Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F12-0-Bankow Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 2 rok I stopnia, PRK
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 15, ćwiczenia 9 godz. + 15 godz. konsultacje

2. praca indywidualna: 45 godz.

3. przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 35 godz.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna zagadnienia związane z systemem bankowym i funkcjonowaniem instytucji bankowej we współczesnych uwarunkowaniach społeczno - gospodarczo-prawnych

(zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych - K_W02)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi analizować kwestie związane z bankami centralnymi, nadzorem finansowym, kształtowaniem polityki pieniężnej, bankami komercyjnymi, zagadnienia z zakresu ryzyka kredytowego, oraz ofertę produktów i usług bankowych – w podziale na segmenty i rodzaje instrumentów

(potrafi – wykorzystując posiadaną wiedzę i właściwe źródła – prawidłowo diagnozować i interpretować procesy gospodarcze, w szczególności w kontekście aspektów finansowych - K_U01)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student dąży do poszerzania i zdobywania nowej wiedzy w zakresie bankowości stosownie do zmieniających się uwarunkowań

prawno-finansowych

(jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu finansów i rachunkowości - K_K01)


Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwencjonalny

- wykład problemowy

- studium przypadku

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę funkcjonowania instytucji bankowej, a także funkcjonowanie systemu bankowego w ramach współczesnego rynku finansowego.

W celu maksymalizacji efektów kształcenia uzyskanych w ramach tego przedmiotu, słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu makroekonomii oraz finansów.

Cel AACSB: student identyfikuje instytucje finansowe oraz definiuje ich rolę w gospodarce.

Pełny opis:

Przedmiot "Bankowość" prowadzony jest w formie wykładu i ćwiczeń, przy czym ćwiczenia stanowią dla studenta okazję do samodzielnego rozwiązywania wybranych zagadnień, prezentowanych na wykładzie.

Tematyka wykładów jest szersza niż zagadnienia realizowane w ramach ćwiczeń.

Wykład porusza istotne zagadnienia związane z systemem bankowym i funkcjonowaniem instytucji bankowej we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczo-prawnych.

1. Cele i funkcje bankowości centralnej W1, U1

2. Instrumenty polityki monetarnej W1, U1

3. Funkcjonowanie wybranych banków centralnych W1, U1

4. Cele i funkcje bankowości komercyjnej W1, U1, K1

5. Działalność depozytowa U1

6. Bankowy Fundusz Gwarancyjny W1

7. Działalność kredytowa i ryzyko kredytowe W1, U1, K1

8. Ryzyko operacyjne W1

Literatura:

Jaworski W., Zawadzka Z., Bankowość, Poltext 2011

Zaleska M. (red.), Bankowość, CH Beck 2013.

Heffernan, Nowoczesna bankowość, PWN 2007.

Dziawgo L., Private banking, WoltersKluwer 2006.

czasopisma:

- "Bezpieczny Bank"

- "Bank i Kredyt"

akty prawne:

- Ustawa o NBP

- Prawo bankowe

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu: W1, U1.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest w oparciu o kolokwium w formie pisemnej: W1, U1, K1.

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 Egzamin +++

U1 Kolokwium +++

K1 Aktywność na zajęciach +++, Kolokwium ++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Michał Buszko, Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Michał Buszko, Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.