Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F12-0-RyFin Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rynek finansowy
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 2 rok I stopnia, PRK
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu finansów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 18, ćwiczenia 18 godz. + 14 godz. konsultacje

2. praca indywidualna studenta: 60 godz.

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 40 godz.

Razem nakład pracy studenta: 150 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: identyfikuje instrumenty finansowe uwzględniając związane z nimi ryzyko finansowe.

(Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych - K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozpoznawanie i ocena wydarzeń na rynkach finansowych

(Potrafi – wykorzystując posiadaną wiedzę i właściwe źródła – prawidłowo diagnozować i interpretować procesy gospodarcze, w szczególności w kontekście aspektów finansowych - K_U01)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(Jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu finansów i rachunkowości - K_K01)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwencjonalny

- wykład problemowy

- studium przypadku

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych instytucji i instrumentów rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka funkcjonowania instytucji oraz stosowania instrumentów.

Pełny opis:

1. Systematyka rynków finansowych – rynek pieniężny i kapitałowy, rynek międzybankowy i pozabankowy, rynek transakcji kasowych, rynek terminowy, rynek pierwotny i wtórny. Rynek depozytowy i kredytowy oraz lokat międzybankowych (W1, U1)

2. Uczestnicy rynku finansowego: banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne, fundusze kapitałowe: private equity i venture capital, hedge funds. Pośrednicy: biura maklerskie. Wealth i Asset Management. Rynki: GPW, Newconnect, Catalyst (W1, U1)

3. Akcje i obligacje / euroboligacje (W1, U1)

4. Ryzyko inwestycyjne i agencje credit-ratingu (W1, U1)

5. Rynek krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych – bony skarbowe, bony pieniężne, komercyjne papiery wartościowe. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych (W1, U1)

6. Fundusze inwestycyjne (W1, U1)

7. Fundusze Kapitałowe: private equity / venture capital (W1, U1)

Na ćwiczeniach realizowane są w sposób szczegółowy wybrane zagadnienia prezentowane na wykładzie. We wszystkich tematach realizowane są efekty W1, U1.

Literatura:

S. Owsiak, Finanse, PWE 2015

A. Sławiński, Rynek finansowy PWE 2006

J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2008

D. Dziawgo, Rynek finansowy. Instrumenty-instytucje-funkcjonowanie SKwP 2012

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest w oparciu o kolokwium w formie pisemnej oraz prezentację.

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 Egzamin +++

U1 Kolokwium +++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Dariusz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.