Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-Z13o-ZaInnPr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Zarządzanie, nst, 3 rok, I stopnia, PRK, moduł organizacyjny
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania, Nauka o przedsiębiorstwie, Finanse, Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Zarządzanie projektami, Marketing

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 27 godzin

Konsultacje merytoryczne: 22 godziny

Egzamin: 1 godzina

Łącznie 50 godzin kontaktowych


2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 55 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 45 godzin

Praca własna studenta: 100 godzinRazem nakład pracy studenta 150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna definicję, istotę i klasyfikację innowacji oraz rozumie potrzebę jej kreowania lub adaptacji w przedsiębiorstwach - K_W04W2: Student zna i rozumie przebieg procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie oraz czynniki go warunkujące- K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi diagnozować i interpretować impulsy innowacyjne oraz wyzwania organizacyjne, które mogą stanowić szansę lub zagrożenie dla rozwoju współczesnych przedsiębiorstw - K_U01U2: Student potrafi w ramach pracy zespołowej ocenić poziom innowacyjności przedsiębiorstwa - K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest gotów do gromadzenia i wykorzystania w praktyce informacji niezbędnych do stworzenia strategii innowacji będącej odpowiedzią na problemy występujące we współczesnych organizacjach - K_K01K2: Student jest gotów do wykreowania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań - K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny i wykład problemowy.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemów, analiza przypadków.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroką problematyką innowacji i zarządzania innowacyjnością.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną ujęcia innowacyjności przedsiębiorstw, w m.in.:

- ramy teoretyczne innowacji

- proces zarządzania innowacjami

- uwarunkowania działalności innowacyjnej

- bariery działalności innowacyjnej

- system wspierania innowacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Kuś, Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020.

A.H. Jasiński, P. Głodek, M. Jurczyk-Bunkowska, Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk-Bunkowska, A. Moczała, Zarządzanie innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

A. Kuś, Finansowanie działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020.

M. Zastempowski, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016.

L. Białoń (red. nauk.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2 – Egzamin pisemny - test

U1, U2 – Arkusze zadaniowe, Dyskusja

K1, K2 – Arkusze zadaniowe, Dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)