Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Corporate financial statements

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1155-12-F21-CF-CFSt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Corporate financial statements
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finance and Accounting, 1 rok II stopnia, Corporate Finance and Accounting
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

not applicable

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures – 15 hrs

- participation in tutorials – 15 hrs

- consultations – 15 hrs


Self-study hours:

- preparation for tutorials – 15 hrs

- preparation for examination – 15 hrs


Altogether: 75 hrs ( 3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has in-depth knowledge and investigates - from the perspective relevant to Finances and Accounting - economic processes taking place in institutions and their environment presented in financial statements – K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: is able to prepare the necessary information in the form of financial statement to be applied in decision-making processes – K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: has knowledge and skills enabling to obtain and use the information presented in financial statements – K_K01


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- informative lecture, description – Power Point presentation of theoretical issues and practical examples.

Exploratory teaching methods:

- practical – solving practical cases/ exercises concerning financial statements.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

The aim of the course is to develop knowledge and skills in understanding and applying national and international regulations and the theoretical framework in the preparation of financial statements.

Pełny opis:

The aim of the Corporate Financial Statements course is to develop knowledge and skills in understanding and applying national and international regulations and the theoretical framework in the preparation of financial statements. The course begins with the conceptual framework for financial reporting and the fundamental bases of accounting system. The main part of the course covers the reporting of financial information for single companies and for groups.

In Corporate Financial Statements course two methods of teaching: lectures and tutorials are used. It is connected with a practical aspect of this subject. Certain issues presented during the lecture are later analysed during tutorials.

Topics covered:

1. Basic accounting concepts W1

2. Financial Statement Reporting W1

3. Balance sheet W1, K1, U1

4. Profit and loss account W1, K1, U1

5. Cash flow statement W1, K1, U1

6. Statement of Shareholders’ Equity W1, K1, U1

7. Additional elements in corporate reporting W1

Literatura:

1. Financial accounting : international financial reporting standards / Walter T. Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William (Bill) Thomas, Wendy M. Tietz, Themin Suwardy. Prentice Hall, Inc. 2018.; Eleventh edition, global edition.

2. Wiley IFRS 2015 : interpretation and application of international financial reporting standards / Chaudhry, Asif, author. 2015; 12th ed.

3. F. Lessambo, Financial Statements: Analysis and Reporting, Cham: Springer International Publishing 2018, ISBN: 9783319999838.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written examination – U1

- test – W1

- activity – K1

- attendance – K1

Assessment criteria:

Lecture: written test containing 15 open and closed questions.

W1 - 15 questions - test +++

Tutorials:

Written examination containing practical cases that cover U1.

U1 – written examination +++

K1 – Attendance and activity during tutorials. In case of not sufficient attendance (less than 60% of all exercise hours) and activity student will have to prepare a paper on a given subject.

fail- (2) less than 60 %

satisfactory- (3) 60% ≤ X < 68%

satisfactory plus- (3+) 68% ≤ X < 76%

good – (4) 76% ≤ X < 84%

good plus- (4+) 84% ≤ X < 92%

very good- (5) 92 % ≤ X

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)