Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-K11-ZarzJak Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie, nst, 1 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 9 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń, 3 godziny konsultacji.

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 35 godzin.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 40 godz.

Razem nakład pracy studenta 105 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Absolwent ma podstawową wiedzę na temat problematyki zarządzania jakością (K_W01)

W2. Absolwent zna możliwości wykorzystania różnych instrumentów zarządzania jakością oraz posiada ogólną wiedzę z zakresu doboru poszczególnych instrumentów (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Absolwent potrafi dobierać instrumenty zarządzania jakością do zaistniałej sytuacji i specyfiki organizacji (K_U03)

U2. Absolwent rozumie procesy zachodzące w organizacjach biznesowych i potrafi wykorzystać tę umiejętność w procesie doskonalenia jakości (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Absolwent identyfikuje i rozstrzyga merytoryczne i etyczne dylematy związane z procesem zarządzania jakością (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacje multimedialne, case study

Ćwiczenia: dyskusja w grupach, praca zespołowa, prezentacje, wystąpienia ustne, case study

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania jakością oraz wykształcenie/doskonalenie umiejętności praktycznych związanych w wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce biznesowej.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń.

Wykład ma za zadanie przede wszystkim zaprezentowanie studentom podstawowych rozważań teoretycznych z zakresu zarządzania jakością. W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień: (prezentacje multimedialne, case study)

1. Istota jakości – W1

2. Zarządzanie jakością – geneza, ewolucja, podejście kompleksowe – W1

3. Współczesne rozwiązania w zakresie kompleksowego zarządzania jakością – W1, W2

4. Instrumenty wykorzystywane w procesie doskonalenia jakości – W2, U1

5. Modele zarządzania jakością – rozwiązania standaryzacyjne – W2, U2

Zajęcia ćwiczeniowe zakładają aktywne uczestnictwo studentów w dyskusjach i zadaniach realizowanych grupowo lub indywidulanie. W ramach 30 godzin ćwiczeń przewiduje się realizację następujących tematów: (pogadanka, dyskusja w grupach, praca zespołowa, prezentacje, wystąpienia ustne, case study)

1. Instrumentarium wykorzystywane w procesie doskonalenia jakości (W2, U1, U2, K1, K2):

a) 5S i Kaizen

b) Just in Time (JIT)

c) Benchmarking

d) Statystyczna kontrola procesu (SPC)

e) Failure Mode and Effects Analysis – analiza rodzajów błędów oraz ich skutków

f) Metoda Taguchi

g) Quality Function Deployment (QFD ) – metoda zaawansowanego planowania jakości

2. Modele zarządzania jakością, rozwiązania standaryzacyjne (W2, U1, U2, K1, K2):

a) Modele zarządzania jakością skodyfikowane w programach wybranych krajowych i międzynarodowych nagród jakości

b) Standardy zarządzania jakością

Literatura:

R. Karaszewski, K. Skrzypczyńska, Zarządzanie jakością, TNOiK, Toruń 2013.

R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009.

„Problemy jakości” – artykuły wskazane przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie końcowe ma charakter egzaminu pisemnego (pytanie otwarte). Uzyskany podczas zaliczenia wynik wyrażany jest w procentach. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli student uzyska z niego minimum 50% przewidywanej punktacji maksymalnej. Przystąpienie do zaliczenia końcowego wymaga w pierwszej kolejności uzyskania zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia:

Podstawowymi metodami oceny jest końcowy projekt zaliczeniowy przygotowany w formie pisemnej i ustnej – studenci rozwiązują konkretny problem z zakresu zarządzania jakością oraz kolokwium zaliczeniowe. Ponadto 10% oceny jest uzależnione od aktywności studenta podczas zajęć (udział w dyskusjach, zaangażowanie w realizowane ćwiczenia)

Przy ustalaniu oceny końcowej z wykładu i ćwiczeń stosuje się następującą regułę przeliczenia uzyskanych punktów procentowych:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 51% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

W1- egzamin końcowy +++, kolokwium zaliczeniowe ++

W2- egzamin końcowy +++, kolokwium zaliczeniowe ++

U1- końcowy projekt zaliczeniowy +++, kolokwium zaliczeniowe ++, egzamin końcowy +,

U2- końcowy projekt zaliczeniowy +++, kolokwium zaliczeniowe ++, egzamin końcowy +,

K1- końcowy projekt zaliczeniowy +++.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Drewniak
Prowadzący grup: Rafał Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegliński, Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Paweł Cegliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.