Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-L11-ZarzFin Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Logistyka, nst., PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość podstawowych pojęć i zjawisk z zakresu finansów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny czas pracy studenta wynosi 75 godz., w tym:

9 godz. - wykład

9 godz. - ćwiczenia

7 godz. - konsultacje z wykładowcą

25 godz. - praca własna - przygotowanie do zajęć

25 godz.- praca własna - przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie zasady zarządzania finansami, potrafi oceniać sytuację majątkową i finansową podmiotów, a także podejmować decyzje dotyczące kształtowania struktury majątku i źródeł finansowania uwzględniając kalkulację kosztu kapitałów.

(K_W12: Student zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi identyfikować i wykorzystywać w procesach decyzyjnych informacje z dokumentacji finansowej podmiotów gospodarczych oraz oceniać wpływ podstawowych zjawisk gospodarczych na ich kondycję ekonomiczno-finansową

(K_U05: Student potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska zachodzące w organizacjach biznesowych i pomiędzy nimi z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania logistyką)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student aktywnie uczestniczy w zespołowym rozwiązywaniu problemów dotyczących oceny sytuacji finansowej i majątkowej podmiotów oraz podejmowania decyzji finansowych.

(K_K01: Student jest przygotowany do przeprowadzenia krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz określania priorytetów w procesie jej pozyskiwania w celu rozwiązania problemów występujących w organizacji biznesowej)

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład organizacyjny, wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład syntetyczny, wykład problemowy, pokaz z opisem, dyskusja, prezentacja multimedialna

ćwiczenia: aktywny udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań. praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia w oparciu o zbiór zadań, studium przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie finansowych aspektów prowadzonej przez podmioty działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej, a także ich wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz osiągane wyniki. Zajęcia obejmują tematykę dotyczącą podejmowania decyzji bieżących i strategicznych, identyfikacji oraz oceny ryzyka w działalności podmiotów i jego otoczeniu, zarządzania składnikami majątku, pozyskiwania źródeł finansowania działalności, w tym zwrócenie uwagi na nowoczesne sposoby jej finansowania.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zarządzania finansami

2. Podstawowe cele oraz instrumenty zarządzania finansami

3. Źródła informacji finansowych

4. Wartość pieniądza w czasie

5. Zarządzanie ryzykiem

6. Finansowanie działalności i koszt kapitału

7. Podejmowanie decyzji dotyczących kształtowania struktury majątku i źródeł jego finansowania

Wykład realizuje efekt: W1.

Ćwiczenia realizują efekty: U1, K1.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Czerwonka L., Zarządzanie finansami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

3. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2013.

2. Dziawgo D. Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota narzędzia zarządzanie, SKwP, Warszawa 2011.

3. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub zamkniętych.

Egzamin pisemny – W1+++

Sposób oceny – wymagane jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów na zaliczenie przedmiotu.

<50% - 60%) - dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb

Ćwiczenia: ocena końcowa uwzględnia:

- prace zaliczeniowe (kolokwium + ewentualne sprawdziany),

- aktywność merytoryczną (aktywne analizowanie zagadnień indywidualnie oraz w zespołach w trakcie zajęć),

- obecność na zajęciach.

Sposób oceny – wymagane jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów na zaliczenie przedmiotu.

<50% - 60%) - dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb

Ocena może zostać podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, poprawność wykonanych zadań dodatkowych nadobowiązkowych.

Kolokwium – U1++

Aktywność – K1++

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.