Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biznes plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-L13-0-BusPl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biznes plan
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Logistyka, nst, PRK, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bezpośrednie aktywne uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego:

- 9 godzin - ćwiczenia

- 6 godzin – konsultacje

Łącznie liczba godzin kontaktowych: 30 godziny

2. Praca własna studenta:

- 25 godzin - przygotowanie do zajęć

3. Liczba godzina wymagana do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- 10 godzin - przygotowanie do kolokwium

Łącznie praca własna studenta: 20 godzin


Całkowity nakład pracy studenta: 50 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie metody i właściwe techniki pozyskiwania danych stosowane w procesie tworzenia biznes planu z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu. (K_W08).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi analizować i prognozować procesy oraz zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi w celu przygotowania planu finansowego będącego częścią biznes planu. (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesach tworzenia biznes planu, rozwiązywania problemów z tym związanych oraz określania priorytetów w realizacji tworzenia biznes planu. (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Cel AACSB:

Celem jest dostarczenie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie opracowania biznes planu działalności gospodarczej, w szczególności:

1. wyjaśniania, obliczania i interpretowania wskaźników finansowo-ekonomicznych,

2. wyciągania wniosków, analizowania celów, zamierzeń przedsiębiorstwa firmy na podstawie przeprowadzonej analizy,

3. wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy finansowo-ekonomicznej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Student dokonuje analiz ekonomiczno-finansowych.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy:

1. Pojęcie, funkcje i zasady konstrukcji biznes planu w przedsiębiorstwie.

2. Założenia i procedura sporządzania planu.

3. Merytoryczne i formalne kryteria oceny biznes planu.

4. Elementy biznes planu:

a. streszczenie wykonawcze,

b. profil i zakres działania firmy,

c. założenia planu strategicznego,

d. plan techniczny,

e. plan marketingowy,

f. plan organizacji i zarządzania,

g. plan finansowy,

h. załączniki.

Treści przedmiotu obejmują wytyczne Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) i są skoncentrowane na następujących obszarach:

1. Biznes: Zrozumienie produktu i rynku, na którym firma działa.

2. Sprzedaż: Analiza zysków, przepływów pieniężnych i zwrotu z inwestycji.

3. Kapitał: Określenie kapitału potrzebnego na start i rozwój firmy.

4. Obecny stan firmy: Ocena aktualnej sytuacji firmy i jej pozycji na rynku.

5. Rozwój: Określenie działań niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.

6. Przetrwanie: Strategie maksymalizacji bieżącego zysku, przywództwo pod względem udziału w rynku i bycie liderem w zakresie jakości produktów.

7. Strategie cenowe: Ustalenie docelowej ceny z uwzględnieniem planowanego zysku i zrozumienie postrzeganej wartości produktu lub usługi dla klienta.

Literatura:

1. Marlena Ciechan-Kujawa, Biznes plan. Standardy i praktyka, TNOiK, Toruń 2007

2. Sławomir Sojak (red.), Założyc firmę i nie zbankrutowac – aspekty zarządcze, DIFIN, Warszawa 2009;

3. Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, BIZNES PLAN, Poltext, Warszawa 2002;

4. Horyzonty Controllingu 2020, Kozak Piotr (red.), 2020, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.

5. Horyzonty Controllingu 2020, Kozak Piotr (red.), 2019, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.

6. Horyzonty Controllingu 2018, Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak, (red.), 2018, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

K1: Obserwacja pracy na zajęciach +++

U1: Projekt +++

W1: Projekt +++

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)