości finansowej. Rozumie powiązania pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi a sytuacją majątkową, finansową i osiąganymi wynikami jednostki. Rozumie sposób ewidencji poszczególnych zdarzeń gospodarczych. [K_W07]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi wykorzystać i integrować uzyskaną wiedzę do analizowania przebiegu operacji gospodarczych w celu określenia ich treści ekonomicznej i prawidłowej wyceny i prezentacji dla celów sprawozdawczych zgodnie ze standardami wypracowanymi przez praktykę gospodarczą i obowiązujące przepisy prawa. [K_U02]


U2. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zdarzeń gospodarczych w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych. Potrafi zaksięgować analizowane operacje gospodarcze na kontach teowych[K_U03]


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjne


Ćwiczenia:

- rozwiązywanie zadań ewidencyjnych na kontach teowych przy tablicy

- sporządzanie sprawozdań finansowych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot Rachunkowość finansowa jest kontynuacją przedmiotu Rachunkowość. Przedmiot omawia w sposób wyczerpujący główne problemy ewidencyjne związane z poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów, a także pozycje wynikowe. Poszczególne tematy omawiane są według schematu:

1. Definicje - W1

2. Wycena - W1

3. Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

4. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

W przypadku ćwiczeń zakres czynności obejmuje:

1. Wycenę - U1

2. Ujęcie w księgach rachunkowych - U2

Cel AACSB: Student opisuje kategorie ekonomiczne w ujęciu prawa bilansowego.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

Każdy z tematów w ramach wykładu omawiany jest zgodne ze schematem:

Treści programowe wykładu:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

2. Środki pieniężne i kredyty bankowe

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

3. Rozrachunki i roszczenia

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

4. Materiały

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

5. Towary

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

6. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

7. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

8. Kapitały własne

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

9. Rachunek przepływów pieniężnych

a )Definicje - W1

b) Konstrukcja - W2

Treści programowe ćwiczeń.

Każdy z tematów omawiany jest zgodne z przyjętym dla ćwiczeń schematem:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

2. Środki pieniężne i kredyty bankowe

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

3. Rozrachunki i roszczenia

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

4. Materiały

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

5. Towary

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

6. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

7. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

Literatura:

Literatura podstawowa

1. S. Sojak, J. Stankiewicz, Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

2. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

3. D. Małkowska, Rachunkowość od podstaw, ODDK, Gdańsk 2018.

Literatura uzupełniająca

1. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu. Test składa się z 25 pytań na każdy efekt (W1, W2). Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

W1 - Egzamin "+++"

W2 - Egzamin "+++"

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składają się:

- kolokwium kolokwia polegające na wycenie (U1) i księgowaniu (U2) operacji gospodarczych na kontach teowych i sporządzaniu z nich odpowiednich sprawozdań (zaliczenie- próg 60%)

- aktywność studenta na ćwiczeniach

- ewentualne referaty na tematy związane z tematyką zajęć

U1 - Kolokwium 1 "+++"

U2 - Kolokwium 1 "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka, Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka, Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.