Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość małych firm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F13r-RaMaFi Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość małych firm
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W trakcie odbywania zajęć od Studenta wymagana jest podstawowa wiedza z rachunkowości przedsiębiorstw oraz polskiego systemu podatkowego. Wiedza ta nabyta jest przez Studenta w trakcie przedmiotów:

1. Rachunkowość (I rok/I stopień)

2. Rachunkowość finansowa ((I rok/I stopień)

3. Rachunkowość podatkowa (II rok/I stopień)


Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład/ćwiczenie/konsultacje): 25 godz. (9 godz. wykładu/9 godz. ćwiczeń/7 godzin konsultacji)

2. Praca indywidualna studenta: 15 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 10 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym istotę, cele oraz charakter rachunkowości prowadzonej w małych podmiotach gospodarczych bez względu na jej formę (pełna, uproszczona)[K_W07].


W2. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym normy i reguły prawne prowadzenia rachunkowości z małych firm bez względu na jej rodzaj (pełna/uproszczona) Zna źródła prawa rachunkowości finansowej i podatkowej małych firm. [K_W08]


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi właściwie dobrać formę prowadzonej rachunkowości dla potrzeb i obowiązków konkretnego podmiotu gospodarczego oraz potrafi dokonywać ewidencji zdarzeń gospodarczych w poszczególnych jej formach [K_U03]


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu rachunkowości małych firm[K_K01]


K2. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań wraz z określeniem ich wpływu na sytuację majątkową i finansową małej firmy. [K_K03]


Metody dydaktyczne:

1. Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej (Power Point)

2. Ćwiczenia (z zastosowaniem arkusza Excel):

a) księgowanie zdarzeń gospodarczych w ewidencjach uproszczonych

b) księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

b) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz danych do deklaracji podatkowych

c) opracowanie case study.


Skrócony opis:

Przedmiot "Rachunkowość małych firm" ma na celu zebranie wiedzy dotyczącej prowadzenia rachunkowości małych podmiotów gospodarczych zdobytej w trakcie dotychczasowego toku nauczania (Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość podatkowa). Dodatkowo przedmiot ma wskazać specyfikę oraz różnorodność obowiązków ewidencyjnych tego sektora przedsiębiorstw.

Student identyfikuje specyfikę rachunkowości małych firm

Pełny opis:

Treści programowe wykładu

1. Segmentacja przedsiębiorstw w polskim prawie finansowym (W1)

a) kryteria segmentacji

b) sektor MSP w przepisach o działalności gospodarczej

c) mały podatnik w przepisach podatkowych

d) małe i mikroprzedsiębiorstwo w ustawie o rachunkowości

2. Obowiązki ewidencyjne w działalności gospodarczej w Polsce (W1)

3. VAT w małych przedsiębiorstwach (W1)

4. Uproszczone formy ewidencji (W2)

a) ewidencja przychodów

b) podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

5. Rachunkowość małych przedsiębiorstw wg. ustawy o rachunkowości (W2)

6. Uproszczenia w ustawie o rachunkowości (W2)

Treści programowe ćwiczeń

1. Zadania- segmentacja przedsiębiorstw w polskim prawie finansowym - praca w grupach (K1)

2. Zadania - VAT i jego ewidencje (praca w grupach) (K1)

3. Zadania - Ewidencja przychodów i PKPiR (U1)

4. Zadania - księgi rachunkowe w małych przedsiębiorstwach i stosowanie uproszczeń (U1)

5. Opracowanie case-study na przykładzie małej firmy(praca w grupach) (K2)

Literatura:

1. Rachunkowość małych firm Tom 1 i 2., Zawadzki A., DIFIN, Warszawa, 2017

2. Księgowość w małej i średniej firmie - uproszczone formy ewidencji

Tokarski A., Tokarski M., Voss G. Wyd II Zmienione

CeDeWu, 2011

3. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw-2013

Roman Niemczyk Oficyna Wydawnicza UNIMEX

Warszawa 2013

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (dwuczęściowy W1 i W2) w formie testu.

Test składa się z 30 (15 - W1, 15 - W2).

Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Zaliczenie ćwiczeń (U1):

Student księguje w wybranej przez siebie na podstawie opisu podmiotu formie ewidencji (kartka, arkusz kalkulacyjny) zestaw 15 operacji gospodarczych oraz sporządza dane do deklaracji podatkowych.

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Zaliczenie efektów kierunkowych następuje po osiągnięciu 60% wymagań.

K1, K2 - rejestrowana na zajęciach aktywność i praca w zespołach.

Dodatkowo na ocenę końcową wpływa aktywność rejestrowana na zajęciach i/lub referaty studentów.

W1, W2 - Egzamin - "+++"

U1 - Zaliczenie/kolokwium - "+++"

K1,K2 - Aktywność rejestrowana na ćwiczeniach - "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.