Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w rachunkowości i rewizji finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F22-RJ-EtwR Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Etyka w rachunkowości i rewizji finansowej
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 2 rok II stopnia, PRK,sp.rachunkowość w zarz.jedn.gosp.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza dotycząca etyki i etyki biznesu (wykład na I roku I stopnia).

Znajomość prawa bilansowego (zajęcia na kierunku Finanse i Rachunkowość na I i II stopniu studiów).

Znajomość elementów prawa gospodarczego i podatkowego (wykłady na kierunku Finanse i Rachunkowość na I i II stopniu studiów).


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 36 godz.

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 35 godz.

3. Konsultacje z wykładowcą: 20 godz.

4. Zajęcia zdalne: 5 godz.

5. Zajęcia stacjonarne: 4 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, występujących między nimi prawidłowościach, wskazuje rolę i znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesach ekonomicznych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej- K_W02.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości rozszerzoną o krytyczną analizę - K_U06.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej_K_K02.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, dyskusja, analiza przypadków

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

1. Zasady etyki w rachunkowości,

2. Zasady etyki rewizji finansowej.

Pełny opis:

1. Zasady etyki w rachunkowości (W1, U1, K1):

− podstawowe pojęcia i definicje,

− etyka biznesu,

− etyka w działalności gospodarczej,

− etyka w rachunkowości,

− etyka księgowego,

− etyka menedżera,

− kodeksy etyczne w rachunkowości,

− dylematy etyczne w rachunkowości.

2. Zasady etyki rewizji finansowej (W1, U1, K1):

− etyka rewizji finansowej,

− etyka biegłego rewidenta,

− kodeksy etyczne w rewizji finansowej,

− dylematy etyczne rewizji finansowej.

Literatura:

− Gasparski W., Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

− Surdykowska S., Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki : kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Difin 2012.

− Wąsowski W., Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin 2010.

− Kutera M., Surdykowska S., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin 2009.

− Jackson C.W., Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, PWN, 2008.

− Karmańska A., Ryzyko w rachunkowości, Difin 2008.

− Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin 2008.

− Kodeks etyki dla zawodowych księgowych IFAC, http:WWW.kibr.org.pl.

− Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, http:WWW.skwp.pl.

− Międzynarodowe Standardy Edukacyjne, SKwP, IFAC, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena odbywa się na podstawie sumy wyników ewaluacji wstępnej, bieżącej i końcowej:

1. Ewaluacja wstępna - weryfikację wiedzy studenta przed rozpoczęciem zajęć, każdy student sprawdza swoją wiedzę w drodze wypełnienia quizu sprawdzającego (W1, W2). pozwalającego na sprawdzenie wiedzy studenta na temat wykładanego przedmiotu przed rozpoczęciem nauki.

2. Ewaluacja bieżąca realizowana jest w różnych formach, do każdego tematu dołączony jest wykład dotyczący realizowanego przedmiotu, jak również dodatkowe źródła, które mają pomóc studentowi w zapoznaniu się i zrozumieniu załączonych materiałów. Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się poprzez zdanie quizu, gdzie wymagany poziom zaliczenia wynosi 70% prawidłowych odpowiedzi. Do każdego tematu dołączone są najlepsze przykłady praktyczne w formie, animacji, filmów, prezentacji, przygotowane przez studentów lat ubiegłych. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przykładami studenci muszą wykonać zadania wynikające z przedstawianych treści (W1, W2, U1).

3. Ewaluacja końcowa składa się z dwóch części, pierwsza polega na rozwiązaniu quizu z pytaniami dotyczącymi całego materiału wykładanego na przedmiocie. Druga część weryfikacji końcowej dotyczy aspektu praktycznego wykładanego przedmiotu. Każdy student jest zobowiązany przygotować praktyczny przykład dotyczący wykładanego przedmiotu w formie referatu-opisu i prezentacji lub filmu, animacji (forma dowolna), która dołączana jest na płycie CD. Ta część ewaluacji końcowej realizowana jest w trybie stacjonarnym, gdzie najlepsi studenci prezentują swoje prace publicznie na zajęciach i poddają je dyskusji (W1, W2, U1, K1, K2).

W1 – ewaulacja wstępna +, ewaluacja bieżąca +++, ewaluacja końcowa +++.

U1–ewaluacja bieżąca +++, ewaluacja końcowa +++.

K1– aktywność +++.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.