Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kreowanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-Z22-NZP-KWWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kreowanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Zarządzanie, nst., 2 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania, Podstawy rachunkowości

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 36 godzin

Konsultacje merytoryczne 32 godziny

Egzamin końcowy 2 godziny

Łącznie: 70 godzin kontaktowych


2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 55 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania 25 godzin

Praca własna studenta: 80 godzin


Całkowity nakład pracy studenta: 150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie istotę koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na wartość organizacji - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi diagnozować i analizować złożone problemy jakie wiążą się z działalnością przedsiębiorstwa w kontekście kreowania jego wartości - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest nastawiony na znalezienie rozwiązania dla problemów organizacyjnych uwzględniających perspektywę różnych grup interesariuszy - K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case study, arkusze zadaniowe

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem poznawczym nauczania przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy o metodach wyceny przedsiębiorstw, ale także ukazanie strategii zarządzania zasobami, które w największym stopniu wpływają na wzrost wartości firmy.

Cel przedmiotu to zatem również nabycie przez studentów umiejętności zidentyfikowania problemów w organizacji i ich wpływu na wartość przedsiębiorstwa

Pełny opis:

W ramach zajęć omówiony zostanie szeroki kontekst zasobów kreujących wartość współczesnych przedsiębiorstw oraz ukazane zostaną podstawowe metody wyceny wartości firmy. Prezentowane zagadnienia to m.in.:

- Wartość przedsiębiorstwa - podstawowa terminologia

- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

- Źródła wartości przedsiębiorstwa

- Proces wyceny przedsiębiorstwa

- Metody wyceny wartości firmy

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bacior, Kreowanie wartości firmy jako cel zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa 2015.

P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2012. (dostęp on-line)

A. Jaki, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008. (dostęp on-line)

Literatura uzupełniająca:

A. Kisil, Zarządzanie przez odpowiedzialność. Podstawa odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2013.

A. Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

D. Dziawgo, Relacje inwestorskie. Ewolucja. Funkcjonowanie. Wyzwania, PWN, Warszawa 2011. (dostęp on-line)

Metody i kryteria oceniania:

W1 – Egzamin pisemny - test

U1 – Arkusze zadaniowe, Dyskusja

K1 – Arkusze zadaniowe, Dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Dorota Grego-Planer, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)