Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Umiejętności interpersonalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13-0-UmInt
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Umiejętności interpersonalne
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy psychologii społecznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin pracy, w tym:

9 godzin pracy bezpośrednio z nauczycielem podczas ćwiczeń

21 godzin czytanie literatury

10 godzin w ramach wykonywania zadań indywidualnych na

platformie moodle

10 godzin przygotowanie do quizów

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna pojęcie kompetencji interpersonalnych i ich wymiary - K_W04

W2: zna podstawowe instrumenty komunikacyjne istotne w relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi - K_W04

W3: posiada podstawową wiedzę na temat zachowań asertywnych - K_W04

W4: zna strukturę prawidłowo sformułowanego celu - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi sformułować cel w oparciu o regułę SMART - K_U05

U2: potrafi zdiagnozować potrzeby rozmówcy w oparciu o adekwatne pytania i parafrazę komunikacyjną - K_U07

U3: potrafi sformułować konstruktywną informację zwrotną - K_U06

U4: potrafi wywierać wpływ poprzez stosowanie procedury korygowania zachowań - K_U06

U5: potrafi asertywnie reagować na prośby i krytykę - K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi dokonać analizy sytuacji interpersonalnej - K_K03

K2: potrafi dokonać wyboru adekwatnego instrumentu komunikacyjnego w danej sytuacji - K_K04

K3: potrafi w komunikatywny sposób wyrażać swoje zdanie - K_K07

Metody dydaktyczne:

Przedmiot jest realizowany metodą komplementarną.

Spotkania bezpośrednie z nauczycielem są realizowane w formie warsztatu psychoedukacyjnego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników: pokazy, gry dydaktyczne, testy typu papier-ołówek, symulacje, analizy przypadków, dyskusje grupowe, autoprezentacje, analizy nagrań wideo fragmentów zajęć (8 godz.).

Praca na platformie moodle z wykorzystaniem metod e-learningowych: quizy, pliki tekstowe, zadania indywidualne do wykonania, lekcje (1 godz.).

Informacja o terminach pracy przez internet w zakładce "Zajęcia w cyklu".

Skrócony opis:

Przedmiot jest skierowany do studentów kierunku finanse i rachunkowość studiów stacjonarnych. Ma na celu nauczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych warunkujących sprawność interpersonalną w kontaktach z klientami i współpracownikami.

Pełny opis:

Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:

- istota umiejętności interpersonalnych (adekwatność, stosowność, klarowność); W1, K1

- formułowanie celów interpersonalnych i biznesowych (reguła SMART); W4, U1, K1

- instrumenty skutecznego słuchania (zadawanie pytań, parafrazowanie, podsumowania); W2, U2, K2

- podstawowe zasady konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej; konstruktywne wyrażanie krytyki i pochwał (komunikat "JA"); W2, U3, K2, K3

- zachowania asertywne jako instrument radzenia sobie z presją i manipulacją (wyrażanie próśb, zgoda warunkowa, odmawianie, reagowanie na krytykę i pochwały, konfrontowanie opinii, egzekwowanie zachowań); W3, U4, U5, K2, K3

Literatura:

1. Dolna H., Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

2. Nęcki Z. (red.), Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Król – Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

4. Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Bateria zadań indywidualnych na platformie moodle - W1, W2, W3, W4 (w pełnym stopniu+++), U1, U2, U3, U4 (w pełnym stopniu +++); na zaliczenie co najmniej 60% punktów.

Obserwacja udziału studenta w zadaniach indywidualnych wykonywanych podczas zajęć - U5 (w pełnym stopniu +++), K1, K2, K3 (częściowo +).

Kryteria oceniania:

ndst – poniżej 60% pkt

dst – 60 - 64% pkt

dst plus- 65 - 74% pkt

db – 75 - 84% pkt

db plus – 85 - 94% pkt

bdb – 95 - 100% pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna
Prowadzący grup: Hanna Dolna
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=730
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Praca przez Internet

9 grudnia 2017 (1 godz.) dla obydwu grup

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna
Prowadzący grup: Hanna Dolna
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=808
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Praca przez Internet

15 grudnia 2018 (1 godz.) dla obydwu grup

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna
Prowadzący grup: Hanna Dolna
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=889
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Praca przez Internet

23 listopada 2019 (1 godz.) dla obydwu grup

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna
Prowadzący grup: Hanna Dolna
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1348
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w całości prowadzone zdalnie: on-line Ms Teams i off-line Platforma Moodle

Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

Grupa 1: 14.11 (on-line), 21.11 (on-line), 22.11 (off-line)

Grupa 2: 14.11 (on-line), 21.11 (on-line), 22.11(off-line)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna
Prowadzący grup: Hanna Dolna
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1840
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany metodą komplementarną.

Spotkania bezpośrednie z nauczycielem są realizowane w formie warsztatu psychoedukacyjnego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników: pokazy, testy typu papier-ołówek, symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, dyskusje grupowe (8 godz.).

Praca na platformie Moodle z wykorzystaniem metod e-learningowych: quizy, pliki tekstowe, mini skrypty, zadania indywidualne do wykonania, lekcje (1 godz.).

Informacja o terminach pracy przez Internet w Uwagach poniżej.

Przedmiot podlega ewaluacji w systemie USOS i w oparciu o ankietę oceniająca pracę zdalną w kursie na Moodle.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany podczas trzech sesji modułowych. Dwa moduły mają charakter zajęć stacjonarnych zaś jeden jest dedykowany pracy zdalnej asynchronicznej na platformie Moodle (link do kursu powyżej w akapicie "Strona przedmiotu".

Zakres tematyczny modułów:

I moduł, stacjonarny - wprowadzenie do zajęć, istota kompetencji interpersonalnych, wymiary kompetencji interpersonalnych, konstrukcja prawidłowo sformułowanego celu, formułowanie prawidłowych poleceń, instrumenty aktywnego słuchania (pytania, parafrazę).

II moduł, stacjonarny - istota zachowań asertywnych, asertywna procedury reagowania na prośby, struktura konstruktywnej informacji zwrotnej, procedura korygowania zachowań, podsumowanie zajęć - ocena przydatności zajęć dla praktyki biznesowej.

III moduł, zdalny off-line, Moodle - aplikacja poznanych instrumentów komunikacyjnych w sytuacjach społecznych, wykonanie zadań zaliczeniowych.

Wsparciem do realizacji przedmiotu jest kurs przygotowany na platformie Moodle (link w akapicie strona przedmiotu powyżej w zakładce cyklu 2021/2022)

Podczas sesji stacjonarnych są wykorzystywane metody aktywizujące uczestników: symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, testy indywidulane, dyskusje grupowe.

Podczas sesji zdalnych są wykorzystywane metody:

- metody służące prezentacji treści (pliki tekstowe, mini skrypty)

- metody rozwijające refleksyjne myślenie (testy diagnozujące kompetencje, quizy)

- metod odnoszących się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji (zadania, lekcje).

W kursie na Moodle opisano sposoby komunikowania się z prowadzącym oraz wymiar czasu dedykowany poszczególnym sesjom.

Zasady zaliczenia przedmiotu jak w warunkach ogólnych sylabusa (powtórzone w kursie na Moodle).

Literatura:

1. Dolna H., Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010 (pełna wersja elektroniczna skryptu znajduje się w kursie na Moodle)

2. Nęcki Z. (red.), Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Król – Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

4. Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Uwagi:

Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

Grupa 1: 21.11, godz. 8.00 - 11.15 (stacj.), 18.12, godz. 8.00 - 11.15 (on-line Ms Teams), godz. 15.00 - 16.30 (offline Moodle)

Grupa 2: 21.11, godz.. 11.30 - 12.50 (stacj.), 18.12, godz. 11.30 - 14.45 (online Ms Teams), godz. 15.00 - 16.30 (offline Moodle)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna
Prowadzący grup: Jolanta Jaworska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1840
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany metodą komplementarną.

Spotkania bezpośrednie z nauczycielem są realizowane w formie warsztatu psychoedukacyjnego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników: pokazy, testy typu papier-ołówek, symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, dyskusje grupowe (8 godz.).

Praca na platformie Moodle z wykorzystaniem metod e-learningowych: quizy, pliki tekstowe, mini skrypty, zadania indywidualne do wykonania, lekcje (1 godz.).

Informacja o terminach pracy przez Internet w Uwagach poniżej.

Przedmiot podlega ewaluacji w systemie USOS i w oparciu o ankietę oceniająca pracę zdalną w kursie na Moodle.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany podczas trzech sesji modułowych. Dwa moduły mają charakter zajęć stacjonarnych zaś jeden jest dedykowany pracy zdalnej asynchronicznej na platformie Moodle (link do kursu powyżej w akapicie "Strona przedmiotu".

Zakres tematyczny modułów:

I moduł, stacjonarny - wprowadzenie do zajęć, istota kompetencji interpersonalnych, wymiary kompetencji interpersonalnych, konstrukcja prawidłowo sformułowanego celu, formułowanie prawidłowych poleceń, instrumenty aktywnego słuchania (pytania, parafrazę).

II moduł, stacjonarny - istota zachowań asertywnych, asertywna procedury reagowania na prośby, struktura konstruktywnej informacji zwrotnej, procedura korygowania zachowań, podsumowanie zajęć - ocena przydatności zajęć dla praktyki biznesowej.

III moduł, zdalny off-line, Moodle - aplikacja poznanych instrumentów komunikacyjnych w sytuacjach społecznych, wykonanie zadań zaliczeniowych.

Wsparciem do realizacji przedmiotu jest kurs przygotowany na platformie Moodle (link w akapicie strona przedmiotu powyżej w zakładce cyklu 2021/2022)

Podczas sesji stacjonarnych są wykorzystywane metody aktywizujące uczestników: symulacje, ćwiczenia w parach, analizy przypadków, testy indywidulane, dyskusje grupowe.

Podczas sesji zdalnych są wykorzystywane metody:

- metody służące prezentacji treści (pliki tekstowe, mini skrypty)

- metody rozwijające refleksyjne myślenie (testy diagnozujące kompetencje, quizy)

- metod odnoszących się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji (zadania, lekcje).

W kursie na Moodle opisano sposoby komunikowania się z prowadzącym oraz wymiar czasu dedykowany poszczególnym sesjom.

Zasady zaliczenia przedmiotu jak w warunkach ogólnych sylabusa (powtórzone w kursie na Moodle).

Literatura:

1. Dolna H., Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010 (pełna wersja elektroniczna skryptu znajduje się w kursie na Moodle)

2. Nęcki Z. (red.), Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Król – Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

4. Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Uwagi:

Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

Grupa 1: 21.11, godz. 8.00 - 11.15 (stacj.), 18.12, godz. 8.00 - 11.15 (on-line Ms Teams), godz. 15.00 - 16.30 (offline Moodle)

Grupa 2: 21.11, godz.. 11.30 - 12.50 (stacj.), 18.12, godz. 11.30 - 14.45 (online Ms Teams), godz. 15.00 - 16.30 (offline Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)