Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F22-0-SemMgr
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 2 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu finansów i rachunkowości, w tym w szczególności z takich przedmiotów jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, finanse, bankowość, rynki finansowe, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analiza finansowa, ubezpieczenia, finanse publiczne, rachunkowość podatkowa. Ogólna wiedza dotycząca realizacji projektu badawczego, w tym analizy i doboru źródeł informacji, wykorzystania metod gromadzenia danych, metod analizy i prezentacji wyników.

Całkowity nakład pracy studenta:

Dotyczy trzech semestrów (II, III, i IV) studiów II stopnia:


1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 90 godz. seminarium (semestr II - 15 godz., semestr III - 15 godz., semestr IV - 30 godz.), 30 godz. na konsultacje (włączając online) i egzamin magisterski

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowanie się do seminariów: 110 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie pracy magisterskiej, przygotowanie się do egzaminu dyplomowego: 300 godz.


Razem nakład pracy studenta: 500 godz. (5 ECTS w II semestrze studiów II stopnia, 5 ECTS w III i 10 ECTS w IV semestrze)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą dyscypliny finansów i rachunkowości w obszarze wykorzystanym w pracy magisterskiej [K_W01].

W2: Student zna i rozumie zasady pisania pracy magisterskiej oraz metody gromadzenia, przetwarzania i analizy danych niezbędnych do jej napisania – [K_W04].Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk finansowych, umie formułować problemy i hipotezy badawcze oraz je weryfikować [K_U01, K_U02].

U2: student umie studiować literaturę, dobierać odpowiednie metody badawcze i wykorzystywać narzędzia badawcze [K_U03, K_U04].

U3: student potrafi stosować metody gromadzenia, przetwarzania , analizowania i interpretowania danych, formułowania wniosków dla praktyki finansów i rachunkowości oraz prezentacji wyników [K_U05, K_U06, K_U08, K_U09].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy w zakresie związanym z tematyką pracy magisterskiej oraz współpracy z promotorem podczas jej przygotowywania [K_K01]

K2: Student jest gotów do wykonywania powierzonych zadań z poszanowaniem obowiązujących zasad etycznych oraz ma świadomość wysokich standardów etycznych przygotowywanych prac [K_K02].

K3: Student jest gotów do działania w sposób zorganizowany, rzetelny i odpowiedzialny mając na uwadze dobro grupy społecznej, w której funkcjonuje [K_K03].

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w formie seminarium w oparciu o prezentację multimedialną, analizy przypadków, dyskusję w grupie, indywidualną pracę ze studentem.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie opiera się na współpracy promotora i studenta. Obejmuje z jednej strony indywidualną pracę studenta, z drugiej zaś – indywidualną pracę promotora z każdym studentem w celu przeprowadzenia go przez proces tworzenia pracy magisterskiej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy, w tym dobór wtórnych źródeł danych i metod ich analizy i/lub zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie/organizacji, aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy. Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych przedsiębiorstw/ organizacji traktowana jest jako studium przypadku, który jest omawiany i analizowany na forum grupy seminaryjnej.

Pełny opis:

Zasadniczym celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do opracowania pracy magisterskiej. Proces ten obejmuje:

1. zidentyfikowanie zainteresowań studenta,

2. dyskusję nad wyborem tematu pracy i ukierunkowanie jej na rozwiązanie problemu z praktyki funkcjonowania organizacji (nacisk na aplikacyjny charakter pracy),

3. wybór tematu pracy, sformułowanie celu, szczegółowych pytań i hipotez badawczych,

4. dobór źródeł informacji i metod badawczych,

5. dyskusję nad strukturą pracy i opracowanie układu pracy,

6. omówienie zasad studiowania literatury i jej cytowania (powoływania się na wtórne źródła danych),

7. omówienie zasad konstruowania narzędzi badawczych,

8. dobór metod analizy danych,

9. omówienie zasad pisania i redagowania pracy,

10. omówienie zasad opracowywania i prezentacji wyników i wniosków o charakterze aplikacyjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2015.

2. Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2020.

3. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, SGH, Warszawa 2021.

2. Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

3. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i dyplomowych, CeDeWu, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczania kolejnych semestrów jest:

- semestr I - przygotowanie konspektu pracy i złożenie I rozdziału rozprawy,

- semestr II - opracowanie dalszej teoretycznej części pracy - rozdział II i III,

- semestr III - opracowanie empirycznej części pracy (zaprojektowanie narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań w przedsiębiorstwie/organizacji, opracowanie rozdziałów empirycznych) i jej złożenie w wersji kompletnej.

Weryfikacja efektów uczenia się:

W1: Konspekt pracy, Narzędzie/a badawcze

W2: Rozdziały pracy

U1: Konspekt pracy, Przedłużona obserwacja

U2: Konspekt pracy, Narzędzia badawcze, Przedłużona obserwacja

U3: Narzędzia badawcze, Rozdziały pracy, Przedłużona obserwacja

K1: Aktywność, Przedłużona obserwacja

K2: Przedłużona obserwacja

K3: Uzyskanie danych z przedsiębiorstwa/ organizacji, Przedłużona obserwacja

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Leszek Dziawgo, Robert Huterski, Bożena Kołosowska, Piotr Kozak, Ewa Makowska, Damian Walczak, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

W ramach prowadzonego seminarium magisterskiego Studenci mogą opracowywać zagadnienia dotyczące następujących obszarów: zarządzania finansami przedsiębiorstw, ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa, strategie finansowe przedsiębiorstw, ubezpieczenia w przedsiębiorstwie, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia emerytalne w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Przykładowe tematy prac magisterskich:

1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wykorzystywanej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie.

2. Fundusze inwestycyjne jako sposób lokowania oszczędności polskich gospodarstw domowych.

3. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej na przykładzie ...

4. Leasing jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie.

5. Pozabankowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

6. Finansowanie działalności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez rynek kapitałowy.

7. Reforma systemu emerytalnego w Polsce - problemy i zagrożenia. Porównanie do rozwiązań innych krajów.

8. Bankowość internetowa jako nowoczesny model bankowości elektronicznej.

9. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego i ich kształtowanie się w latach .....na przykładzie gminy ....

10. Ocena przyjętych strategii zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa ....w latach .....

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

2. Wójcik K., Pisze akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

3. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

4. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

5. Inne pozycje zgodne z tematyką prac na seminarium.

Uwagi:

Liczba stron pracy magisterskiej powinna zmieścić się w 80-100 str.

Student powinien wykorzystać najnowszą literaturę przedmiotu: książki, artykuły, materiały opublikowane na stronach www. dane statystyczne ujęte w raportach: GUS, PARP, NBP, KNF, sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, itd.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska, Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Robert Huterski, Piotr Kozak, Ewa Makowska, Dariusz Piotrowski, Damian Walczak, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

W ramach prowadzonego seminarium magisterskiego Studenci mogą opracowywać zagadnienia dotyczące następujących obszarów: zarządzania finansami przedsiębiorstw, ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa, strategie finansowe przedsiębiorstw, ubezpieczenia w przedsiębiorstwie, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia emerytalne w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Przykładowe tematy prac magisterskich:

1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wykorzystywanej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie.

2. Fundusze inwestycyjne jako sposób lokowania oszczędności polskich gospodarstw domowych.

3. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej na przykładzie ...

4. Leasing jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie.

5. Pozabankowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

6. Finansowanie działalności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez rynek kapitałowy.

7. Reforma systemu emerytalnego w Polsce - problemy i zagrożenia. Porównanie do rozwiązań innych krajów.

8. Bankowość internetowa jako nowoczesny model bankowości elektronicznej.

9. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego i ich kształtowanie się w latach .....na przykładzie gminy ....

10. Ocena przyjętych strategii zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa ....w latach .....

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

2. Wójcik K., Pisze akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

3. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

4. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

5. Inne pozycje zgodne z tematyką prac na seminarium.

Uwagi:

Liczba stron pracy magisterskiej powinna zmieścić się w 80-100 str.

Student powinien wykorzystać najnowszą literaturę przedmiotu: książki, artykuły, materiały opublikowane na stronach www. dane statystyczne ujęte w raportach: GUS, PARP, NBP, KNF, sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, itd.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska, Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Robert Huterski, Bożena Kołosowska, Ewa Makowska, Jolanta Wiśniewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

W ramach prowadzonego seminarium magisterskiego Studenci mogą opracowywać zagadnienia dotyczące następujących obszarów: zarządzania finansami przedsiębiorstw, ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa, strategie finansowe przedsiębiorstw, ubezpieczenia w przedsiębiorstwie, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia emerytalne w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Przykładowe tematy prac magisterskich:

1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wykorzystywanej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie.

2. Fundusze inwestycyjne jako sposób lokowania oszczędności polskich gospodarstw domowych.

3. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej na przykładzie ...

4. Leasing jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie.

5. Pozabankowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

6. Finansowanie działalności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez rynek kapitałowy.

7. Reforma systemu emerytalnego w Polsce - problemy i zagrożenia. Porównanie do rozwiązań innych krajów.

8. Bankowość internetowa jako nowoczesny model bankowości elektronicznej.

9. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego i ich kształtowanie się w latach .....na przykładzie gminy ....

10. Ocena przyjętych strategii zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa ....w latach .....

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

2. Wójcik K., Pisze akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

3. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

4. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

5. Inne pozycje zgodne z tematyką prac na seminarium.

Uwagi:

Liczba stron pracy magisterskiej powinna zmieścić się w 80-100 str.

Student powinien wykorzystać najnowszą literaturę przedmiotu: książki, artykuły, materiały opublikowane na stronach www. dane statystyczne ujęte w raportach: GUS, PARP, NBP, KNF, sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, itd.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska, Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Robert Huterski, Bożena Kołosowska, Ewa Makowska, Dariusz Piotrowski, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

W ramach prowadzonego seminarium magisterskiego Studenci mogą opracowywać zagadnienia dotyczące następujących obszarów: zarządzania finansami przedsiębiorstw, ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa, strategie finansowe przedsiębiorstw, ubezpieczenia w przedsiębiorstwie, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia emerytalne w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Przykładowe tematy prac magisterskich:

1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wykorzystywanej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie.

2. Fundusze inwestycyjne jako sposób lokowania oszczędności polskich gospodarstw domowych.

3. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej na przykładzie ...

4. Leasing jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie.

5. Pozabankowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

6. Finansowanie działalności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez rynek kapitałowy.

7. Reforma systemu emerytalnego w Polsce - problemy i zagrożenia. Porównanie do rozwiązań innych krajów.

8. Bankowość internetowa jako nowoczesny model bankowości elektronicznej.

9. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego i ich kształtowanie się w latach .....na przykładzie gminy ....

10. Ocena przyjętych strategii zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa ....w latach .....

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

2. Wójcik K., Pisze akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

3. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

4. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

5. Inne pozycje zgodne z tematyką prac na seminarium.

Uwagi:

Liczba stron pracy magisterskiej powinna zmieścić się w 80-100 str.

Student powinien wykorzystać najnowszą literaturę przedmiotu: książki, artykuły, materiały opublikowane na stronach www. dane statystyczne ujęte w raportach: GUS, PARP, NBP, KNF, sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, itd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)