Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Standardy sprawozdawczości finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F22-0-StSpFi Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Standardy sprawozdawczości finansowej
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 2 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z przedmiotów: rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość grup kapitałowych i konsolidacja sprawozdań finansowych – zajęcia w latach ubiegłych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 50 godz.

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 45 godz.

3. Konsultacje z wykładowcą: 12 godz.

4. Wykład: 18 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Zna w sposób pogłębiony, rozumie i rozpatruje – z punktu widzenia właściwego dla nauki o finansach – wybrane systemy norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych warunkujących funkcjonowanie od strony finansowej przedsiębiorstw stosujących standardy sprawozdawczości finansowej - K_W07.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości rozszerzoną o wiedzę z zakresu standardów sprawozdawczości finansowej - K_U06.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii dotyczących standardów krajowych i międzynarodowych dotyczących rachunkowości - K_K01.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

1. Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

2. Wybrane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Pełny opis:

1. Standardy Sprawozdawczości Finansowej (W1, U1, K1):

− organizacje tworzące standardy rachunkowości,

− międzynarodowe źródła standaryzacji rachunkowości.

− zmiany w MSSF,

− Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR),

− Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP),

− Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSSF).

2. Wybrane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (W1, U1, K1): MSR 1, MSR 8, MSSF 1, MSSF 5, MSR 38, MSR 40, MSR 16, MSR 11, MSR 2, MSSF 9, MSSF 13, MSSF 15.

Literatura:

− Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) 2013, IASB, SKwP, Warszawa 2013 oraz nowo przyjmowane standardy;

− Krajowe Standardy Rachunkowości, www.mf.gov.pl;

− Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009 najnowsze zmiany, SKwP Warszawa 2009;

− Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Najnowsze Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, SKwP Warszawa 2012;

− Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2009;

− Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006;

− Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013.330.j.t z późn. zm.);

− Miesięcznik „Rachunkowość”, SKwP.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin z przedmiotu, obserwacja, udział w dyskusji, aktywność.

W1 – egzamin +++

U1 – egzamin +++, aktywność ++,

K1 – aktywność +++.

Praktyki zawodowe:

N/D

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK nr 178 z dnia 8 września 2020 zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak MS Teams czy platforma Moodle.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem, studenci zostaną poinformowaniu o sposobie odrobienia zajęć.

Powyższe zarządzanie wskazuje także, że egzaminy i zaliczenia przedmiotów oraz weryfikacja efektów uczenia się odbywają się:

• w sposób tradycyjny,

• w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznej przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (w szczególnych przypadkach z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów za zgodą nauczyciela akademickiego)

• uzasadnionych przypadkach w formie pisemnej (z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów) w formie zdalnej.

W związku z tym, w porozumieniu ze studentami, zostanie ustalona forma przeprowadzenia zaliczeń i egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.