Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117106-12-RaJeNiDz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z przedmiotów: rachunkowości, rachunkowość finansowa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 20 godz.

2. Konsultacje z wykładowcą: 20 godz.

3. Wykład: 12 godz.,


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – student zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej - K_W02.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych dotyczących jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej- K_U03.

U2 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie finansów i rachunkowości rozszerzoną o krytyczną analizę - K_U06.

U3 – student posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy dotyczącej funkcjonowania jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej K_U07.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Analityczne myślenie: Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej- K_K03.

K2 - Komunikatywność: Potrafi inspirująco i kreatywnie uczestniczyć w zespołowej realizacji przedsięwzięć finansowo-rachunkowych wpływających na rozwój jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej - K_K05.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

1. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

2. Rachunkowość poszczególnych rodzajów jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pełny opis:

1. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (W1, U1, U2, U3, K1, K2):

− uwarunkowania prawne i organizacyjne działalności jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej,

− ogólne zasady ewidencji operacji gospodarczych - – aktywa trwałe, aktywa obrotowe, fundusze własne, koszty przychody.

− Inwentaryzacja,

− Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna.

2. Rachunkowość poszczególnych rodzajów jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (W1, U1, U2, U3, K1, K2):

− rachunkowość fundacji,

− rachunkowość stowarzyszeń,

− rachunkowość partii politycznych,

− rachunkowość izb gospodarczych,

− rachunkowość wspólnot mieszkaniowych,

− rachunkowość związków zawodowych.

Literatura:

− K. Czubakowska, K. Winiarska, Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2015,

− K. Czubakowska, K. Winiarska, Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2010,

− A. Kamela-Sowińska (red.), Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2002,

− Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, (Dz. U. 2013.330 j.t. z późn. zm.),

− Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001r., nr 79, poz. 857 j.t. z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r., nr 79 poz. 854 j.t. z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r., nr 80, poz. 903 j.t. z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 1989r., nr 35, poz. 195 z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, (Dz. U. z 2001r., nr 79, poz. 885 j.t. z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

− Miesięcznik „Rachunkowość”, SKwP.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie z przedmiotu.

W1 – zaliczenie +++

U1 – zaliczenie ++

U2 –zaliczenie ++

U3 – zaliczenie ++

K1 – aktywność ++

K2 – aktywność ++

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.